Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021)
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit wordt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-202101-01-2021nieuwe regeling

16-02-2021

gmb-2021-78057

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

gelezen het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond van 2 juli 2015;

 

gelet op:

 • ·

  artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

overwegende dat:

 • ·

  het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen (het college) verantwoordelijk is voor beleid omtrent en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);

 • ·

  het college tevens gehouden is personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo;

 • ·

  ervoor is gekozen om het voornoemde toezicht regionaal te organiseren en te beleggen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond;

 • ·

  dit toezicht feitelijk wordt uitgevoerd door de daartoe aangewezen toezichthouders in dienst van de gemeente Rotterdam;

 • ·

  het college van Vlaardingen ook gebruik wenst te maken van regionaal georganiseerde toezicht;

 • ·

  het college van Vlaardingen hiertoe voornoemde toezichthouders in dienst van de gemeente Rotterdam aanwijst om mede namens het college van Vlaardingen toezicht te houden;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021

Artikel 1 Definitie

In dit besluit wordt verstaan onder:

toezicht:

het (houden van) toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

toezichthouder(s):

persoon, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Aanwijzing

Als toezichthouder wordt aangewezen:

 • -

  de toezichthouders aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam bij ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Rotterdam 2019’, of bij een in plaats daarvan getreden opvolgend aanwijzingsbesluit.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2021.

Artikel 4 Intrekking oud Aanwijzingsbesluit

Met inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit wordt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen 2015 ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021

 

Aldus vastgesteld op 16 februari 2021

het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,