Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Aanwijzingsbesluit onafhankelijk arts inzake vrijstelling artikel 5 sub a. Leerplichtwet 1969

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onafhankelijk arts inzake vrijstelling artikel 5 sub a. Leerplichtwet 1969
CiteertitelAanwijzingsbesluit onafhankelijk arts inzake vrijstelling artikel 5 sub a. Leerplichtwet 1969
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Leerplichtwet 1969

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2021nieuwe regeling

23-02-2021

gmb-2021-75694

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onafhankelijk arts inzake vrijstelling artikel 5 sub a. Leerplichtwet 1969

Burgemeester en wethouders van Halderberge,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 5 en 7 van de Leerplichtwet 1969,

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De bij de GGD West-Brabant werkzame artsen aan te wijzen als arts, zoals bedoeld in artikel 7 Leerplichtwet 1969.

2. Deze artsen te mandateren om, namens burgemeester en wethouders, een verklaring te verstrekken waaruit blijkt dat de arts een jongere niet geschikt acht om tot een school of instelling te worden toegelaten.

3. Daar het voorschrift aan te verbinden dat de verklaring niet ouder mag zijn dan drie maanden.

4. Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking hiervan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs de heer drs. B.J.A. Roks