Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de week- en minimarkten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de week- en minimarkten
CiteertitelReglement week- en minimarkten Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vijfheerenlanden/651193/CVDR651193_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2021hoofdstuk 2, 3, 4, artikel 1, 2, 10, 13

02-03-2021

gmb-2021-172919

10-03-202108-06-2021nieuwe regeling

27-10-2020

gmb-2021-72277

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de week- en minimarkten

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden,

gelet op het eerste lid van artikel 3 van de Marktverordening Vijfheerenlanden 2021,

besluit:

 

Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  anciënniteitlijst: een doorlopend genummerde lijst van de betreffende markt met vermelding van en in volgorde van de datum waarop een hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen;

 • b.

  branche: een hoofd- of sub branche van een door college te bepalen assortiment van waren of goederen;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden.

 • d.

  dagplaats: de niet ingenomen vaste standplaats die per marktdag mag worden ingenomen;

 • e.

  marktmeester/toezichthouder: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • f.

  marktgeld: het heffen van rechten ter zake van het genot van door of vanwege he gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats op de door het college ingestelde markt;

 • g.

  marktterrein: de gehele oppervlakte aan openbare of voor het publiek toegankelijke grond, die bij besluit van het college voor het uitoefenen van de markthandel is aangewezen. De grenzen van het marktterrein worden in het kramenplan aangegeven;

 • h.

  meeloper: marktkooplieden die geen vaste standplaats op de markt hebben en zich hebben aangemeld bij de marktmeester voor de meeloperlijst;

 • i.

  meeloperlijst: registratie van gegadigden voor toewijzing van een dagplaats, waarin de gegevens betreffende naam, adres, woonplaats en bewijzen van bekwaamheid per meeloper staan vermeld;

 • j.

  minimarkt: een warenmarkt met minimaal 3 en maximaal 8 standplaatsen welke gelijktijdig worden ingenomen voor een aangesloten periode van maximaal 8 uur per week, die krachtens besluit van het college wordt gehouden op de dag en plaatsen die in het reglement week- en minimarkten worden genoemd;

 • k.

  marktverordening: Marktverordening Vijfheerenlanden 2021;

 • l.

  publieksruimte: de doorgaande ruimte voor klanten om producten te consumeren of aan te schaffen.

 • m.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van een markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • n.

  standwerker: iemand die publiek om zich heen verzamelt en dat door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen artikelen te kopen;

 • o.

  vaste standplaats: een standplaats die tot wederopzegging ter beschikking is gesteld aan de vergunninghouder;

 • p.

  vergunning- of standplaatshouder: ieder die van het college een vergunning heeft gekregen om gedurende een markt een standplaats in te nemen.

 • q.

  verkoopruimte: de ruimte waar de vergunninghouder zijn verkoopwaar aanbiedt, inclusief uitstallingen, niet zijnde de publieksruimte en waar de vergunninghouder marktgeld voor verschuldigd is.

 • r.

  weekmarkt: een warenmarkt groter dan 8 standplaatsen, die krachtens besluit van het college wordt gehouden op de dagen en plaatsen die in het reglement week- en minimarkten worden genoemd.

Artikel 2. Plaatsen en markttijden

 • 1.

  In het centrum van Vianen wordt op woensdag een weekmarkt gehouden van 8.30 uur tot 16.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 2.

  In het centrum van Leerdam wordt op donderdag een weekmarkt gehouden van 8.30 uur tot 12.30 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 3.

  In Leerdam aan de Kerkstraat wordt op zaterdag een minimarkt gehouden van 9.00 uur tot 17.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 4.

  In Ameide aan het Burgemeester Wesselplein wordt op zaterdag een minimarkt gehouden van 8.00 uur tot 12.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 5.

  In Everdingen aan de Graaf Florisstraat wordt op donderdag een minimarkt gehouden van 14.00 uur tot 18.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 6.

  In het centrum van Hagestein wordt op woensdag een minimarkt gehouden van 8.00 uur tot 12.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 7.

  In Hei- en Boeicop aan de Van Zuilenstraat, wordt op woensdag een minimarkt gehouden van 14.00 uur tot 18.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 8.

  In Leerbroek wordt op dinsdag een minimarkt gehouden van 14.00 uur tot 18.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 9.

  In Leerbroek wordt op zaterdag een minimarkt gehouden van 13.00 uur tot 15.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 10.

  In Lexmond wordt aan de Kortenhoevenseweg op vrijdag een minimarkt gehouden van 8.00 uur tot 12.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 11.

  In Meerkerk aan het Raadhuisplein wordt op zaterdag een minimarkt gehouden van 8.00 uur tot 12.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 12.

  In Nieuwland aan het Kerkplein wordt op zaterdag een minimarkt gehouden van 15.30 uur tot 17.30 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage);

 • 13.

  In afwijking van het eerste tot en met het twaalfde lid kan het college op grond van onvoorziene en bijzondere omstandigheden bepalen dat de markt niet zal plaatsvinden dan wel tijdelijk zal plaatsvinden op een andere plaats, dag en/of tijd en indien nodig vergunninghouders een andere standplaats toewijzen dan die waarvoor zij vergunning hebben.

Artikel 3. Afgelasting markt

 • 1.

  Indien bij aanvang van een markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan de marktmeester besluiten:

  • a.

   de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;

  • b.

   de markt anders op te stellen c.q. in te richten;

  • c.

   de markt niet te laten aanvangen;

  • d.

   de markt onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Inrichting van de markt

 • 1.

  De afmeting van de standplaats is bepaald op 12 vierkante meter of een veelvoud daarvan.

 • 2.

  Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de standaardmaten.

 • 3.

  Voor zover van toepassing zijn artikelgroepen of branches, alsmede het maximum aantal standplaatsen per branche vastgesteld zoals weergegeven op de kaart.

 • 4.

  Indien meer dan 10 procent op een weekmarkt, en 25 procent op een minimarkt van de vergunninghouders niet aanwezig is, heeft de marktmeester de bevoegdheid van deze vastgestelde indeling af te wijken en vergunninghouders een andere plaats als bepaald in artikel 2 toe te wijzen.

 • 5.

  Indien de markt op een andere dag wordt gehouden dan de dag zoals bepaald in artikel 2, heeft de marktmeester de bevoegdheid vergunninghouders een zodanige plaats aan te wijzen dat er een aaneengesloten markt ontstaat. Toewijzing van de plaats geschiedt op basis van aankomst op het marktterrein.

Hoofdstuk 2. Bepalingen met betrekking tot de inschrijving en toewijzing van standplaatsen

Artikel 5. Belangstellendenlijst

 • 1.

  Het college houdt ten behoeve van de toewijzing van een vrijkomende vaste standplaats een belangstellendenlijst bij, waarop gegadigden voor een standplaats zijn vermeld.

 • 2.

  Om voor inschrijving op de belangstellendenlijst in aanmerking te komen, dienen gegadigden te voldoen aan bepalingen van artikel 4 van de Marktverordening Vijfheerenlanden 2021.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden kan het college toestaan dat de gegadigde niet voldoet aan deze bepalingen.

 • 4.

  Indien sprake is van een onvoldoende registratie van belangstellenden of bij onvoldoende aanbod kan aanvullend een werving worden gestart.

 • 5.

  Na toewijzing vervalt de belangstellendenlijst voor de standplaats.

Artikel 6. Toetsingscriteria

 • 6.

  Een marktcommissie toetst de belangstellenden ter vaststelling wie van hen de grootste bijdrage kan leveren aan de verbetering en/of het behoud van de kwaliteit van de markt. De toetsing vindt plaats volgens een puntensysteem.

 • 7.

  Een marktcommissie hanteert de volgende toetsingscriteria:

  • a.

   Criteria ten aanzien van het artikel (per criterium maximaal 3 punten):

   • het product/artikel is ter vervanging in het bestaande aanbod;

   • het product/artikel is ter aanvulling /uitbreiding op het bestaande aanbod;

   • het product/ artikel is nieuw.

  • b.

   Criteria ten aanzien van de sollicitant (per criterium maximaal 3 punten):

   • sollicitant beschikt over goede referenties;

   • sollicitant is klantvriendelijk en kent een goede service;

   • sollicitant doet aan promotie.

  • c.

   Criteria ten aanzien van de kwaliteit van de kraam/ verkoopwagen (per criterium maximaal 3 punten):

   • de kraam/ verkoopwagen kent een goede uitstraling;

   • de producten/artikelen worden goed gepresenteerd;

   • de kraam/ verkoopwagen ziet er hygiënisch en goed verzorgd uit;

   • de kraam/ verkoopwagen voldoet aan de juiste maatverhoudingen.

Artikel 7. Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een dag vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste plaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen aan gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór het aanvangstijdstip van de markt aanmelden bij de marktmeester en geregistreerd staan op de meeloperlijst.

 • 3.

  Bij de toewijzing van dagplaatsen wijst de marktmeester de dagplaats in eerste instantie toe aan een meeloper die artikelen verkoopt van een branche die niet op de markt vertegenwoordigd is en in tweede instantie aan een meeloper die werkzaam is in dezelfde branche als de niet-aanwezige vergunninghouder en in de derde plaats door loting.

 • 4.

  Het is niet toegestaan zich te laten uitschrijven op zowel de meeloperlijst als op de standwerkerlijst.

Artikel 8.Toewijzing standwerkerplaats

 • 1.

  Het college wijst per marktdag indien daar plaats voor is, door middel van loting, een dag voor aanvang van de markt, één standwerker aan, die de plaats mag innemen op de markt.

 • 2.

  De standwerker kan zich voor deze loting uitsluitend telefonisch aanmelden bij de marktmeester tot uiterlijk een dag voorafgaand aan de marktdag volgens artikel 2. Deelnemers aan de loting worden in volgorde van aanmelding door de marktmeester op de lijst genoteerd. Na loting deelt de marktmeester aan allen die aan de loting hebben meegedaan, mee of zij al dan niet zijn ingeloot.

 • 3.

  Standwerkers dienen het voor het te verkopen artikel direct bij de aanmelding voor de loting bekend te maken.

 • 4.

  Het te verkopen artikel behoort niet tot een reguliere artikelengroep of productgroep welke al op de markt wordt aangeboden.

 • 5.

  Tot de loting voor standwerkerplaatsen worden slechts toegelaten degenen die geregistreerd staan op de standwerklijst.

 • 6.

  Het is een ingeschrevene op de meeloperlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkerplaats. Evenmin is toegestaan om op de markt bijgestaan te worden door iemand die aan bovengenoemde loting heeft deelgenomen.

 • 7.

  Een standwerkerplaats mag slechts éénmaal op drie achtereenvolgende marktdagen door dezelfde standwerker worden ingenomen.

 • 8.

  Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Artikel 9. Schorsen en doorhaling op de lijst

Het college is bevoegd om de persoon die ingeschreven staat op de lijsten als bedoeld in de artikel 7 en 8 van dit reglement voor één of meer marktdagen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk te schorsen, dan wel de op die lijsten vermelde naam voorwaardelijk of onvoorwaardelijk door te halen van de persoon die

 • a.

  Het bepaalde bij of krachtens dit reglement overtreedt;

 • b.

  Zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  Niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

 • d.

  De marktmeester belemmert in de goede uitoefening van zijn taak dan wel de door de marktmeester gegeven wijzigingen niet naleeft;

 • e.

  Direct of indirect de goede gang van zaken op de markt in gevaar brengt of verstoort;

 • f.

  Niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats.

Hoofstuk 3. Gebruik en verplichtingen bij standplaatsen

Artikel 10. Gebruik standplaats

 • 1.

  Op de markt kan uitsluitend met eigen materiaal een standplaats worden ingenomen.

 • 2.

  De aanrijdroutes dienen te allen tijde tenminste 3.50 meter breed te zijn.

 • 3.

  Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelgangen op de langs het marktterrein op enigerlei wijze hinderen of belemmeren. Dit ter beoordeling van de marktmeester.

 • 4.

  Het is de vergunninghouder verboden voor de verlichting van de standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting.

 • 5.

  Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen aan te brengen zolang de veiligheid en het functioneren van de markt hierdoor niet worden belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmeester.

 • 6.

  Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken.

 • 7.

  De marktmeester beoordeelt welke ruimte van de inname van de plek als verkoopruimte of als publieksruimte wordt gezien. Enkel de verkoopruimte wordt doorberekend in het marktgeld.

Artikel 11. Persoonlijk innemen standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder moet de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk innemen. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

 • 3.

  De standwerker mag zich uitsluitend doen bijstaan door degene die hij bij de marktmeester heeft aangemeld.

Artikel 12. Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats of een standwerkplaats inneemt toont op eerste aanvraag van de marktmeester zijn vergunning en/of een kopie van een geldig legitimatiebewijs of identiteitsbewijs.

 • 2.

  De vergunninghouder geeft bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam of eventuele bedrijfsnaam aan.

Artikel 13. Tijdstip van het innemen van de standplaats en aan- en afvoer van goederen

 • 1.

  Het is een vergunninghouder op de weekmarkt in Leerdam en Vianen verboden om eerder dan 6.00 uur voor de aanvang van de markt, en meer dan 1 uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

  Het is een vergunninghouder op minimarkten verboden meer dan 1,5 uur voor de aanvang en meer dan 1 uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen, tenzij anders in de vergunning is bepaald.

 • 3.

  De marktmeester kan van deze verplichting ontheffing verlenen, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden.

 • 4.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste plaats niet uiterlijk een uur na aanvangstijd van de markt heeft ingenomen, wordt de betreffende plaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij anders in de vergunning is bepaald.

 • 5.

  Het bepaalde in het vierde lid is niet van toepassing indien de vergunninghouder de marktmeester voor dit tijdstip, onder opgave van een geldige reden die hem belet tijdig aanwezig te zijn, heeft verzocht de plaats vrij te houden.

Artikel 14. Schoonhouden en opleveren standplaats

 • 1.

  De standplaatshouder:

  • a.

   zorgt ervoor dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

  • b.

   zamelt tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaatregelen en dergelijke in;

  • c.

   levert voordat hij het marktterrein verlaat, zijn standplaats en onmiddellijke omgeving daarvan schoon op en draagt zelf zorg voor de afvoer van zijn marktafval;

  • d.

   die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en de omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, treft hiervoor maatregelen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen dienen ter goedkeuring van de marktmeester en op zijn aanwijzingen te geschieden.

Artikel 15. Afvalvoorziening in verband met etenswaren

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht wanneer aan hem een vergunning is verleend om op zijn standplaats eet- en drinkwaren te verkopen welke direct voor consumptie gereed zijn, aan de voorzijde van de marktkraam of eigen materiaal een tweetal bakken te plaatsen voor het verzamelen van afval. Dit afval dient, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd te worden.

 • 2.

  Een vergunninghouder die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, dient maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de marktmeester en worden kort daarna uitgevoerd.

Artikel 16. Elektriciteit

De vergunninghouder is verplicht voor zover hij gebruik maakt van elektrische energie deze te betrekken vanuit door het college beschikbaar gestelde middelen. De gemeente brengt de kosten van elektriciteitsgebruik in rekening op basis van jaarlijks vastgestelde privaatrechtelijke tarieven.

Artikel 17. Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats te bezetten, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de standplaatshouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de betreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

Artikel 18. Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van ziekte, vakantie of van bijzondere omstandigheden kan het college, op schriftelijke aanvraag van de standplaatshouder van een vaste standplaats hem:

  • a.

   Tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting om ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de plaats op de markt in te nemen;

  • b.

   Vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon, mits deze persoon voldoet aan de eisen, zoals gesteld in artikel 11 van de Marktverordening Vijfheerenlanden 2021.

Artikel 19. Bevoegdheden en verplichtingen kramenzetter weekmarkten

 • 1.

  Het is alleen de kramenzetter toegestaan marktkramen te plaatsen zoals op de kaarten van de weekmarkten in Leerdam en Vianen is aangegeven.

 • 2.

  Indien een marktterrein niet beschikbaar is voor het tijdig plaatsen van de kramen conform de tijden genoemd in artikel 2, zal de kramenzetter hiervan minimaal vijf werkdagen van tevoren in kennis worden gesteld, behoudens in onvoorziene omstandigheden.

 • 3.

  De marktkramen dienen na afloop van de markt binnen 1 uur te zijn verwijderd in verband met het reinigen van het marktterrein.

 • 4.

  De marktkooplieden zijn zelf verantwoordelijk voor het doen plaatsen van de kramen door een bedrijf dat de kramen zet.

Hoofdstuk 4. Marktcommissie

Artikel 20. Samenstelling en benoeming Marktcommissies

 • 1.

  Het college stelt een marktcommissie in voor de weekmarkt in Vianen, een marktcommissie voor de weekmarkt in Leerdam en een marktcommissie voor de minimarkten, waarbij een commissie bestaat uit:

  • a.

   ten minste drie marktkooplieden, die een vaste standplaats op de desbetreffende markt hebben, aangewezen door de marktkooplieden;

  • b.

   een beleidsmedewerker, welke verantwoordelijk is voor het functioneren van de week- en minimarkten binnen de gemeente, en welke tevens voorzitter is van de marktcommissie;

  • c.

   de marktmeester, als adviserend lid.

 • 2.

  De marktcommissie voor minimarkten bestaat uit ten minste drie en ten hoogste tien marktkooplieden, die een vaste standplaats op een minimarkt hebben, aangewezen door de marktkooplieden, naast de personen die onder lid 1 b en c worden verstaan.

 • 3.

  De voorzitter heeft geen stemrecht tijdens vergaderingen van de marktcommissie met uitzondering van het bepaalde in artikel 18 lid 4.

 • 4.

  De commissieleden worden benoemd voor vier jaren. De leden kunnen na afloop van deze termijn terstond worden herbenoemd voor vier jaren. Commissieleden kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.

 • 5.

  Een commissielid die, conform lid 1 van dit artikel, gekozen is op grond van een bepaalde functie of in een bepaalde kwaliteit houdt op lid van de commissie te zijn, zodra hij ophoudt deze functie of kwaliteit te hebben.

 • 6.

  De benoeming van een plaats, die is opengevallen, geschiedt zo spoedig mogelijk na dat openvallen.

 • 7.

  Hij, die ter vervulling van een openstaande plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd moest aftreden.

 • 8.

  Het college is bevoegd om de leden als bedoeld in artikel 1a te allen tijde ongevraagd ontslag te verlenen, hetgeen met redenen omkleed is.

Artikel 21. Adviestaak Marktcommissie

 • 1.

  Een marktcommissie adviseert het college gevraagd of ongevraagd over aangelegenheden die betrekking hebben op de markt.

 • 2.

  Voordat het college overgaat tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een vaste standplaats aan een nieuwe vergunninghouder wordt de aanvraag aan de marktcommissie voorgelegd;

 • 3.

  De marktcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar of zo vaak de voorzitter of een meerderheid der leden zulks nodig achten.

 • 4.

  De vergaderingen van de marktcommissie vinden in het openbaar plaats, tenzij de marktcommissie op voorstel van ten minste twee aanwezige leden of de voorzitter anders beslist. De deuren worden in ieder geval gesloten indien over personen wordt beraadslaagd of besloten. Ingeval van staken van stemmen over een voorstel tot het sluiten van de deuren beslist de stem van de voorzitter.

 • 5.

  De commissie kan niet beraadslagen noch adviseren indien niet ten minste twee leden aanwezig zijn op de vergadering.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 22. Intrekken oude regelingen

Het reglement op de weekmarkt Leerdam 2015 en het reglement op de weekmarkt Vianen 2015 worden ingetrokken met ingang van de dag dat het reglement week- en minimarkten Vijfheerenlanden in werking treedt.

Artikel 23. Inwerkingtreding

Dit reglement week- en minimarkten Vijfheerenlanden treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27 oktober 2020.

De burgemeester,

De gemeentesecretaris,

Bijlage I: plattegronden minimarkten

Minimarkt - Ameide

 

Minimarkt – Everdingen

 

Minimarkt – Hagestein

 

Minimarkt - Hei- en Boeicop

 

Minimarkt - Leerdam Kerkstraat

 

Minimarkt – Leerbroek

 

Minimarkt - Lexmond Kortenhoevenseweg

 

Minimarkt - Meerkerk Raadhuisplein

 

Minimarkt - Nieuwland Kerkstraat-Zijlkade

Bijlage II: plattegronden weekmarkten