Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent tarieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent tarieven
CiteertitelTarieven UBR voor 2021
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2021nieuwe regeling

07-12-2020

bgr-2021-199

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent tarieven

1 Algemeen

Op deze annex zijn de begripsomschrijvingen zoals neergelegd in de annex Definities bij de Overeenkomst inzake ODF-toegang tussen partijen van toepassing.

 

In deze annex zijn de overeengekomen tarieven opgenomen. Partijen zullen in goed overleg de tarieven voor overige (bijkomende) prestaties nader overeenkomen en neerleggen in amendementen op deze annex.

 

Alle bedragen in deze annex zijn exclusief BTW. De betalingscondities zijn opgenomen in de Annex Facturering.

 

Een tarief kan VVE (Vergoeding Voor Eens), of VVA (Vergoeding Voor Abonnement) zijn. De VVE tarieven worden eenmalig doorbelast en de VVA tarieven worden periodiek doorbelast conform de beschrijving in de annex Facturering.

 

De tarieven in deze annex gelden met ingang van 1 januari 2021 tenzij anders benoemd.

2 Eenmalige vergoedingen (VVE)

Tariefelement

Eenmalig bedrag

Aansluitbijdrage bij aanwezige FTU of aanleg inclusief FTU (per aansluiting, wordt gefactureerd samen met het Patching tariefelement)

€ 95,58

Patching (per patch van één Glasvezel)

€ 12,63

De-patching (verwijderen van enkelvoudige patch)

€ 13,91

Migratie (per Aansluiting)

€ 30,81

Poortmigratie (per Aansluiting)

€ 30,81

Annuleren nog niet gereed gemelde (de)patch Order

€ 2,57

Annuleren Order Met Klant Bezoek (Eindgebruiker gedreven)

€ 45,62

DHZ Monteur voor Migraties en Poortmigraties

€ 5,59

DHZ Monteur voor Patching (per patch van één Glasvezel)

€ 4,10

 

 

Tariefelement

Eenmalig bedrag

Aansluitbijdrage per Area-PoP

€ 1.194,64

 

 

De eenmalige aansluitbijdrage, zoals vermeld in bovenstaande tabel, zal per Area-PoP worden verdeeld over het aantal actieve operators per Area-PoP.

 

Bij latere toetreding door een actieve operator zal UBR zorgdragen voor verrekening tussen de actieve operators op de betreffende Area-PoP.

 

Tariefelement

Eenmalig bedrag

OIP-1 per succesvol afgehandelde aanvraag (OIP = ODF Informatie Product)

€ 0,053

 

3 Abonnementsvergoedingen (VVA)

Tariefelement

Bedrag per maand

Huur Aansluiting (per Eindklant) per maand

€ 18,05

Premium SLA (indien gekozen door Operator/Eindklant)

€ 13,81

City-ring Dienst (het bedrag per maand wordt verdeeld over het aantal Operators die de City-ring Dienst gebruiken naar rato van het aantal City-ring Glasvezels dat door Operator in de betreffende PoP wordt afgenomen ten opzichte van het totale aantal City-ring Glasvezels dat in de PoP door alle Operators wordt afgenomen)

€ 716,78

Colocatie Dienst (de maandelijkse bijdrage voor de Collocatie Dienst wordt, per actieve operator die de Collocatie Dienst op de betreffende gebruikt, verdeeld naar rato van het aantal Metrische Eenheden (ME) dat OPERATOR in de PoP afneemt, ten opzichte van het totale aantal Metrische Eenheden (ME) dat in de PoP wordt afgenomen door alle actieve operators in betreffende maand.

€ 199,11

 

4 Vergoeding voor energie

Tariefelement

Bedrag per maand

Voorschottarief energie (per Homes Activated)

€ 0,45

 

 

UBR stelt jaarlijks met terugwerkende kracht de daadwerkelijke energiekosten vast en verdeelt deze naar rato van het aantal Homes Activated per Operator.

 

Verrekening van het eventuele manco dan wel surplus van het voorschottarief en de vastgestelde energiekosten per Homes Activated zal jaarlijks achteraf geschieden.

5 Overige tarieven

Aanvullende voorzieningen, extra voorzieningen en/of bouwkundige voorzieningen in de Area-PoP of City-PoP worden op offerte basis berekend.

6 Indexatie

De tarieven kunnen navenant worden verhoogd met de verhoging van de tarieven van de dienstverleners waarvan UBR afhankelijk is. UBR kan ieder jaar in december aangepaste tarieven publiceren, die zullen gelden vanaf 1 januari van het volgende jaar.

7 Onterechte meldingen

Kosten van een nazorgafhandeling die gemaakt worden als gevolg van fouten van Operator of haar Eindklanten worden op basis van kostprijs aan OPERATOR in rekening gebracht.

 

Kosten van een storingsafhandeling die gemaakt worden als gevolg van fouten van Operator of haar Eindklanten worden op basis van kostprijs aan OPERATOR in rekening gebracht.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 7 december 2020

De secretaris,

C.P.S. Herms

De voorzitter,

C.A.H. Zondag