Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuw Reijerwaard

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Nieuw Reijerwaard houdende regels omtrent instructie en mandaat (Instructie en mandaatregeling Directeur GR Nieuw Reijerwaard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuw Reijerwaard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Nieuw Reijerwaard houdende regels omtrent instructie en mandaat (Instructie en mandaatregeling Directeur GR Nieuw Reijerwaard 2019)
CiteertitelInstructie en mandaatregeling Directeur GR Nieuw Reijerwaard 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogeljike datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Rotterdam/239413/239413_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2021nieuwe regeling

04-11-2019

bgr-2021-186

BESLUIT/0293

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Nieuw Reijerwaard houdende regels omtrent instructie en mandaat (Instructie en mandaatregeling Directeur GR Nieuw Reijerwaard 2019)

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard,

 

 • -

  gelet op artikel 24 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling,

 • -

  gelet op artikel 12 van het Delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur,

Besluit:

 • -

  Vast te stellen de instructie- en mandaatregeling directeur GR Nieuw Reijerwaard 2019.

   

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Directeur:

 • De directeur van de GR Nieuw Reijerwaard of diens plaatsvervanger.

 • b.

  GRNR:

 • Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GR Nieuw Reijerwaard)

 • c.

  Gemandateerde:

 • Het bestuursorgaan en/of functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • d.

  Machtiging:

 • De bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde

 • e.

  Mandaat:

 • De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • f.

  Mandaatgever:

 • Het bestuursorgaan dat aan een bij functie in de mandatenlijsten genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  Mandatenlijst:

 • Een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden;

 • h.

  Ondermandaat:

 • Degene aan wie op grond van deze regeling door het Dagelijks Bestuur ondermandaat is verleend.

 • i.

  Volmacht:

 • De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

 • j.

  Volmachtverlener:

 • Degene die de volmacht verleent;

 • k.

  Volmachtontvanger:

 • Degene die de volmacht ontvangt.

Artikel 2 Algemeen

Daar waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, wordt daaronder ook verstaan volmacht of machtiging.

HOOFDSTUK 2 MANDAAT EN VERVANGING

Artikel 3 Mandaat

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur, dan wel de voorzitter van de GR Nieuw Reijerwaard verleent mandaat aan de directeur zoals vermeld in dit besluit en bij diens afwezigheid, aan diens plaatsvervanger.

 • 2.

  De directeur of diens plaatsvervanger is tevens bevoegd tot het uitoefenen van de bevoegdheden die worden genoemd in het delegatiebesluit AB GR Nieuw Reijerwaard zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard.

 • 3.

  De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de bevoegdheid, de op die bevoegdheid van toepassing zijnde besluiten, wetten, verordeningen, circulaires, beleidsregels en richtlijnen in acht.

 • 4.

  Het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachting is niet toegestaan tenzij dit besluit is genomen door de directeur van de GR Nieuw Reijerwaard.

 • 5.

  De directeur kan ter zake van de uitoefening van de ondergemandateerde bevoegdheid in het algemeen of per geval instructies geven.

 • 6.

  De bevoegdheid tot uitoefening van het (onder)mandaat eindigt bij beëindiging van de functie op grond waarvan het (onder)mandaat is verleend of zoveel eerder in geval van lid 7.

 • 7.

  De Directeur kan het verleende (onder)mandaat ten allen tijde beëindigen. Beëindiging geschiedt schriftelijk.

Artikel 4 Vervanging bij afwezigheid

Bij afwezigheid van de directeur wordt de directeur vervangen door een plaatsvervanger. Het mandaat voor vervanging bij afwezigheid van de directeur wordt door het Dagelijks Bestuur, dan wel de voorzitter van de GR Nieuw Reijerwaard verleend.

HOOFDSTUK 3 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 5 Taken en bevoegdheden van de directeur

De directeur:

 • 1.

  is belast met de dagelijkse leiding binnen de GR Nieuw Reijerwaard en de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Hij is hierover verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur. Tot zijn eindverantwoordelijkheid behoort:

  • a.

   het functioneren van de GR Nieuw Reijerwaard organisatie als geheel en van medewerkers daarbinnen;

  • b.

   de kwaliteit en tijdigheid van de planontwikkeling door de GR Nieuw Reijerwaard;

  • c.

   de inzet van de financiële middelen die door de bestuursorganen beschikbaar zijn gesteld;

  • d.

   de voortgang van de planontwikkeling en de realisatie van de doelstelling van de GR Nieuw Reijerwaard.

 • 2.

  draagt zorg voor een behoorlijke administratie, registratie en documentatie binnen de GR Nieuw Reijerwaard;

 • 3.

  draagt de uiteindelijke zorg voor en ziet toe op de naleving van wetten, verordeningen en instructies door medewerkers, werkzaam voor de GR Nieuw Reijerwaard, voor zover die naleving van dat personeel afhangt;

 • 4.

  ziet toe op de naleving van de door de GR Nieuw Reijerwaard aangegane overeenkomsten;

 • 5.

  draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van werk en de activiteiten binnen en door de GR Nieuw Reijerwaard;

 • 6.

  bevordert de totstandkoming en het goed functioneren van de nodige ambtelijke contacten tussen de GR Nieuw Reijerwaard en de deelnemende gemeenten en onderhoudt de nodige externe contacten. De algemeen directeur vertegenwoordigt de GR Nieuw Reijerwaard naar buiten;

 • 7.

  wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het Dagelijks Bestuur te bepalen wijze.

 • 8.

  legt In ieder geval twee keer per jaar en verder op eventueel nader door het Dagelijks Bestuur aangegeven tijdstippen verantwoording af voor het door hem gevoerde dagelijks beheer in de vorm van een bestuursrapportage voor het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.

Artikel 6 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat:

  • a.

   het nemen en ondertekenen van besluiten,

  • b.

   het besluiten tot het wijzigen van voorgenomen, en reeds aangegane (reserverings)overeenkomsten, zulks met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid.

  • c.

   het verrichten van alle beheersmatige en dagelijkse zaken binnen de begroting, zulks met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid.

  • d.

   het verrichten van alle beheersmatige en dagelijkse zaken binnen de grondexploitatie, zulks met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid.

  • e.

   het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

   • -

    het verstrekken van opdrachten;

   • -

    verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

   • -

    het verzenden van ontvangstbewijzen

   • -

    het voeren van overige correspondentie;

   • -

    het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

   • -

    het verzorgen van publicaties.

 • 2.

  Het mandaat vereist eerst bestuurlijke goedkeuring, indien:

  • -

   mogelijke strijdigheid met de door mandaatgever vastgestelde beleidskaders/-regels en voorschriften aanwezig wordt geacht;

  • -

   uit het besluit belangrijke juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties (kunnen) voortvloeien;

  • -

   uit het besluit financiële consequenties voortvloeien die niet zijn opgenomen in de ramingen van de begroting, dan wel wanneer de ramingen van de begroting worden overschreden, tenzij de uitgaven volgens de directeur onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In dat laatste geval meldt de directeur deze uitgaven zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de GR Nieuw Reijerwaard.

Artikel 7 Ondertekeningswijze bij mandaat

Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door het Algemeen Bestuur/het Dagelijks Bestuur dan wel de voorzitter van de GR Nieuw Reijerwaard, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: ‘Het Algemeen Bestuur / het Dagelijks Bestuur / de voorzitter van de GR Nieuw Reijerwaard, namens deze’, gevolgd door de naam van de gemandateerde, diens functieaanduiding en handtekening.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 9 oktober 2012 en is voor het laatst gewijzigd op 4 november 2019.

Artikel 9 Citeerwijze

Dit besluit wordt aangehaald als “Instructie en mandaatregeling Directeur GR Nieuw Reijerwaard 2019”

 

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 4 november 2019 besloten om de artikelen 3, 4, 5 en 7 van deze instructie en mandaatregeling te beschouwen als instructie directeur, zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de GR Nieuw Reijerwaard, en deze artikelen als zodanig vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 november 2019,

De voorzitter,

mw. T.F. de Jonge

De secretaris

mw. I. Dogru

Bijlage 1 Mandatenlijst behorend bij de ‘Instructie en mandaatregeling directeur GR Nieuw Reijerwaard 2019’

 

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Gemandateerd aan

1. Algemeen

1. De ondertekening van stukken die uitgaan van het Dagelijks Bestuur

voorzitter

Directeur

Zaken waar het besluit is genomen door het Dagelijks Bestuur (geen mandaat, maar ondertekenings-bevoegdheid)

2. Het uitvoeren van besluiten van het Algemeen Bestuur

DB

Directeur

3. Het behartigen van de belangen van het samenwerkingsverband bij andere overheidslichamen en instellingen, diensten of personen waarmee contact voor de GR Nieuw Reijerwaard van belang is.

DB

Directeur

4. Het uitvoeren van de taken als bedoeld in artikel 3, 5 en 6 van de regeling

DB

Conform bepalingen van het mandatenbesluit zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur

2. Organisatie

1. Het aangaan van overeenkomsten op detacheringsbasis met deelnemende gemeenten

DB

Directeur

2. Het toekennen van reis- en verblijfkosten vergoedingen en overige kostenvergoedingen

Directeur

3. Het aantrekken van uitzendkrachten

DB

Directeur

3. Beheer van de GR

1. Gunning van werken, leveringen en diensten binnen de begroting conform de geldende Europese drempelbedragen.

DB

Directeur

Met inachtneming van de vastgestelde aanbestedingsregels in het Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2019 en voor zover vallen binnen de begroting

2. Het afsluiten / wijzigen / beëindigen van een overeenkomst met een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van de uitvoering van de taken van de GR Nieuw Reijerwaard zoals genoemd in artikel 4 van de regeling, betreffende werken, leveringen of diensten tot de geldende Europese drempelbedragen.

DB

Directeur

Met inachtneming van de vastgestelde aanbestedingsregels in het Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2019 en voor zover vallen binnen de begroting.

3. Het beheer van eigendommen en geldmiddelen van de GR Nieuw Reijerwaard.

DB

Directeur

4. Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit, enkel wanneer dat nodig wordt geacht.

DB

Directeur

5. Het houden van voortdurend toezicht op het beheer en exploitatie van de GR Nieuw Reijerwaard en op alles wat de GR Nieuw Reijerwaard aangaat.

DB

Directeur

6. Behandeling van WA-schadegevallen van derden vallende binnen het eigen risico.

DB

Directeur

7. Het besteden van bedragen, vastgelegd in de vastgestelde begroting van de GR Nieuw Reijerwaard.

DB

Directeur

8. Het besluiten tot het wijzigen van voorgenomen, en reeds aangegane (reserverings)overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van artikel 6 Mandaatregeling.

DB

Directeur

9. het verrichten van alle beheersmatige en dagelijkse zaken binnen de begroting, zulks met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van artikel 6 Mandaatregeling.

DB

Directeur

10. het verrichten van alle beheersmatige en dagelijkse zaken binnen de grondexploitatie, zulks met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van artikel 6 Mandaatregeling.

DB

Directeur