Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuw Reijerwaard

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Nieuw Reijerwaard houdende regels omtrent het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden (Delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuw Reijerwaard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Nieuw Reijerwaard houdende regels omtrent het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden (Delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur)
CiteertitelDelegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2021nieuwe regeling

04-11-2019

bgr-2021-183

BESLUIT/0290

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Nieuw Reijerwaard houdende regels omtrent het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden (Delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur)

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  regeling: GR Nieuw Reijerwaard;

 • b.

  deelnemers: de in de GR Nieuw Reijerwaard deelnemende gemeenten;.

 • c.

  voorzitter: de voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard;

 • d.

  lid of leden: lid of leden van het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard;

 • e.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard;

HOOFDSTUK 2 BEVOEGDHEDEN

Artikel 2 Bevoegdheden

Aan het Dagelijks Bestuur is, conform artikel 16 van de GR Nieuw Reijerwaard opdragen:

 • a.

  Het Dagelijks Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard te voeren, voor zover niet bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen het Algemeen Bestuur of de voorzitter hiermee is belast;

 • b.

  Het voorbereiden van hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd, tenzij bij of krachtens wettelijke regeling de voorzitter hiermee is belast;

 • c.

  Het uitvoeren van besluiten van het Algemeen Bestuur, tenzij bij of krachtens een wettelijke regeling de voorzitter hiermee is belast;

 • d.

  Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en bezit;

 • e.

  Het voorstaan van de belangen van de GR Nieuw Reijerwaard bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of bij personen met wie contact met de GR Reijerwaard van belang is;

 • f.

  Het beheren van activa en passiva van de GR Nieuw Reijerwaard;

 • g.

  De zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;

 • h.

  Het vaststellen van de plannen en voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van de werken en leveranties ten behoeve van de GR Nieuw Reijerwaard, waarvan het Algemeen Bestuur de vaststelling niet aan zich heeft voorbehouden;

 • i.

  Het houden van voortdurend toezicht op al hetgeen de GR Nieuw Reijerwaard aangaat.

Artikel 3 Sluiten van (bestuurs)overeenkomsten

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd (bestuurs)overeenkomsten te sluiten met andere overheden of bedrijven, gericht op de advisering, ondersteuning en uitvoering van het te voeren beleid.

Artikel 4 Privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van besluiten als bedoeld in artikel 31 van de Wgr, tot oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Tot de in lid 1 bedoelde bevoegdheid behoort in ieder geval:

  • a.

   het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van alle obligatoire overeenkomsten, inclusief het vestigen of opheffen van zakelijke rechten en het aangaan van andere (financiële) verplichtingen, zulks ten behoeve van de in artikel 4 van de regeling omschreven doelstelling.

  • b.

   het opnemen danwel beleggen van korte financieringsmiddelen in de vorm van kasgeldleningen alsmede in rekening courant, voor zover het op te nemen totaalbedrag op enig moment de voor dat jaar vastgestelde kasgeldlimiet niet te boven gaat;

  • c.

   het opnemen van lange financieringsmiddelen in de vorm van vaste geldleningen, voor zover het op te nemen totaalbedrag in enig jaar het door het algemeen bestuur voor dat jaar vastgestelde maximum niet te boven gaat en voor zover het renterisico op de vaste schuld de voor dat jaar vastgestelde renterisiconorm niet overschrijdt;

  • d.

   het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van alle obligatoire overeenkomsten met andere overheden, gericht op de ondersteuning en uitvoering van het te voeren ontwikkelingsbeleid;

  • e.

   het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van alle obligatoire overeenkomsten inclusief het vestigen of opheffen van zakelijke rechten en het aangaan van andere (financiële) verplichtingen, met een of meerdere deelnemers, zulks ten behoeve van de in artikel 4 van de regeling omschreven doelstelling.

Artikel 5 Verzoeken aan gemeente

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd raden van deelnemende gemeenten te verzoeken tot het vaststellen van verordeningen, door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven.

Artikel 6 Aanvragen van subsidies

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het aanvragen van subsidies of bijdragen van andere overheden en van private partijen, verband houdende met de realisatiedoelstelling.

Artikel 7 Personeel

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel – uitgezonderd de secretaris en directeur - in dienst van de GR Nieuw Reijerwaard, al dan niet werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot:

  • a.

   het aangaan van detacheringsovereenkomsten met betrekking tot personeel in dienst van één of meerdere deelnemers;

  • b.

   het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot de inzet van personeel in dienst van één of meerdere deelnemers.

Artikel 8 Algemene beperkingen

De in artikel 2 tot en met artikel 6 bedoelde bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend, voor zover:

 • 1.

  blijkens de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting of begrotingswijziging voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld; en:

 • 2.

  deze bevoegdheden niet strijdig zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde besluiten en beleidskaders.

HOOFDSTUK 3 RECHTSGEDINGEN

Artikel 9 Civielrechtelijke procedures

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur is in alle instanties bevoegd te besluiten of de GR Nieuw Reijerwaard rechtsgedingen, daaronder begrepen het voeren van verzoekschriftenprocedures, zal voeren.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur is in alle instanties bevoegd te besluiten tot het voeren van verweer door de GR Nieuw Reijerwaard in rechtsgedingen en verzoekschriftenprocedures.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur is bevoegd te besluiten tot het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen, het aangaan van overeenkomsten inzake bindend advies, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, en het verlenen van kwijtscheldingen.

Artikel 10 Administratiefrechtelijke procedures

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het indienen van zienswijzen of bedenkingen, het maken van bezwaar, het instellen van administratief beroep, en het instellen van beroep op een administratieve rechter, met inbegrip van het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het voeren van verweer door de GR Nieuw Reijerwaard in procedures zoals bedoeld in lid 1 van artikel 10.

Artikel 11 Strafrechtelijke procedures

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het voeren van verweer, het treffen van een schikking, en het instellen van beroep en hoger beroep in strafzaken die tegen de GR Nieuw Reijerwaard worden aangespannen.

HOOFDSTUK 4 MANDATERING

Artikel 12 Mandatering

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd mandaat te verlenen voor de uitoefening van de in dit besluit genoemde en gedelegeerde bevoegdheden onder de door het Dagelijks Bestuur nader te stellen regels.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Inwerktreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking op 4 november 2019. Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 november 2019,

De secretaris,

Mw. I. Dogru

De voorzitter,

Mw. T.F. de Jonge