Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht in de Louerstraat te Susteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht in de Louerstraat te Susteren
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Louerstraat te Susteren maart 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling geldt tot uiterlijk 3 februari 2022 of zoveel eerder de driehoek besluit cameratoezicht Louerstraat te Susteren op te heffen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Echt-Susteren/602641/CVDR602641_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2021nieuwe regeling

04-03-2021

gmb-2021-70505

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht in de Louerstraat te Susteren

De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren,

 

OVERWEGENDE:

 

 • 1.

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

 • 2.

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 

 • 3.

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

 • 4.

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

 • 5.

  dat de overige maatregelen die in het hierna genoemde gebied zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaat te voorkomen onvoldoende effect sorteren;

 

 • 6.

  dat het aanwijzen van het bewuste gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 

 • 7.

  dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 november 2018 de motie ‘inzet cameratoezicht’ heeft aangenomen;

 

 • 8.

  dat het plaatsen van deze camera onderdeel is van een pilot cameratoezicht in de gemeente Echt-Susteren om overlast en criminaliteit in wijken en buurten te verminderen en tegen te gaan;

 

 • 9.

  de afstemming die hieromtrent op d.d. 6 december 2018 heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek;

 

 • 10.

  dat het eerste deel van de pilot cameratoezicht heeft gelopen van oktober 2019 t/m april 2020 en zich heeft gericht op illegale bijplaatsingen bij ondergrondse milieucontainers

 

 • 11.

  dat de pilot zich vervolgens van augustus 2020 tot februari 2021 heeft gefocust op het tegengaan en verminderen van criminaliteit en overlast in de openbare ruimte;

 

 • 12.

  dat de pilot cameratoezicht het komend jaar zich vanaf maart 2021 verder zal focussen op het tegengaan en verminderen van criminaliteit en overlast in de openbare ruimte;

 

 • 13.

  dat op deze locatie meerdere incidenten hebben plaatsgevonden en overlastmeldingen zijn gedaan bij de politie, hetgeen heeft geleid tot verstoringen van de openbare orde;

 

 • 14.

  dat identificatie van potentiële ordeverstoorders in het gebied rondom de Louerstraat te Susteren van belang is en gericht is op enerzijds het verkrijgen van inzicht in de betrokken groep en anderzijds op eventuele latere opsporingsactiviteiten;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017;

 

 

BESLUIT :

 

vast te stellen het aanwijzingsbesluit cameratoezicht Louerstraat te Susteren maart 2021;

Artikel 1  

Louerstraat te Susteren (parkeerplaats Tennisvereniging Rosus) aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017.

Artikel 2  

Dat de camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 3  

Dat de politie en boa’s de opgenomen beelden bekijkt indien er sprake is van (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid, strafbare feiten of aangifte wordt gedaan.

Artikel 4  

Dat de camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

Artikel 5  

Dat de opgenomen beelden 14 dagen worden bewaard.

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2021 en geldt tot uiterlijk 3 februari 2022 of zoveel eerder de driehoek besluit cameratoezicht Louerstraat te Susteren op te heffen.

Artikel 7  

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing ervan op het gemeenteblad alsmede op de website www.echt-susteren.nl.

Artikel 8  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Louerstraat te Susteren maart 2021’.

Echt, 4 maart 2021,

de burgemeester van Echt – Susteren,

dr. J.W.M.M.J. Hessels

 

Indien u het niet eens bent met de inhoud van deze beslissing kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending dezes bij de burgemeester bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Gaarne in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden "bezwaar".

 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar;

Indien u bij de burgemeester een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

 

Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950,6040 AZ Roermond.