Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Tijdelijke subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade Baarn 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade Baarn 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpTijdelijke subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-95704
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2021nieuwe regeling

02-03-2021

gmb-2021-69066

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade Baarn 2020

In deze subsidieregeling is te vinden aan welke voorwaarden organisaties met coronaschade in Baarn moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een eenmalig subsidie en hoe een subsidieaanvraag wordt beoordeeld.

Het college van de gemeente Baarn, gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Baarn 2020’,stelt de volgende Tijdelijke Subsidieregeling Behoud Maatschappelijke Organisaties met Coronaschade Baarn 2020 vast:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van Baarn.

 • c.

  Maatschappelijke organisaties: organisaties met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk, die in Baarn gevestigd en gericht zijn op de inwoners van Baarn.

 • d.

  Coronaschade: de netto financiële schade die de organisatie opgelopen heeft in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020, voor zover die aantoonbaar veroorzaakt wordt door de COVID-19 maatregelen die door de landelijke, regionale en gemeentelijke overheid zijn getroffen.

 • e.

  Subsidieverordening: de vigerende Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 4 vermelde doel en de in artikel 5 vermelde doelgroep. Organisaties met een winstoogmerk komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 3 Procedurebepalingen

De bepalingen van de Subsidieverordening gemeente Baarn zijn van toepassing voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken.

 

Hoofdstuk 2 Doel en doelgroep

 

Artikel 4 Doel van de regeling

Het verstrekken van de subsidie heeft primair tot doel te zorgen dat geen waardevolle maatschappelijke functies uit Baarn verdwijnen vanwege liquiditeitsproblemen als gevolg van coronaschade.

 

Artikel 5 Doelgroep

 • 1.

  De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties die in Baarn gevestigd zijn en gericht zijn op de inwoners van Baarn, werkzaam op het gebied van cultuur, sport, welzijn, recreatie & toerisme en overige maatschappelijke terreinen, een belangrijke rol spelen in de sociale samenhang, waardevol en belangrijk zijn voor de inwoners en een maatschappelijke functie hebben met grote maatschappelijke impact op de inwoners.

 • 2.

  Alleen organisaties die vanwege liquiditeitsproblemen in hun voortbestaan bedreigd zijn komen in aanmerking voor subsidie. Die problemen zijn aantoonbaar toe te wijzen aan de coronabeperkende overheidsmaatregelen.

 

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Het college verleent uitsluitend subsidie voor het kunnen voortzetten van activiteiten tijdens en na de coronacrisis, zodat maatschappelijke organisaties niet in de financiële problemen raken en kunnen blijven bestaan.

 

Artikel 7 Criteria voor toekenning van subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  de organisatie heeft al gebruik gemaakt van vangnetregelingen zoals TOGS, TOZO, NOW en/of TVL, of steunmaatregelen van de provincie Utrecht of (Rijks)cultuur- fondsen of kan aantonen dat zij buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen;

 • b.

  de organisatie heeft na sluiting van het boekjaar 2020 minder dan 10 procent van de totale gemiddelde lasten van de boekjaren 2018 en 2019 als liquiditeit. De organisatie mag liquiditeit in bestemmingsreserves hebben maar die bestemmingsreserves moeten instemming van het college krijgen. Als die instemming er niet is, dan worden de bestemmingsreserves beschouwd als behorende bij de liquiditeit;

 • c.

  de organisatie is werkzaam op het gebied van cultuur, sport, welzijn, recreatie & toerisme en overig maatschappelijk terrein;

 • d.

  de organisatie speelt een belangrijke rol in de sociale samenhang en heeft een grote maatschappelijke impact op de inwoners;

 • e.

  er is sprake van aantoonbare eigen inzet.

 • 2.

  Wanneer de aanvraag naar het oordeel van het college onvoldoende voldoet aan een of meer criteria wordt de subsidie geweigerd.

 

Hoofdstuk 3 Subsidieplafond, verdeling en bepaling van subsidiebedrag

 

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor deze regeling gelden door het college vastgestelde subsidieplafonds. Er is een totaal subsidieplafond dat is uitgesplitst naar een deelplafond voor cultuur en een deelplafond voor sport, welzijn, recreatie & toerisme en overige maatschappelijke organisaties.

 • 2.

  Niet benutte middelen van een deelplafond kunnen worden toegevoegd aan het andere deelplafond.

 

Artikel 9 Aanvraagperiode en wijze van verdeling

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt digitaal ingediend bij het college via de website van de gemeente.

 • 2.

  De aanvraagperiode voor deze eenmalige subsidie is 8 maart 2021 tot en met 15 april 2021.

 • 3.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor de subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  Als de initiatiefnemer krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 

Artikel 10 Bepaling van het subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de beschikbare liquiditeit op 31 december 2020. Het subsidiebedrag brengt de liquiditeit op 31 december 2020 terug op het niveau van maximaal 10 procent van de gemiddelde totale lasten van de boekjaren 2018 en 2019.

 

Hoofdstuk 4 De aanvraag, toetsing en besluit

 

Artikel 11 De aanvraag

 • 1.

  Er kan per organisatie slechts één aanvraag op grond van deze regeling worden ingediend.

 • 2.

  De subsidieaanvraag moet minimaal de volgende documenten bevatten:

 • a.

  jaarrekeningen van de organisatie over 2018 en 2019. De jaarrekening bevat zowel de staat van baten en lasten als de balans d.d. 31 december;

 • b.

  de jaarrekening 2020 mét aanvulling waarin de effecten van corona zijn aangetoond;

 • c.

  een inhoudelijke motivering waarin toegelicht wordt dat het voortbestaan van de organisatie zonder extra financiële ondersteuning in gevaar komt;

 • d.

  een toelichting of de organisatie gebruik heeft gemaakt van vangnetregelingen zoals TOGS, TOZO, NOW en/of TVL, of steunmaatregelen van de provincie Utrecht of (Rijks)cultuur- fondsen of dat zij buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen;

 • e.

  een actueel rekeningafschrift op naam van de organisatie daterend van 31 december 2020 of zo dicht mogelijk bij deze datum.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat naast de bescheiden, bedoeld in het tweede lid, andere bescheiden dienen te worden overgelegd.

 

Artikel 12 Toetsing en beschikking

 • 1.

  Binnen vier weken na de datum van de aanvraag wordt een besluit genomen aan de hand van de onder artikel 7 genoemde criteria. Dit besluit wordt via een subsidiebeschikkingsbrief aan de aanvrager gemeld.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in de subsidieverordening is geen verdere verantwoording vereist van de besteding van de subsidie.

 

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

 

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking een dag na bekendmaking en vervalt op 15 april 2021, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

 

Artikel 15

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade Baarn 2020’.

 

Baarn, 2 maart 2021

 

burgemeester en wethouders van Baarn

 

C. Creveld M.A. Röell

gemeentesecretaris burgemeester 

 

 

Toelichting

 

Artikel 4 Doel en Artikel 5 Doelgroep

De gemeente Baarn wil voor zover mogelijk garant staan voor een divers aanbod van voorzieningen voor de inwoners van Baarn. In Baarn zijn vele stichtingen en verenigingen ten dienste van de inwoners. Baarn kent een bloeiend verenigingsleven. Vele maatschappelijke functies worden door niet-commerciële instellingen vervuld. De gemeente wil binnen haar mogelijkheden deze maatschappelijke functies behouden.

 

Dat wil niet zeggen dat elke organisatie van deze “instandhoudingssubsidie” gebruik kan maken. Deze subsidieregeling alleen gericht op organisaties zonder winstoogmerk. Ook komen organisaties die gebruik maken van landelijke tegemoetkomingen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, niet in aanmerking voor de subsidie als zij met die tegemoetkoming de inkomstenderving door corona voldoende kunnen compenseren.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is bepaald aan de hand van de coronavergoedingen/compensatiegelden die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid. Omdat van tevoren niet zeker is hoeveel organisaties behouden moeten worden met hoeveel subsidie en de gemeente financiële zekerheid wil behouden is een subsidieplafond gewenst.

 

Artikel 9 Wijze van verdeling

Deze subsidieregeling is van het type ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De datum en tijd van indiening van de aanvraag via de website van de gemeente is hierbij bepalend. Als de aanvraag in eerste instantie niet compleet is maar later aangevuld wordt, dan is de datum/tijd van de aanvulling bepalend voor de volgorde van behandeling van de subsidieaanvragen.

 

Artikel 10 Bepaling van het subsidiebedrag

Een organisatie zonder liquiditeit kan niet meer bestaan. Dit is in de meeste gevallen onwenselijk. Het is ook onwenselijk dat de liquiditeit zo gering is dat bij een kleine betalingsverplichting de organisatie direct in de rode cijfers zou belanden en alsnog moet worden opgeheven. Daarom wil de gemeente met deze tijdelijke subsidie de organisatie terugbrengen op een zodanig financieel peil dat zij in ieder geval aan eventuele beperkte financiële verplichtingen kan voldoen. Daarbij is het van belang de financiële reserves van de organisatie te beschouwen. De algemene reserve, of egalisatiereserve, is bedoeld om eventuele tegenvallers op te vangen. De organisaties moeten in de coronacrisis dus eerst deze algemene reserves inzetten om te kunnen blijven bestaan. Als die is gebruikt en ook eventuele niet hoogst noodzakelijke bestemmingsreserves ingezet zijn en de organisatie daarna in financiële nood verkeert, dan komt zij in aanmerking voor de subsidie. Met de subsidie moet de organisatie in ieder geval weer een aantal maanden vooruit kunnen.

 

Voorbeeld

Een culturele organisatie had in 2018 en 2019 jaarlijkse lasten van 100.000 euro. De baten (ticketverkoop, ledencontributie, sponsoring) waren ook 100.000 euro. Op 31 december 2019 was de liquiditeit 20.000 euro. De organisatie heeft geen bestemmingsreserves. In 2020 waren de lasten 90.000 euro maar de baten waren vanwege coronamaatregelen slechts 60.000 euro, een negatief resultaat van 30.000 euro. Hierdoor was de liquiditeit op 31 december 2020 gelijk aan 20.000 minus 30.000 is gelijk aan ‑10.000 euro. Om de liquiditeit inclusief de algemene reserve weer enigszins op peil te krijgen subsidieert de gemeente dan 20.000 euro. Daarmee komt de liquiditeit op -10.000 plus 20.000 is gelijk aan 10.000 euro. Dat is 10 procent van de gemiddelde jaarlijkse lasten van 2018 en 2019.

 

Artikel 11 De aanvraag

Meer nog dan bij “reguliere” subsidieaanvragen moeten de aanvragers van deze subsidie inzage geven in de financiële situatie. De financiën van 2020 (het coronajaar) moeten vergeleken worden met die van voorgaande jaren zonderonder corona. Daarom moeten de jaarrekeningen van de jaren 2018 en 2019 aangeleverd worden. Die geven inzicht in de baten en lasten en, niet onbelangrijk, de ontwikkeling van de liquiditeit en de reserves. Ook bij de landelijke coronasteunfondsen moet dat altijd geleverd worden. Ook moeten de subsidieaanvragers aantonen of zij al landelijke corona-vangnetregelingen gebruikt hebben en hoe. Als zij die niet gebruikt hebben, dan moeten zij aantonen waarom niet. Als de aanvrager een nieuwe organisatie is en nog geen jaarrekeningen 2018 en/of 2019 heeft, dan gaat het college met haar in gesprek en levert maatwerk. Daarvoor kan het college eventueel de hardheidsclausule (artikel 13) toepassen.