Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de aanwijzing van het gebied Gustav Mahlerlaan en omgeving als gebied waar (brom-)fietsen uitsluitend geplaatst mogen worden in de voor die categorieën bestemde parkeervoorzieningen en als gebied met een maximale (brom-)fietsparkeerduur van twee weken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de aanwijzing van het gebied Gustav Mahlerlaan en omgeving als gebied waar (brom-)fietsen uitsluitend geplaatst mogen worden in de voor die categorieën bestemde parkeervoorzieningen en als gebied met een maximale (brom-)fietsparkeerduur van twee weken
CiteertitelAanwijzing van het gebied Gustav Mahlerlaan en omgeving als gebied waar (brom-)fietsen uitsluitend geplaatst mogen worden in de voor die categorieën bestemde parkeervoorzieningen en als gebied met een maximale (brom-)fietsparkeerduur van twee weken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/72510/CVDR72510_37.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/482317/CVDR482317_16.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/609769/CVDR609769_5.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2021nieuwe regeling

17-02-2021

gmb-2021-61458

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de aanwijzing van het gebied Gustav Mahlerlaan en omgeving als gebied waar (brom-)fietsen uitsluitend geplaatst mogen worden in de voor die categorieën bestemde parkeervoorzieningen en als gebied met een maximale (brom-)fietsparkeerduur van twee weken

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

Gelet op artikel 4.27 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, bijlage 3 onder C19 van de Verordening op het lokaal bestuur alsmede C19 van het register behorende bij het Algemeen mandaatsbesluit van stadsdeel Zuid;

 

Overwegingen:

 

In 2016 heeft het college het gebied rond station Amsterdam Zuid aangewezen als gebied waarin de maximale parkeerduur van (brom-)fietsen is vastgesteld op twee weken en als gebied waar (brom-)fietsen uitsluitend in de voor die categorieën bestemde parkeervoorzieningen mogen worden geplaatst (Gemeenteblad 3 mei 2016, nr. 55896). Net als in andere aangewezen gebieden in de gemeente Amsterdam is dit regime een effectief middel om het parkeren van (brom-)fietsen te beheersen, hinder en overlast van geparkeerde (brom)fietsen te voorkomen en de voetganger ruim baan te geven.

 

In het aangrenzende gebied ten zuiden van het station Amsterdam-Zuid tot en met de Gustav Mahlerlaan en het Gustav Mahlerplein geldt nog geen gebiedsaanwijzing. In dit gebied is steeds meer hinder en overlast van geparkeerde (brom-)fietsen in de openbare ruimte. Dit blijkt onder andere uit de klachten die de gemeente van bewoners en bedrijven heeft ontvangen. Het gaat om het belemmeren van de doorgang voor voetgangers, belemmeren van toegangen tot gebouwen, blokkeren van nooduitgangen, blokkeren van straatmeubilair (banken), het blokkeren van brievenbussen en het belemmeren van de doorgang voor nood- en hulpdiensten.

 

Het aanwijzen van het gebied tussen het station Amsterdam-Zuid en de Gustav Mahlerlaan en omgeving inclusief het Gustav Mahlerplein van het gebied Zuidas Zuid als gebied waar uitsluitend in de daarvoor bestemde voorzieningen geparkeerd mag worden en waar niet langer dan twee weken onafgebroken op dezelfde plek geparkeerd mag worden, schept de mogelijkheid om effectief op te treden tegen overlast door fout geparkeerde (brom-)fietsen. Er wordt in dit aanwijzingsbesluit aangesloten bij het regime in het stationsgebied waardoor in beide gebieden dezelfde regels gelden voor (brom-)fietsparkeren.

 

In het gebied is ruim voldoende stallingscapaciteit beschikbaar. De meeste openbare fietsparkeercapaciteit is aanwezig in de Mahlerpleinstalling (eerste 24 uur gratis). Sinds de opening is de bezetting in het algemeen niet hoger dan ca. 1.600 fietsen. Met een totale capaciteit van ca. 2.800 plaatsen is er ruimte voor ca. 1.200 extra fietsen. Binnen een straal van 150 meter van de Mahlerpleinstalling worden nu ca. 800 fietsen buiten de voorzieningen gestald. Ook beschikken veel kantoorgebouwen en de meeste woongebouwen over eigen fietsenstallingen.

 

Omdat in het gebied ruim voldoende fietsparkeercapaciteit beschikbaar is om alle (brom-)fietsen die nu buiten voorzieningen gestald worden - zowel van bewoners en hun bezoekers als van medewerkers en bezoekers van de bedrijven - is een verbod om (brom-)fietsen buiten de voorzieningen te parkeren én een maximale parkeerduur van twee weken te rechtvaardigen als instrument om hinder en overlast door geparkeerde (brom-)fietsen te voorkomen.

 

Besluit:

 

 • 1.

  het gebied tussen station Amsterdam-Zuid en de Gustav Mahlerlaan en omgeving inclusief het Gustav Mahlerplein van het gebied Zuidas Zuid in stadsdeel Zuid, aansluitend aan het aangewezen stationsgebied, op basis van artikel 4.27 lid 3 van de APV 2008 aan te wijzen als gebied waar (brom-)fietsen uitsluitend geplaatst mogen worden in de voor die categorieën bestemde parkeervoorzieningen.

 • 2.

  te bepalen dat het verbod om fietsen en bromfietsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen te stallen dagelijks en 24 uur per dag van kracht is.

 • 3.

  het hiervoor genoemde gebied op basis van artikel 4.27, lid 2 onder a. van de APV 2008 aan te wijzen als gebied waar een maximale (brom-)fietsparkeerduur van twee weken geldt.

 • 4.

  te bepalen dat onder het gebied Gustav Mahlerlaan en omgeving voor de werking van dit besluit wordt verstaan het gebied zoals aangegeven op bijgaande kaart.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen

de secretaris van stadsdeel Zuid,

Olga Leijten

Woensdag 17 februari 2021

 

 

 

Kaart aangewezen gebied Gustav Mahlerlaan en omgeving

 

Bezwaarclausule

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

T.a.v. het Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

 

Of mail naar: juridischbureau.bezwaren@amsterdam.nl

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en kenmerk van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.