Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Aanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaanwijzing, besluit, toezichthouder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het 'Aanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving' van 28 oktober 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2021Nieuw besluit

15-02-2021

gmb-2021-59378

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving

De teammanager Bestuurlijke Ondersteuning van MijnGemeenteDichtbij, tevens leidinggevende van het werkatelier integrale veiligheid, openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing, gelet op het bepaalde in de bijlage bij het Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij, namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders Sint-Michielsgestel;

 

overwegende dat:

 

 • binnen het werkatelier integrale veiligheid, openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing het project Bestuurlijk Interventieteam de Meierij is ondergebracht;

 • bij Besluit aanwijzing toezichthouders van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van MijnGemeenteDichtbij van 12 juli 2016, toezichthouders zijn aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving van bepaalde wettelijke voorschriften aangaande de fysieke leefomgeving;

 • het gewenst is om aanvullend daarop over te gaan tot het aanwijzen van de coördinator van het Bestuurlijk Interventieteam de Meierij als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van dezelfde wettelijke voorschriften aangaande de fysieke leefomgeving;

b e s l u i t :

 • 1.

  De coördinator van het Bestuurlijk Interventieteam de Meierij op grond van het bepaalde in:

  • artikel 5.1 en artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • artikel 6:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Sint-Michielsgestel 2014;

  • artikel 21 18 van de Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017;

  • artikel 113a 104 lid 1 van de Flora- en Faunawet;

  • artikel 63 van de Monumentenwet 1988 (i.c.m. artikel 9.1 van de Erfgoedwet);

  • artikel 57a van de Natuurbeschermingswet 1998;

  • artikel 95 van de Wet bodembescherming;

  • artikel 148 van de Wet geluidhinder;

  • artikel 90 van de Wet inzake luchtverontreiniging;

  • artikel 18.1a van de Wet milieubeheer;

  • artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

  • artikel 92 van de Woningwet;

  • artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

  • artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wettelijke voorschriften:

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • Algemene plaatselijke verordening Sint-Michielsgestel 2014;

  • Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017;

  • Flora- en Faunawet;

  • Monumentenwet 1988;

  • Natuurbeschermingswet 1998;

  • Wet bodembescherming;

  • Wet geluidhinder;

  • Wet inzake de luchtverontreiniging;

  • Wet milieubeheer;

  • Wet ruimtelijke ordening;

  • Woningwet;

  • Wet op de kansspelen;

  • Wet basisregistratie personen.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving van 28 oktober 2020 in te trekken.

 

Aldus besloten op 15 februari 2021.

Namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel,

ieder voor zover bevoegd,

J. Koppers- van der Krabben,

Teammanager Bestuurlijke Ondersteuning