Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Aanwijzingsbesluit toezichthouder kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder kinderopvang
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder kinderopvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.61, tweede lid, van de Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2021nieuwe regeling

26-01-2021

gmb-2021-59042

84954-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,

 

Overwegende dat:

 

 • -

  bij besluit van 6 september 2011 op grond van artikel 1.61, lid 1 en artikel 2.19, lid 1 van de 'Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen', de directeur van de GGD reeds is aangewezen als toezichthouder;

 • -

  op grond van artikel 1.61 lid 2 van de Wet Kinderopvang (Wko) het college van burgemeester en wethouders de directeur publieke gezondheid van de GGD dient aan te wijzen als toezichthouder voor de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels;

 • -

  per 1 januari 2018 de Wet kinderopvang is gewijzigd;

 • -

  in verband met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) de Wet publieke gezondheid (Wpb) is gewijzigd en toezicht op naleving van de Wet publieke gezondheid is uitgebreid.

 

Gelet op het bepaalde in:

 

- artikel 1.61 lid 2 van de Wet Kinderopvang;

 

 

 

 

Besluit:

 

 • 1.

  de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Drenthe aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 lid 2 van de Wet kinderopvang voor de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels;

 • 2.

  dat de hiervoor onder 1. bedoelde aanwijzing tevens omvat het toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va* van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet;

 • 3.

  de Directeur Publieke Gezondheid toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang alsmede de Wet publieke gezondheid, voor zover het het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt vanaf de dag na bekendmaking;

 • 5.

  eerdere besluiten met betrekking tot aanwijzing van de GGD en/of andere functionarissen van de GGD en/of de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Drenthe als toezichthouder inzake kinderopvang en/of peuterspeelzalen in te trekken.

 

* Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19

 

 

 

 

 

 

 

Coevorden, 26-01-2021

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris de burgemeester

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester