Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Bekrachtigingsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBekrachtigingsbesluit
CiteertitelBekrachtigingsbesluit
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekrachtigingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Van Gemeenschappelijke Regeling (GR) naar Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65965.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202101-01-2021Bekrachtiginsgbesluit

20-01-2021

bgr-2021-161

2021/01/20/8

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekrachtigingsbesluit

Het bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 

Gelezen het voorstel d.d. 18-12-2020;

 

Besluit;

 

Bekrachtigingsbesluit

 

 

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 te bekrachtigen de volgende besluiten;

 • Archiefverordening Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, zoals geldend op 31-12-2020;

 • Besluit informatiebeheer, zoals geldend op 31-12-2020;

 • Verordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Algemene verordening gegevensbescherming Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2018;

 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders

  Medewerkers op aanstelling met de functie Medewerker Bijzonder Onderzoek Participatiewet/IOAW/IOAZ, zoals gepubliceerd op 27-07-2018.

 • Aanwijzingsbesluit toezichthouderschap Medewerker Handhaving Arbeidsverplichtingen Participatiewet/IOAW/IOAZ,

  zoals vastgesteld in de vergadering van 06-05-2020 en gepubliceerd op 19-05-2020.

 • Controleverordening Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, zoals geldend op 31-12-2020.

 

Besluit;

 

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in naam van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke te bekrachtigen de volgende besluiten;

 • Aanwijzingsbesluit toezichthouder A. Keers, zoals gepubliceerd op 01-04-2019;

 • Aanwijzingsbesluit toezichthouderschap Toezichthouder Wmo en Jeugdwet, zoals vastgesteld in de vergadering van 06-05-2020 en gepubliceerd op 19-05-2020.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 20 januari 2021.

Het bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

 

De voorzitter,

Mevr. J. Hoekstra-Sikkema

De secretaris,

drs. M.J. Jellema