Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijsbesluit ex artikel 2:73 Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit ex artikel 2:73 Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaltbommel/652359/CVDR652359_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2021Nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2021-57222

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit ex artikel 2:73 Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2020

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 

Overwegende dat:

 • -

  in het landelijk geldende Vuurwerkbesluit is bepaald dat het verboden is om vuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur van het daaropvolgende jaar. Het afsteken van vuurwerk wordt op dit tijdstip toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van het vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan in de Nederlandse volkscultuur;

 • -

  ondanks dat op grond van het Vuurwerkbesluit alleen het afsteken van vuurwerk op de oudejaarsdag en tijdens de jaarwisseling is toegelaten, er plaatsen zijn waar het afsteken van vuurwerk te allen tijde niet toelaatbaar moet worden geacht;

 • -

  de flora en fauna ter plaatse dient te worden beschermd en schade en overlast als gevolg van het afsteken van vuurwerk zoveel mogelijk dient te worden beperkt;

 • -

  de stadswallen een gebied is met een grote diversiteit aan beplanting, wat een verhoogde kans op brand met zich meebrengt;

 • -

  schade en overlast als gevolg van het afsteken van vuurwerk, kan worden voorkomen door De Stadswallen aan te wijzen als plaats waar het verboden is consumentenvuurwerk te bezigen.

Gelet op artikel 2:73, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020

besluiten:

De stadswallen te Zaltbommel aan te wijzen als gebied waar het tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur verboden is om consumentenvuurwerk te bezigen. Het als zodanig aangewezen gebied is weergegeven op de bij dit besluit behorende bijlage.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel in de vergadering van 17 november 2020.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

de secretaris,

W.Wieringa

de burgemeester,

P.C. vanMaaren

Bijlage behorende bij aanwijsbesluit ex artikel 2:73, eerste lid, van de Algemeen Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2020