Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Inwerkingtreding artikel 6 lid 9 van de Huisvestingsverordening gemeente Best 2020 – 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInwerkingtreding artikel 6 lid 9 van de Huisvestingsverordening gemeente Best 2020 – 2023
CiteertitelHuisvestingsverordening gemeente Best 2020-2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2021nieuwe regeling

16-02-2021

gmb-2021-56785

Tekst van de regeling

Intitulé

Inwerkingtreding artikel 6 lid 9 van de Huisvestingsverordening gemeente Best 2020 – 2023

 

Artikel 6 lid 9 van de Huisvestingsverordening gemeente Best 2020-2023  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 november 2019 waarin de Huisvestingsverordening gemeente Best 2020 – 2023 is vastgesteld,

Gelet op de uitgestelde inwerkingtreding van artikel 6 lid 9, welk artikel luidt als:

Een positieve beschikking op een verzoek tot indeling in een of meerdere urgentiecategorieën geeft recht op een passende woning binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven binnen zes maanden na afgifte van de beschikking.

De urgent-woningzoekende krijgt de mogelijkheid zelf te reageren op het woningaanbod, tenzij:

1° sprake is van de urgentiecategorieën als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder a of artikel 5 lid 5 onder a;

2° dit naar het oordeel van de desbetreffende woningcorporatie onwenselijk is vanuit het door de corporatie gehanteerde beleid;

3° de urgent-woningzoekende heeft aangegeven aan directe bemiddeling de voorkeur te geven.

Indien geen sprake is van directe bemiddeling, staat de vraag of een woning al dan niet passend is, ter beoordeling aan de woningcorporatie in wiens verzorgingsgebied de woningzoekende die een urgentiebeschikking heeft verkregen, woont of gaat wonen. De woningcorporatie betrekt bij haar toets de mogelijkheden op de woningmarkt, de geldende regels rond inkomens en de huishoudensgrootte (de zogenaamde passendheidsnormen zoals vastgesteld door het Rijk).

Gelet op de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om het moment van inwerkingtreding van artikel 6 lid 9 te bepalen, geregeld in artikel 16 welk luidt als:

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van artikel 6 lid 9 tweede tekstblok dat bij een door het college van burgemeester en wethouders nader te bepalen tijdstip in werking treedt, en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024,

Gelet op het nu ingericht zijn van het woonruimteverdeelsysteem voor de praktische uitwerking van artikel 6 lid 9,

besluiten :

om artikel 6 lid 9 van de Huisvestingsverordening gemeente Best 2020 – 2023 in werking te laten treden op 1 maart 2021.

 

Aldus vastgesteld in vergadering van Burgemeester en wethouders

van de gemeente d.d. 15 februari 2021

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best,

Namens deze,

Hans Ubachs en Nicole van Hooy

burgemeester en secretaris