Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Besluit van de directeur publieke gezondheid van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit bevoegdheid verwerkingsverantwoordelijke AVG)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur publieke gezondheid van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit bevoegdheid verwerkingsverantwoordelijke AVG)
CiteertitelMandaatbesluit bevoegdheid verwerkingsverantwoordelijke AVG
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2021nieuwe regeling

15-02-2021

bgr-2021-155

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur publieke gezondheid van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit bevoegdheid verwerkingsverantwoordelijke AVG)

De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland,

 

OVERWEGENDE DAT:

 

  • 1.

    het dagelijks bestuur van GGD IJsselland in het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020 de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland heeft aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG);

  • 2.

    bij de aanwijzing het dagelijks bestuur de directeur publieke gezondheid mandaat heeft verleend om managers van GGD IJsselland aan te wijzen voor het uitoefenen van bevoegdheden die een verwerkingsverantwoordelijke heeft;

  • 3.

    de directeur publieke gezondheid van deze mogelijkheid gebruik wil maken voor het in behande-ling nemen en afhandelen van verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkenen zoals bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming;

BESLUIT:

Artikel 1  

De teammanagers van GGD IJsselland de bevoegdheid te verlenen verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkenen zoals bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevens-bescherming in behandeling te nemen en af te handelen.

Artikel 2  

De projectmanagers GGD COVID die bij GGD IJsselland werkzaam zijn de bevoegdheid te verlenen verzoeken met betrekking tot de rechten van betrokkenen zoals bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming in behandeling te nemen en af te handelen.

Artikel 3  

Besluiten die teammanagers en de projectmanagers GGD COVID in het kader van de verleende bevoegdheid nemen als volgt dienen te worden ondertekend:

 

Namens het dagelijks bestuur,

 

(gevolgd door handtekening, naam en functie van de betreffende teammanager of projectmanager GGD COVID)

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit bevoegdheid verwerkingsverantwoordelijke AVG.

Artikel 5  

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten op 15 februari 2021,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid