Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouder
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRuimtelijke Ordening en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/84879/CVDR84879_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021nieuwe regeling

11-02-2021

gmb-2021-50966

13018-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER

 

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,

 

Overwegende dat:

- het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde wet- en regelgeving en het bij of krachtens die wet- en regelgeving bepaalde;

 

Gelet op:

- artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het bepaalde in de wetten en verordeningen als genoemd in dit besluit;

 

 

 

BESLUIT:

 

 • I.

  aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hieronder in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordening(en), met directe ingang:

  • -

   de heer J. Bekedam

  • -

   de heer W. Beukema

  • -

   de heer H. Commies

  • -

   mevrouw K. Hemmen

  • -

   de heer M. Jurjens

  • -

   de heer M. Kort

  • -

   mevrouw C.H.T. Koster

  • -

   de heer J.B.H. Olthof

  • -

   de heer F. Romboud

  • -

   de heer R. Snijders

  • -

   de heer J. Wesseling

  • -

   de heer L. Westerhof

 

 • allen aangesteld bij het team Vastgoed & Infrastructuur van de gemeente Coevorden en voor zolang aangesteld door de gemeente;

 

 • II.

  te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit betrekking heeft op de volgende wetten en verordening:

  • -

   Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

  • -

   Verordening afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Coevorden 2010.

 

 • III.

  eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het team Vastgoed & Infrastructuur, hierbij in te trekken.

 

 • IV.

  dit aanwijzingsbesluit bekend te maken en te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking ervan.

 

 

Coevorden, 11 februari 2021

namens het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,

teamleider Vastgoed & Infrastructuur,

E. Hagenauw