Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordelijk Belastingkantoor

Beleidsregel van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noordelijk Belastingkantoor houdende regels omtrent bezwaarschriften die zich richten tegen te laag vastgestelde WOZ-waarden (Beleidsregels termijn-overschrijdende bezwaren tegen te lage WOZ-waarden in het aardbevingsgebied)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordelijk Belastingkantoor
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noordelijk Belastingkantoor houdende regels omtrent bezwaarschriften die zich richten tegen te laag vastgestelde WOZ-waarden (Beleidsregels termijn-overschrijdende bezwaren tegen te lage WOZ-waarden in het aardbevingsgebied)
CiteertitelBeleidsregels termijn-overschrijdende bezwaren tegen te lage WOZ-waarden in het aardbevingsgebied
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 22j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 26 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 231 van de Gemeentewet
 4. artikel 244 van de Gemeentewet
 5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken
 7. artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 6:10 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 13. artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 14. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20%28Gr%29/454597/CVDR454597_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021nieuwe regeling

08-02-2021

bgr-2021-141

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noordelijk Belastingkantoor houdende regels omtrent bezwaarschriften die zich richten tegen te laag vastgestelde WOZ-waarden (Beleidsregels termijn-overschrijdende bezwaren tegen te lage WOZ-waarden in het aardbevingsgebied)

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor;

 

Gelet op artikelen 22j en 26 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 231 en 244 van de Gemeentewet juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 30 van de wet Waardering onroerende zaken, de artikelen, 6:7 t/m 6:11 ,7:1, 7:11 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor (hierna: Gemeenschappelijke Regeling);

 

Overwegende dat:

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen ter compensatie van de achterblijvende waardeontwikkeling van het onroerend goed in de door aardbevingen getroffen regio (hierna: het aardbevingsgebied) een compensatieregeling (hierna: waardedalingsregeling) heeft vastgesteld;

 

De waardedalingsregeling gefaseerd voor het in het aardbevingsgebied aanwezige onroerend goed zal worden opengesteld;

 

Besluit:

 

Beleidsregels voor de termijn van indienen van een bezwaar tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde vast te stellen.

Artikel 1 Reikwijdte

 • 1.

  Deze beleidsregels gelden voor bezwaarschriften die zich richten tegen te laag vastgestelde WOZ-waarden die zijn ingediend na het verstrijken van de reguliere bezwaartermijn voor deze bezwaren, en die betrekking hebben op onroerend goed waarop de waardedalingsregeling van toepassing is.

 • 2.

  De onder 1 genoemde bezwaren zijn ontvankelijk als deze binnen een termijn van 6 weken na het in het betreffende gedeelte van het aardbevingsgebied van kracht worden van de waardedalingsregeling worden ingediend. De termijn vangt aan op de dag na het van kracht worden van de waardedalingsregeling.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels termijn-overschrijdende bezwaren tegen te lage WOZ-waarden in het aardbevingsgebied.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor, gehouden op 08-02-2021.

de voorzitter, P. de Rook

de secretaris, H. Julsing