Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Nadere regels standplaatsen Maasgouw 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels standplaatsen Maasgouw 2020
CiteertitelNadere regels standplaatsen Maasgouw 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2024artikel 4.1, 6.3, bijlage 2

19-12-2023

gmb-2024-21456

19-02-202112-01-2024nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-50866

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels standplaatsen Maasgouw 2020

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   standplaats: standplaats zoals genoemd in artikel 5:16 Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (hierna Apv);

  • b.

   vaste standplaats: een standplaats die structureel (wekelijks of maandelijks) voor een periode langer dan drie maanden wordt ingenomen.

  • c.

   incidentele standplaats: een standplaats die incidenteel en tijdelijk, gedurende maximaal vier maanden wordt ingenomen.

  • d.

   dagdeel: een aaneengesloten periode van maximaal 5 uur, binnen het tijdsbestek van 08.00 uur tot maximaal 21.00 uur.

Artikel 1:2 Afbakening

De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op standplaatsen zoals genoemd in artikel 5:16 tot en met 5:19 Apv.

HOOFDSTUK 2 INNEMEN OF HEBBEN VAN EEN VASTE STANDPLAATS OF INCIDENTELE STANDPLAATS

Artikel 2:1 Standplaatsvergunning per kern

 • 1.

  Standplaatsvergunningen worden binnen de volgende kernen verleend:

  • a.

   Maasbracht;

  • b.

   Linne;

  • c.

   Heel;

  • d.

   Wessem;

  • e.

   Beegden.

 • 2.

  Binnen de kern Thorn, Stevensweert en Ohé en Laak worden geen standplaatsvergunningen verleend.

Artikel 2:2 Branche indeling

 • 1.

  Standplaatsvergunningen worden verleend binnen de volgende branches:

  • a.

   (bereiding) voedingsartikelen:

   • -

    aardappelen, groente en fruit;

   • -

    poelierwaren en eieren;

   • -

    vis en visproducten;

   • -

    shoarma en kebab;

   • -

    zuivelproducten (melk, boter, kaas en eieren);

   • -

    brood, koek, banket, chocolade en suikerwerken;

   • -

    noten, verduurzaamde zuidvruchten, kruiden en specerijen.

  • b.

   tuin –en plantenartikelen

   • -

    snijbloemen, tuin-, moesplanten, bloembollen.

 • 2.

  Het college kan besluiten om overige branches toe te voegen.

Artikel 2:3 Standplaatsvergunning per aangewezen locatie per kern

Binnen de kernen zoals genoemd in artikel 2:1, eerste lid mogen alleen op de volgende locaties standplaatsen worden ingenomen:

 • 1.

  Maasbracht:

  • a.

   Parkeerstrook Havenstraat, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • b.

   Markt, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

 • 2.

  Linne: Nieuwe Markt, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

 • 3.

  Heel: Wilhelminaplein conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

 • 4.

  Wessem: Markt, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

 • 5.

  Beegden: Dorpsplein, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1.

Artikel 2:4 Maximumstelstel

 • 1.

  Voor elke kern afzonderlijk bedraagt het maximum standplaatsen:

  • a.

   Maasbracht:

   • -

    Havenstraat: 4;

   • -

    Markt: 6.

  • b.

   Linne: 6;

  • c.

   Heel: 6;

  • d.

   Wessem: 6;

  • e.

   Beegden: 2.

 • 2.

  Per aangewezen locatie wordt een standplaatsvergunning verleend voor maximaal 2 dagdelen per week.

 • 3.

  Voor ieder aangewezen locatie binnen de kern wordt maximaal 1 vergunning per exploitant verleend.

 • 4.

  Per aangewezen locatie mogen er maximaal 2 standplaatsen gelijktijdig worden ingenomen.

 • 5.

  Per aangewezen locatie mag er gedurende 1 dag per branche maximaal 1 standplaats worden ingenomen.

 • 6.

  In verband met de weekmarkt in de kern Maasbracht mag in deze kern op donderdagen geen standplaats worden ingenomen.

Artikel 2:5 Uitzondering maximumstelsel seizoen producten

 • 1.

  Het maximumstelsel, zoals bedoeld in artikel 2:4, is niet van toepassing bij het innemen van een standplaats bij verkoop van zelf geteelde landbouwproducten vanaf het perceel waarop ze worden geteeld, buiten de bebouwde kom en in de periode april tot september.

 • 2.

  De uitzondering van het eerste lid is niet van toepassing bij percelen gelegen aan de provinciale wegen, behoudens de reeds vergunde standplaatsen.

Artikel 2:6 Verruiming maximumstelsel seizoen gerelateerde producten

Voor iedere aangewezen locatie, zoals bedoeld in artikel 2:3, wordt het aantal te verstrekken standplaatsvergunningen met 1 uitgebreid in de periode november tot januari voor oliebollen, poffertjes en wafels.

HOOFDSTUK 3 PROCEDURE VASTE STANDPLAATSEN

Artikel 3:1 Toebedelingsprocedure

 • 1.

  Vrijgekomen standplaatsen worden openbaar kenbaar gemaakt via een advertentie in het plaatselijke huis-aan-huis blad en in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Gegadigden voor de standplaats kunnen zich vervolgens bij de gemeente inschrijven voor de vrijkomende standplaats(en) vóór de in de publicatie genoemde datum.

 • 3.

  Bij meer dan één gegadigde voor een standplaatsvergunning op een bepaalde locatie wordt via loting, in aanwezigheid van minimaal twee ambtenaren, de standplaats toegewezen. Alleen volledige aanvragen die voldoen aan deze nadere regels en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden meegenomen in de loting.

Artikel 3:2 Proefperiode

 • 1.

  In overleg met de marktmeester kan een standplaats zonder vergunning worden ingenomen voor een proefperiode van maximaal één maand.

 • 2.

  De proefperiode kan enkel worden ingenomen als de standplaatshouder is ingeloot of omdat er geen loting heeft plaatsgevonden, omdat er geen andere gegadigden zijn.

Artikel 3:3 Vervallen van een standplaatsvergunning

 • 1.

  De standplaatsvergunning vervalt:

  • a.

   zodra de standplaatsvergunninghouder heeft aangegeven van de vergunning geen gebruik meer te willen maken;

  • b.

   na het verstrijken van de termijn van de vergunning;

  • c.

   vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van de standplaatsvergunninghouder, waardoor er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de vergunning.

  • d.

   bij het overlijden van de vergunninghouder.

 • 2.

  Als het genoemde in het eerste lid, eerste volzin, onderdeel c en d, van toepassing is kan het recht op de standplaats voor dezelfde standplaatswagen worden overgedragen aan de partner of een kind. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend binnen één maand na het kenbaar maken van het genoemde in het eerste lid, eerste volzin, onderdeel c en d.

 • 3.

  In geval van het genoemde in het tweede lid is artikel 3:1 niet van toepassing en hebben de partner of kind dus voorrang.

HOOFDSTUK 4 TERMIJN INNEMEN OF HEBBEN VAN EEN VASTE STANDPLAATS

Artikel 4:1 Termijn

 • 1.

  De standplaatsvergunningen voor vaste plaatsen worden verleend voor een periode van 12 jaar.

HOOFDSTUK 5 INNEMEN OF HEBBEN VAN EEN INCIDENTELE STANDPLAATS

Artikel 5:1 Termijn

Een incidentele standplaats wordt gedurende minimaal 1 dagdeel en maximaal 7 dagen per week, gedurende een maximale periode van vier maanden ingenomen.

Artikel 5:2 Uitzondering maximumstelsel bij incidentele standplaatsen voor niet commerciële activiteiten

 • 1.

  Het maximumstelsel, zoals bedoeld in artikel 2:4, is niet van toepassing bij incidentele standplaatsen die worden ingenomen door een organisatie die niet commerciële belangen behartigen.

 • 2.

  De standplaatsen zoals vermeld in het eerste lid kunnen naast de genoemde locaties zoals bedoeld in artikel 2:3 ook worden ingenomen op een andere locaties binnen de gemeente, mits dit niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving.

 • 3.

  Deze andere locatie wordt in overleg tussen de aanvrager, de marktmeester en de overige betrokken medewerkers van de gemeente bepaald.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6:1 Overig

De bij dit document behorende bijlage 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 6:2 Bijzondere afwijkingsbevoegdheid

In geval van bijzondere omstandigheden kan het college besluiten om van de nadere regels af te wijken.

Artikel 6:3 Overgangsrecht

 • 1.

  Standplaatsvergunningen voor vaste standplaatsen die zijn verleend vóór inwerkingtreding van deze nadere regels, en die op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regels nog van kracht zijn, blijven gelden.

 • 2.

  De standplaatsvergunningen als bedoeld in het eerste lid, die voor vijf jaar zijn verleend, worden ambtshalve gewijzigd. In deze vergunningen wordt opgenomen dat zij gelden voor een periode van twaalf jaar.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kunnen de standplaatsvergunningen als bedoeld in het eerste lid worden gewijzigd door nieuwe voorschriften toe te voegen en/of de situering van de standplaats te wijzigen, voor zover dit nodig is om aan deze nadere regels te kunnen voldoen.

 • 4.

  Als binnen een gebied reeds meer standplaatsvergunningen zijn verleend dan het maximumstelsel toelaat, wordt niet eerder een nieuwe standplaatsvergunning verleend dan zodra wordt voldaan aan het maximumstelsel (bijvoorbeeld door het vervallen of intrekken van eerdere standplaatsvergunningen).

 • 5.

  Het genoemde in het eerste lid is niet van toepassing als door het college uitvoering wordt gegeven aan artikel 6:2.

Artikel 6:4 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels standplaatsen Maasgouw 2020”.

Artikel 6:5 Inwerkingtreding

 • 1.

  De vastgestelde “Nadere regels standplaatsen Maasgouw 2020” treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De “Nadere regels standplaatsen Maasgouw 2017” worden per gelijke datum ingetrokken.

 

Maasgouw, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw,

De secretaris,

W.R.J.H. Ploeg

De burgemeester,

S.H.M. Strous

BIJLAGE 1, SITUATIETEKENINGEN, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2:3 “NADERE REGELS STANDPLAATSEN MAASGOUW 2020”

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 TOELICHTING

 

 • -

  Artikel 2:1, tweede lid (Standplaatsvergunning per kern): omdat binnen de kern Thorn geen locaties beschikbaar zijn met geschikte voorzieningen is binnen deze kern geen locatie aangewezen waar een standplaats kan worden ingenomen. Met geschikte voorzieningen wordt onder andere bedoeld stroomvoorzieningen, afvoer en riolering. Voor de kernen Stevensweert en Ohé en Laak zijn wel geschikte locaties. Het betreft voor Stevensweert het Jan van Steffeswert plein en voor Ohé en Laak het Dorpsplein. Op grond van het bestemmingsplan is het echter niet toegestaan om op deze locaties een standplaats in te nemen.

 • -

  Artikel 2:2 (Branche indeling): om een evenwichtige verdeling van de standplaatsen te krijgen is een branche-indeling gemaakt.

 • -

  Artikel 2:4 (Maximumstelsel): er is gekozen voor een maximumstelsel, omdat door het onbeperkt toestaan van het innemen van standplaatsen de volgende problemen kunnen ontstaan:

  • a.

   Verkeersproblematiek

   Standplaatsen waar goederen te koop worden aangeboden hebben in de praktijk een verkeer aantrekkend karakter. Door deze verkeer aantrekkende werking ontstaan mogelijk ongewenste oversteekbewegingen door voetgangers en ontoelaatbaar fietsverkeer in voetgangersgebieden. Daarnaast zijn parkeerproblemen niet uit te sluiten.

  • b.

   veroorzaken overlast

   Indien er veel belangstelling bestaat voor dezelfde locatie kan er een concentratie ontstaan van het aantal in te nemen standplaatsen. Op deze wijze kan overlast ontstaan, doordat het toestaan van veel standplaatsen op dezelfde locatie kan leiden tot het verstoren van de rust voor omwonenden.

  • c.

   voorkomen marktvorming

   Het toestaan van veel standplaatsen op dezelfde locatie kan feitelijk leiden tot (ongewenste) marktvorming.

  • d.

   verstoring straatbeeld

   Het innemen van meerdere standplaatsen op eenzelfde locatie kan leiden tot ernstige verstoring van het straatbeeld.

 • -

  Artikel 2:5 (Uitzondering maximumstelsel seizoen producten): bij zelf geteelde landbouwproducten kan gedacht worden aan asperges, aardbeien, e.d. Daarnaast is het innemen van een standplaats bij verkoop van zelf geteelde landbouwproducten vanaf het perceel waarop ze worden geteeld alleen mogelijk als dit op grond van het bestemmingsplan is toegestaan.

 • -

  Artikel 3:1, tweede lid (Toebedelingsprocedure): in de publicatie wordt de te volgen procedure kenbaar gemaakt.

 • -

  Artikel 3:1, derde lid (Toebedelingsprocedure): volgens Europese en landelijke juridische uitspraken dient de gemeente transparante regels te hebben waaraan de gemeente bij de verdeling van schaarse vergunningen voldoet. Het gaat vooral om transparantieverplichtingen bij de verdeling en verlening van schaarse vergunningen, die waarborgen dat de aanvragers gelijke kansen hebben om mee te dingen naar schaarse vergunningen. Deze vereiste transparantie is nog geen vaste praktijk.

  Volgens het standplaatsenbeleid 2008 werd uitgegaan van een verdeelsysteem op grond van aanvraag en op grond van een eventuele wachtlijst. Na de inwerkingtreding van deze nadere regels worden standplaatsvergunningen die in 2017 eindigen niet meer automatisch via aanvraag of via een wachtlijst afgegeven. De vrijgekomen vergunningen worden openbaar kenbaar gemaakt via een advertentie in het plaatselijke huis-aan-huis blad en in het Gemeenteblad. Liefhebbers voor de standplaats kunnen zich vervolgens inschrijven voor de vrijkomende standplaats(en) vóór een in de publicatie genoemde datum. Bij meer dan een gegadigde voor een standplaatsvergunning op een bepaalde locatie wordt via loting door aanwezigheid van minimaal twee ambtenaren, de standplaats toegewezen. Van de loting wordt achteraf een verslag gemaakt.

 • -

  Artikel 3:2, eerste lid (Proefperiode): door het hanteren van een proefperiode kan de ondernemer zelf ondervinden of de standplaats op de locatie daadwerkelijk bevalt. Dit dient in overleg met de marktmeester te gebeuren.

 • -

  Artikel 3:3, eerste volzin, onderdeel c (Vervallen van een standplaatsvergunning): hiervan is bijvoorbeeld sprake bij ernstige ziekte.

 • -

  Artikel 3:3, tweede lid (Vervallen van een standplaatsvergunning): de standplaatsvergunning is ingevolge artikel 1:5 Apv Maasgouw 2017 een persoonsgebonden vergunning. Een vergunning wordt persoonlijk genoemd, als die alleen of vooral is verleend vanwege de persoon van de vergunning aanvrager. De persoonlijke vergunning is in beginsel niet overdraagbaar. Een uitzondering wordt gemaakt bij het overlijden en in het geval van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van de standplaatsvergunninghouder.

  In dit artikellid is tevens opgenomen dat het recht voor het innemen van een standplaats alleen voor dezelfde standplaatswagen kan worden overgedragen aan de partner of kind. Door deze formulering wordt voorkomen dat een ander soort standplaatswagen wordt geëxploiteerd dan in eerste instantie.

 • -

  Artikel 4:1 (Termijn): De standplaatsvergunningen vallen onder de Europese Dienstenrichtlijn, een richtlijn die er op gericht is dat ondernemers makkelijker hun diensten kunnen aanbieden in Europa. Volgens deze Dienstenrichtlijn worden standplaatsvergunningen gezien als schaarse besluiten/vergunningen. Deze schaarse besluiten/vergunningen mogen niet meer voor onbepaalde tijd worden verleend.

   

  Vergunningen worden daarom verleend voor een bepaalde termijn. Ondernemers kunnen binnen deze termijn investeringen terugverdienen. Deze termijn was gesteld op vijf jaar.

   

  Op grond van jurisprudentie en onderzoeken is de vergunningstermijn van vijf jaar voor het exploiteren van een standplaats juridisch niet meer houdbaar. Om te onderbouwen waarom de termijn van vijf jaar aangepast moet worden, en waarom een termijn van twaalf jaar redelijk kan worden geacht hebben onderstaande onderdelen meegewogen.

   

  Uitspraak van de enkelvoudige kamer bestuursrecht van 25 mei 2022 UTR22/517

   

  Op 25 mei 2022 is er door de rechtbank bepaald dat een standplaatsvergunning voor een langere duur moet worden verleend dan, in dat geval, zes jaar.

   

  Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) van 1 juli 2021 met ECLI:NL:RVS:2021:1588 (Nijmegen)

  Op 1 juli 2021 heeft de afdeling bestuursrecht van de Raad van State geoordeeld dat bij het bepalen van een beperkte duur van een beleidsmatig schaarse vergunning (in dat geval een standplaatsvergunning voor de verkoop van vis) de terugverdientijd van noodzakelijke investeringen en de investeringen die lopende de geldigheidsduur van de vergunning moeten worden gedaan als factor moet worden meegenomen. De gemeente Nijmegen heeft, naar aanleiding van deze uitspraak vervolgens gekozen voor een vergunningstermijn van 12 jaar.

   

  Rapporten

  Daarnaast is bij de beoordeling van een termijn van twaalf jaar gekeken naar het rapport “Rapport schaarse vergunningen en terugverdientijd in de ambulante handel” uitgebracht door SEO Economisch Onderzoek. De conclusie van dit rapport is, dat in economische zin, een vergunningsduur van 12 jaar de meeste ondernemers de mogelijkheid biedt om in alle redelijkheid de investeringen terug te verdienen. De terugverdientijd is volgens dit rapport niet afhankelijk van het type product en andere verschillen in de ambulante handel, zoals de rechtsvorm van de onderneming, het aantal medewerkers dat de onderneming in dienst heeften het aantal dagen dat de onderneming gemiddeld genomen per week actief is. Er lijkt geen verschil te zijn in terugverdientijd tussen verschillende productcategorieën en ook niet tussen handel en voedingsmiddelen en andere type producten. Het rapport is via onderstaande link te downloaden

  Schaarse vergunningen en terugverdientijd in de ambulante handel - SEO Economisch Onderzoek

   

  Conclusie

  De vergunningen voor vaste standplaatsen in de ambulante handel worden voor een periode van twaalf jaar verleend. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar branches.

 • -

  Artikel 5:2, eerste lid (Uitzondering maximumstelsel bij incidentele standplaatsen voor niet commerciële activiteiten): hieronder vallen onder andere organisaties die borstonderzoeken en kankeronderzoeken uitvoeren.

 • -

  Artikel 6:2 (Bijzondere afwijkingsbevoegdheid): hiervan kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt als het college van mening is dat een extra standplaats moet worden aangewezen. Bij de beoordeling naar de meerwaarde voor een extra standplaats worden synergie/complementariteit, maatschappelijk draagvlak en de kwaliteit van het product en de onderneming meegewogen.

 • -

  Artikel 6:3 Overgangsrecht:

  Overgangsrecht bestaande vergunningen

  In 2020 zijn alle vergunningen voor een vaste standplaats voor onbepaalde tijd automatisch overgegaan naar vergunningen voor bepaalde tijd. Dit betekent dat de desbetreffende ondernemingen een vergunning hebben gekregen voor vijf jaar. Alle huidige geldige standplaatsvergunningen binnen de gemeente Maasgouw, worden ambtshalve gewijzigd. In deze vergunningen wordt opgenomen dat zij geldig zijn voor een periode van twaalf jaar.