Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

AANWIJZINGSBESLUIT VERBOD VOEREN VAN DIEREN PARKGEBIED ’T BROOK

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT VERBOD VOEREN VAN DIEREN PARKGEBIED ’T BROOK
CiteertitelAanwijzingsbesluit voerverbod Parkgebied ‘t Brook
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2021nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-49855

Zaaknr. 149143

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT VERBOD VOEREN VAN DIEREN PARKGEBIED ’T BROOK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal,

 

gelet op artikel 2.44a (voeren van dieren) van de Algemene plaatselijke verordening Voerendaal;

 

overwegende dat

 

- in het Parkgebied ’t Brook sprake is van overlast door Canadese ganzen, waaronder geluidsoverlast;

 

- deze Canadese ganzen worden gevoerd waardoor het voor deze ganzen aantrekkelijk is om zich te (blijven) vestigen in het Parkgebied ’t Brook;

 

- het veelvuldig voeren verder leidt tot overlast van ratten vanwege overtollig voer dat blijft liggen;

 

- het ter voorkoming en opheffing van deze overlast en schade evenals in het belang van de gezondheid gewenst is het gebied in en rondom Parkgebied ‘t Brook aan te wijzen als gebied waar het verboden is bepaalde categorieën dieren te voeren of gelegenheid te bieden om bepaalde categorieën dieren te voeren;

 

besluiten:

 

 • I.

  dat het verboden is om in het navolgende gebieden (water)vogels te voeren of gelegenheid te doen bieden om (water)vogels te voeren:

 •  

  • 1.

   het gebied begrensd door de Looierstraat (tussen de parkeerplaats aan de achterzijde van de Borenburg en de parkeerplaats aan de achterzijde van de Aldi);

  • 2.

   het gebied begrensd door Looierstraat, Davidbron, Vojerage en Mergelweg;

  • 3.

   het gebied begrensd door Davidbron, Vojerage, Mergelweg tussen Parkstraat en Strijthagenstraat, Strijthagenstraat (tussen Mergelweg en Schilsstraat), Wachtendonkstraat (tussen Strijthagenstraat en Parkstraat) en Parkstraat (tussen Wachtendonkstraat en Mergelweg);

 • zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.

 •  

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van de bekendmaking in het Gemeenteblad;

 •  

 • III.

  dat dit besluit wordt aangehaald als ‘’Aanwijzingsbesluit voerverbod Parkgebied ‘t Brook’’.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 februari 2021.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

de secretaris, de burgemeester,

C.J.H.M. Janssen W. Houben

Bijlage 1 't Brook