Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is lachgas te gebruiken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is lachgas te gebruiken
CiteertitelAanwijzingsbesluit Lachgasverbod
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/602413/CVDR602413_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2021nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-49500

1217839/1097658

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is lachgas te gebruiken

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling d.d. 9 februari 2021;

 

overwegende:

 • -

  dat het ingevolge artikel 2:48, vierde lid, Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp verboden is om op openbare plaatsen lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan niet tegen betaling aan te bieden;

 • -

  dat een dergelijk verbod gewenst dan wel noodzakelijk wordt geacht vanwege de overlast, openbare orde verstoringen en aantasting van de leefomgeving die te relateren zijn aan het gebruik van lachgas in de openbare ruimte;

 • -

  dat de politie de toenemende problematiek rondom het gebruik van lachgas erkent;

 • -

  dat is gebleken dat het gebruik van lachgas zich niet beperkt tot een specifiek gebied of gedeelte van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 • -

  dat het daarom noodzakelijk is om de gehele gemeente Pijnacker-Nootdorp aan te wijzen als gebied waar het verboden is om op openbare plaatsen lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan niet tegen betaling aan te bieden;

 

gelet op artikel 2:48, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Pijnacker-Nootdorp;

besluit:

 • I.

  aan te wijzen als gebieden waar het verboden is om op openbare plaatsen lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan niet tegen betaling aan te bieden:

  • a.

   De gehele gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op eerste dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester