Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van voorschoolse educatie (Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van voorschoolse educatie (Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2021)
Citeertitel‘Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater. Inwerkingtreding wijkt af van datum besluit.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2021nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2021-47836

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van voorschoolse educatie (Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2021)

 

Burgemeester en wethouders van Oudewater,

 

besluiten:

 

vast te stellen de Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2021”

1. Inleiding

Deze beleidsregels voor het verstrekken van subsidie aan ouders van kinderen met een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (verder te noemen: VVE), ingaande 1 januari 2021, zijn een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Oudewater en Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (verder te noemen: Wet OKE).

2. Doel

De Wet OKE bepaalt dat gemeenten een dekkend en hoogwaardig aanbod moeten hebben voor de voorschoolse periode. Kinderen met een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie kunnen gebruikmaken van het aanbod in de kinderopvang waar Voorschoolse Educatie wordt geboden. Ouders waarvan hun kind een VVE-indicatie heeft, kunnen in aanmerking komen voor een kindgebonden subsidie.

3. Subsidieplafond

Subsidiëring van Voorschoolse Educatie vindt plaats vanuit het Rijksbudget Onderwijsachterstandenbeleid. Subsidiering van Voorschoolse Educatie vindt alleen plaats als dit budget niet overschreden wordt.

4. Doelgroep

Tot de doelgroep behoren kinderen in de leeftijd tussen 2,5 en 4 jaar, woonachtig in de gemeente Oudewater, waarvoor de jeugdgezondheidszorg (jeugdarts van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, verder te noemen: GGD) een VVE-indicatie heeft afgegeven. De jeugdarts van de GGD geeft indicaties af op basis van de volgende criteria:

 • a.

  het kind heeft een taalachterstand, veroorzaakt door onvoldoende taalaanbod in het Nederlands in de thuissituatie; of

 • b.

  het opleidingsniveau van één of beide ouders/verzorgers is lager dan mbo-3 niveau.

5. Subsidieaanvraag

De aanvraag voor een kindgebonden subsidie voor Voorschoolse Educatie wordt door de ouders bij de gemeente gedaan middels een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • a.

  het ingevulde, ondertekende en van een datum voorziene aanvraagformulier;

 • b.

  de indicatie van de jeugdarts van de GGD met zowel de handtekening van het consultatiebureau als van de ouders; en

 • c.

  een voorlopig contract van de kinderopvangorganisatie, waarin de startdatum, het aantal uren en de locatie vermeld staan.

6. Locatie voor Voorschoolse Educatie

Er moet door ouders gebruik worden gemaakt van een kinderopvangorganisatie waar Voorschoolse Educatie wordt aangeboden en die bekend is bij de gemeente Oudewater en het consultatiebureau. De locaties van deze kinderopvangorganisaties moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • a.

  het hebben van een plan van aanpak dat beschrijft op welke wijze de kinderopvang voldoet aan wettelijke eisen;

 • b.

  het hebben van een aanbod Voorschoolse Educatie van 960 uur, verdeeld over 60 schoolweken (40 schoolweken per jaar), wekelijks verdeeld over minimaal 3 dagen;

 • c.

  het hebben van een aanwezigheidsregistratie van doelgroepkinderen ten behoeve van de rechtmatigheidsbeoordeling;

 • d.

  de aanwezigheid van een coördinator Voorschoolse Educatie;

 • e.

  een verklaring afgegeven aan de gemeente dat de uren Voorschoolse Educatie niet door de kinderopvangorganisatie worden opgegeven in het formulier dat ouders in moeten dienen bij de Belastingdienst om voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen; en

 • f.

  een ondertekende overeenkomst tussen gemeente en instelling dat onverschuldigd ontvangen kindgebonden subsidie aan de gemeente terugbetaald dan wel verrekend wordt.

7. Hoogte van de kindgebonden subsidie

 • a.

  Ingaande 1 januari 2021 bedraagt de gemeentelijke subsidie € 5.862,40,- per jaar (9,16 per uur).

 • b.

  Binnen deze subsidie is een extra bedrag opgenomen voor de uitvoering van Voorschoolse Educatie conform de Wet OKE en de Inspectie van het Onderwijs.

 • c.

  De subsidie is conform de regelgeving rondom kinderopvang omgerekend naar 12 maanden.

 • d.

  Jaarlijks vindt indexering plaats op het totale subsidiebedrag. De hoogte hiervan is gekoppeld aan de gemeentelijke indexering.

 • e.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op een aanbod Voorschoolse Educatie van maximaal 960 uur, verdeeld over 60 schoolweken (40 schoolweken per jaar).

8. Hoogte van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage is ingaande 1 januari 2021 vastgesteld op € 381,- op jaarbasis (€ 0,60 per uur).

Naast een financiële bijdrage wordt in de beschikking opgenomen dat betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind van groot belang is en zij om die reden enkele ochtenden dienen mee te draaien op de kinderopvang en van hen verwacht wordt dat zij ouderavonden bezoeken.

9. Subsidieverstrekking

Wanneer aan de voorwaarden in deze beleidsregels wordt voldaan, vindt, na indiening van een aanvraag, subsidieverstrekking plaats aan de ouders van kinderen met een VVE-indicatie, met in achtneming van het volgende:

 • a.

  De subsidie wordt verstrekt voor maximaal 960 uur, verdeeld over 60 schoolweken (40 schoolweken per jaar).

 • b.

  Bij afname van minder uren wordt de subsidie berekend op basis van werkelijk afgenomen uren.

 • c.

  Het subsidiebedrag wordt in maandelijkse termijnen rechtstreeks overgemaakt aan de kinderopvangorganisatie op basis van facturatie.

 • d.

  Ouders worden in kennis gesteld van de wijze van subsidieverstrekking.

 • e.

  Wanneer een kind met een kindgebonden subsidie voor Voorschoolse Educatie regelmatig geen gebruik maakt van de voorschoolse voorziening, dan meldt de kinderopvangorganisatie dit bij de Jeugdgezondheidszorg. In geval van ongeoorloofd verzuim kan de subsidie beëindigd worden.

10. Einddatum subsidieverstrekking

In de subsidiebeschikking wordt tevens opgenomen dat deze eindigt op de eerste van de maand volgend op het moment dat een kind geen gebruik meer maakt van het aanbod Voorschoolse Educatie.

a. De subsidie Voorschoolse Educatie eindigt in ieder geval bij het bereiken van de leeftijd van 4 jaar:

 • 1.

  per de vijftiende van de maand wanneer het kind voor de vijftiende de vierjarige leeftijd bereikt; of

 • 2.

  op het eind van de maand wanneer het kind na de vijftiende de 4 jarige leeftijd bereikt.

11. Hardheidsclausule

Er kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van de bepalingen in deze beleidsregels, ten gunste van kinderen met een VVE-indicatie.

12. Inwerkingtreding

Deze regels, aangehaald als ‘Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2021’ treden na bekendmaking in werking op 1 januari 2021. Tegelijkertijd worden de op

1 januari 2020 in werking getreden ‘Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater’ ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouder van de gemeente Oudewater op 8 december 2020.

De secretaris, De burgemeester,

Mr. J.J. Michel drs. D.C. de Vries