Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

BEVOEGDHEDENBESLUIT ELBURG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEVOEGDHEDENBESLUIT ELBURG
CiteertitelBevoegdhedenbesluit Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluit van Het college van B&W, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. hoofdstuk X van de Gemeentewet
 3. hoofdstuk XI van de Gemeentewet
 4. artikel 231 van de Gemeentewet
 5. artikel 2, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. hoofdstuk XV van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-202101-07-202101-03-2021Gewijzigde bevoegdhedenregister

22-06-2021

gmb-2021-241003

01-03-202122-07-2021nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-44634

01-03-2021gewijzigde regeling betreft enkel bevoegdheden tabel

14-02-2023

gmb-2023-72824

Tekst van de regeling

Intitulé

BEVOEGDHEDENBESLUIT ELBURG

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Elburg alsmede de invorderings- en heffingsambtenaar tevens WOZ-ambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 • 1.

  gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht betreffende mandaat, en

 • 2.

  hoofdstuk X van de Gemeentewet betreffende de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders; en

 • 3.

  hoofdstuk XI van de Gemeentewet betreffende de bevoegdheid van de burgemeester; en

 • 4.

  artikel 231 Gemeentewet en artikel 2 lid 3 Algemene wet inzake Rijksbelastingen of bevoegdheden op grond van hoofdstuk XV van de Gemeentewet.

 

BESLUITEN: vast te stellen het Bevoegdhedenbesluit Elburg

 

Het bevoegdhedenbesluit bevat bepalingen ten aanzien van de medewerkers van de Gemeente Elburg, ter uitoefening van de aan hen toevertrouwde functie(s).

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het bevoegdhedenbesluit verstaat onder:

 • 1.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

 • 2.

  gemandateerde/mandataris: degene aan wie mandaat verleend is;

 • 3.

  medewerker: natuurlijk persoon in dienst van de Gemeente Elburg;

 • 4.

  ondermandaat: de bevoegdheid om de gemandateerde bevoegdheid door te mandateren

 • 5.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan, zijnde de volmachtgever, privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

 • 6.

  machtiging: overdracht van een bevoegdheid die noch als besluit noch als privaatrechtelijke handeling kan worden aangemerkt;

 • 7.

  bevoegdhedenoverzicht: het bij dit besluit behorende overzicht waarin de verleende mandaten, volmachten en machtigingen zijn opgenomen.

 

Artikel 2 Bepalingen bij de uitvoering van een toegekend mandaat

1. Het mandaat, de volmacht of de machtiging wordt uitgeoefend met inachtneming van de op het desbetreffende onderwerp van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het bevoegdhedenoverzicht behorend bij dit besluit worden de voorwaarden aldaar vermeldt in acht genomen.

3. De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheden in ondermandaat verlenen, tenzij het bevoegde bestuursorgaan hiervoor geen toestemming geeft dan wel dat het mandaat zich hier – evident – niet voor leent.

4. Mandaten worden uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende Organisatieverordening, Financiële verordening en de Budgethoudersregeling.

5. Bevoegdheden met betrekking tot de Wet basisregistratie personen (BRP), het Regelement Rijbewijzen en de Paspoortenuitvoeringsregeling 2001 (PUN 2001) zijn opgenomen in de Regeling beheer en toezicht basisregistraties personen en reis- en waardedocumenten (raadpleegbaar op overheid.nl) met bijbehorende aanwijzingsbesluit BRP en het aanwijzingsbesluit PNIK aan de aldaar aangewezen functionarissen en worden niet nader beschreven in dit besluit dan wel het hierbij behorende bevoegdhedenoverzicht.

 

Artikel 3 Reikwijdte mandaat, volmacht en machtiging

Onverminderd de (onder)mandaatverlening, volmacht en machtiging zoals in het bevoegdhedenregister opgenomen, blijft de beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden indien:

 • 1.

  bestaand beleid of vastgestelde normen het inwilligen van een verzoek tegenhouden, maar het inwilligen van het verzoek als zodanig niet op bezwaren stuit;

 • 2.

  inwilliging van een verzoek zou leiden tot strijdigheid met de doelstellingen van het beleid;

 • 3.

  het de afdoening van een zaak betreft, ten aanzien waarvan is gebleken dat de standpunten van de portefeuillehouder en de mandataris uiteenlopen;

 • 4.

  indien een portefeuillehouder de wens daartoe te kennen geeft;

 • 5.

  indien het over een aangelegenheid gaat, die bettrekking heeft op de mandataris zelf of een hiërarchisch boven hem geplaatste ambtenaar;

 • 6.

  het een bevoegdheid betreft als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder e, f, en g Gemeentewet (privaatrechtelijke rechtshandelingen, procesbesluiten, civiele verdediging en jaarmarken) is gemandateerd, waarbij de zaak vooraf aan het college wordt voorgelegd, indien het college op grond van artikel 169, vierde en vijfde lid Gemeentewet gehouden is de raad vooraf zo snel mogelijk inlichtingen te geven;

 • 7.

  de mandataris in enig geval geen gevolg wil geven aan het aan hem toegekende mandaat vanwege de hem moverende redenen. Deze redenen moeten wel kenbaar gemaakt worden aan de (onder)mandaatgever.

 

Artikel 4 Omvang mandaat, volmacht en machtiging

De medewerker die een bevoegdheid krijgt, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 • a.

  het verstrekken van informatie;

 • b.

  het voeren van correspondentie;

 • c.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen, waaronder in ieder geval:

  • 1.

   het verdagen van de beslissing;

  • 2.

   het direct afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuwe feiten en omstandigheden;

  • 3.

   het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

  • 4.

   het verzoeken om aanvullende gegevens, vertaling e.a.

 • d.

  het uitoefenen van de doorzendplicht c.q. de terugzendplicht;

 • e.

  het ondertekenen van de betreffende stukken in overeenstemming met artikel 5;

 • f.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 • g.

  inschrijvingen in registers;

voor zover van toepassing bij de bevoegdheid.

 

Artikel 5 Ondertekening

1. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden zoals weergegeven het bevoegdhedenoverzicht, worden uitgaande stukken ondertekend als volgt:

 • Hoogachtend/Met vriendelijke groet,

 • Namens het college van burgemeester en wethouders,

 •  

 •  

 • (handtekening van de gemandateerde)

 • (naam van de functionaris)

 • (functieaanduiding)

2. Voor zover het betreft de bevoegdheid van de burgemeester, is het bepaalde in het vorige lid van overeenkomstige toepassing, waarbij voor de woorden “het college van burgemeester en wethouders” dient te worden gelezen “de burgemeester, de heffingsambtenaar of de invorderingsambtenaar”.

3. Indien een fysieke handtekening ontbreekt wordt de zinssnede Dit document is geautomatiseerd aangemaakt; u treft daarom geen handtekening aan.toegevoegd. Dit overeenkomstig het besluit genomen door het college op 17 januari 2017, als bijlage bijgevoegd. De burgemeester en invorderings- en heffingsambtenaar tevens WOZ-ambtenaar committeren zich hier eveneens aan.

4. Het is toegestaan om te ondertekenen met een elektronische handtekening indien deze met voldoende waarborgen is omkleed.

 

Artikel 6 Vervanging mandataris, gevolmachtigde en gemachtigde

1. Indien een bevoegdheid is gegeven aan een medewerker geldt dat bij afwezigheid een domeinmanager bevoegd is.

2. Indien een bevoegdheid is gegeven aan een manager, geldt dat bij afwezigheid de directeur/gemeentesecretaris bevoegd is.

3. Indien een bevoegdheid aan de directeur/gemeentesecretaris is gemandateerd geldt dat bij afwezigheid de eerste loco-secretaris als vervanger optreedt.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Bevoegdhedenbesluit Elburg.

2. Het besluit treedt per 1 maart 2021 in werking.

3. Het mandaatbesluit 2018 en het daarbij behorende overzicht wordt ingetrokken en vervalt per datum inwerkingtreding van dit besluit. Tevens worden dan ingetrokken het mandaatbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar aangezien deze thans is opgenomen in het bevoegdhedenregister.

 

Aldus vastgesteld het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg; en

de burgemeester van de gemeente Elburg

Elburg, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,

de burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

de secretaris: P.W. Wanrooij

de burgemeester,

de burgemeester: ir. J.N.Rozendaal

invorderings- en heffingsambtenaar, tevens WOZ-ambtenaar,

de heer N.A. de Groot

domeinmanager bedrijfsvoering

Bijlage 1. Bevoeghedenregister

 

 

BEVOEGDHEDENREGISTER - algemene zaken, geldend voor alle of meerdere domeinen

NR

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

BEVOEGD ORGAAN

MANDAAT/ MACHTIGING/ VOLMACHT AAN

VOORWAARDEN

Algemeen

1

Aangaan van overeenkomsten namens de gemeente Elburg

artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

budgethouders

budgethouders mogen binnen hun budget overeenkomsten aangaan overeenkomstig de budgethoudersregeling, contracten met een bedrag van €500.000 of hoger zijn voorbehouden aan de managers binnen hun budgetbevoegdheden

2

Ondertekenen van overeenkomsten

artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

budgethouders

degenen die een overeenkomst mogen aangaan mogen deze ook ondertekenen

3

Beslissen om een aanvraag niet te behandelen

artikel 4:5 Awb

Burgemeester of B&W

alle medewerkers die aanvragen behandelen

4

aanvragen subsidies

de grondslag is afhankeijk van het type subsiside en het overheidsorgaan waar de aanvraag wordt gedaan

B&W

alle medewerkers die bij de uitoefening van hun taken een beroep kunnen doen om subsidie van een ander overheidsorgaan

de aanvraag moet kenbaar gemaakt worden bij de portefuillehouder, de domeinmanager en gemeld bij financien, het resultaat van de aanvraag eveneens

5

te vorderen het gemeentehuis te verlaten

artikel 139 lid 1 SR

leden van het interventieteam

6

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in bezwaarprocedures, beroepsprocedures en hoger beroep

artikel 171 Gemeentewet Artikel 231 Gemeentewet Artikel 22 Wet WOZ

Burgemeester Heffings- en invorderingsambtenaar

alle medewerkers die voor hun functie de gemeente vertegenwoordigen in rechte

7

Beslissen op een bezwaarschrift

artikel 7:11 Awb

Burgemeester resp. B&W Heffings- en invorderingsambtenaar

domeinmanager resp. gemeentesecretaris danwel de adviseur lokale belastingen en basisregistraties

Na advisering door de commissie bezwaarschriften wordt bij een beslissing conform het advies door de manager van het desbetreffende domein besloten, indien het primaire besluit is genomen door de domeinmanager wordt besloten door de gemeentesecretaris. Bij een beslissing in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschrift wordt besloten door het bevoegde bestuursorgaan. Indien het een (politiek) gevoelige zaak betreft wordt besloten door het bevoegde bestuursorgaan.

8

Het nemen van een verdagingsbesluit voor de beslissing op een bezwaarschrift

artikel 7:10 lid 3 Awb

Burgemeester resp. B&W Heffings- en invorderingsambtenaar

adviseur juridische zaken, beleidsmedewerker Participatiewet, adviseur lokale heffingen en basisregistraties

beide functionarissen zijn ook secretaris bezwaarschriftencommissie. Ook de vervangend secretarissen mogen deze besluiten nemen.

9

Het vaststellen van een verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen

artikel 4:18 Awb

Burgemeester resp. B&W Heffings-en invordeningsambtenaar

adviseur juridische zaken, adviseur juridische- en bestuurlijke zaken, beleidsmedewerker Participatiewet, adviseur Omgevingsrecht Adviseur lokale belastingen en basisregistratie

10

Het behandelen van een aanvraag en het nemen van een beslissing op een begrotingssubsidie

4:23, lid 3, sub c Awb

B&W

budgethouders

11

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom (bestuursrechtelijke geldschuld)

artikel 4:86 Awb

Burgemeester resp. B&W

domeinmanager

12

Besluiten tot het afwijken van het inkoopbeleid

inkoopbeleid ISNV/4:84 Awb

B&W

Gemeentesecretaris/ Directeur

Na advies van de inkoopadviseur

BEVOEGDHEDENREGISTER - domein bedrijfsvoering

NR

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

BEVOEGD ORGAAN

MANDAAT/ MACHTIGING/ VOLMACHT AAN

VOORWAARDEN

Administratie

13

Het afsluiten van verzekeringen, behandelen en afwerken van schades

artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet en titel 17 boek 7 BW

B&W

medewerker verzekeringen

14

Aanmanen bij niet tijdig betalen van een verschuldigde bestuursrechtelijke geldschuld c.q. invorderingsbeschikking o.m. in het kader van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom

art. 4:112 Awb

B&W

Medewerker betalingsverkeer

Basisregistraties

15

Alle voorkomende werkzaamheden in het kader van de Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke beperkingen

BRK-PB

B&W

Adviseur GEO-informatie, medewerker vastgoedgegevens, medewerker beheer GEO-informatie

16

Alle voorkomende werkzaamheden in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie

Wbgt

B&W

Adviseur GEO, medewerker vastgoedgegevens, medewerker landmeten en medewerker beheer GEO-informatie

17

Alle voorkomende werkzaamheden in het kader van de Wet basisregistratie adresssen en gebouwen

Wbag

B&W

medewerker Bag/Woz beheer

18

Alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot nieuwe locatieomschrijving, adressen, huisnummers en vernummering

Verordening naamgeving en nummering (adresssen)

B&W

medewerker Bag/Woz beheer

19

Alle voorkomende werkzaamheden in het kader van de Wet basisregistratie ondergrond

Wet basisregistratie ondergrond

B&W

Adviseur GEO-informatie, medewerker beheer GEO-informatie

20

Registratie en beheer van de objectafbakening, belanghebbenden en primaire objectonderdelen

Wet waardering onroerende zaken (art. 16, 18, 37b, 37g en 38) en hoofdstuk 5 Waarderingsinstructie m.u.v. registratie en beheer van secundaire objectkenmerken

B&W

medewerker Bag/Woz beheer

21

Beslissen op aanvragen om Nederlanderschap (bij optie) en adviseren aan de Minister van Justitie (bij naturalisatie)

Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker persoonsgegevens

22

Alle voorkomende werkzaamheden in het kader van de Wet Basisregistratie Personen

Wet BRP

B&W

Medewerker persoonsgegevens

Organisatieadvies

23

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid

Wet open overheid

Burgemeester, B&W & Heffings- en invorderingsambtenaar

Adviseur juridische en bestuurlijke zaken, adviseur juridische zaken, medewerker juridische zaken, adviseur lokale belastingen en basisregistraties

voorzover het fiscale woo-verzoeken zijn mag de adviseur lokale belastingen en basisregistraties deze beslissing(en) nemen, de overige Woo-verzoeken worden door de adviseur juridische en bestuurlijke zaken, de adviseur juridische zaken en de medewerker juridische zaken genomen

24

Behandelen van klachten ingevolge hoofdstuk 9 Awb; aanwijzing o.g.v. artikel 2 lid 1 Verordening Klachtbehandeling gemeente Elburg 2015

Hoofdstuk 9 Awb j.o. Verordening Klachtbehandeling gemeente Elburg 2015

B&W

Adviseur juridische en bestuurlijke zaken, vervanger: adviseur juridische zaken

25

Verwerkersovereenkomst aangaan en ondertekenen

artikel 28 AVG, artikel 6c Wpg, artikel 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

B&W resp. Burgemeester

Privacy Officer

26

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangaan en ondertekenen

artikel 26 AVG, artikel 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

B&W resp. Burgemeester

Privacy Officer

27

Beslissen inzake het melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake eeninbreuk in verband met persoonsgegevens

artikel 33 AVG, artikel 33a Wpg, artikel 34a lid 1 Wbp

B&W

Privacy Officer

28

Beslissen inzake het melden aan de Betrokkene inzake een inbreuk in verband met persoonsgegevens

Artikel 34 AVG, artikel 33a Wpg, artikel 34a lid 2 Wbp

B&W

Privacy Officer

29

Besluiten in rechtsverzoeken ingediend door betrokkenen

Artikel 34 Uavg jo. Artikel 12 tot en met 22 AVG, Artikel 29 jo artikel 24a-28 Wpg

B&W

Privacy Officer

30

Uitvoeren voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 36 AVG, Artikel 33b Wpg

B&W

Privacy Officer/ Functionaris gegevensbescherming

Financiele zaken

31

Besluiten nemen tot het afboeken en oninbaar verklaren van civiele vorderingen, fiscale vorderingen (heffingen) en bestuursrechtelijke geldvorderderingen tot € 1.000

artikel 160 en 255 lid 5 Gemeentewet

B&W

adviseur financien

32

Besluiten nemen tot het afboeken en oninbaar verklaren van civiele vorderingen, fiscale vorderingen (heffingen) en bestuursrechtelijke geldvorderderingen tot € 10.000

artikel 160 en 255 lid 5 Gemeentewet

B&W

Domeinmanager

33

Besluiten nemen tot het afboeken en oninbaar verklaren van civiele vorderingen, fiscale vorderingen (heffingen) en bestuursrechtelijke geldvorderingen meer dan € 10.000

artikel 160 en 255 lid 5 Gemeentewet

B&W

Gemeentesecretaris/ Directeur

met een maximum van € 50.000 en in afstemming met de portefuillehouder

34

Beslissen omtrent beleggen en aantrekken geldmiddelen op korte termijn. Alsmede beslissen omtrent het aangaan van langlopende leningen

artikel 160 Gemeentewet, artikel 16 Treasurystatuut, artikel 12 Financiele verordeningen

B&W

adviseur financien

35

Financiele verantwoording

artikel 186 Gemeentewet jo Besluit verantwoording en begroting provincies en gemeenten

B&W

adviseur financien

Personele zaken

36

Vertegenwoordiging werkgever bij de medezeggenschap (OR & Lokaal Overleg)

CAO Gemeenten en Wet op de ondernemingsraden

B&W

Gemeentesecretaris/ Directeur

37

Vaststellen van personeelsbeleid en personeelshandboek

CAO Gemeenten

B&W

Gemeentesecretaris/ Directeur

38

Bevoegdheden ter uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden

personeelsbeleid en CAO Gemeenten

B&W

Domeinmanager/ Streekarchivaris

exclusief besluiten: a. waarvoor geen toereikende formatie en/of budget beschikbaar is; b. die inhouden het toepassen van een hardheidsclausule; c. die inhouden het verlenen van buitengewoon verlof; d. die inhouden het opleggen van een schadevergoeding; e. disciplinaire maatregelen en strafontslag enkel na afstemming met gemeentesecretaris/directeur.

39

Besluiten nemen met betrekking tot het verlenen van opleidingsfaciliteiten ter uitvoering van de overeengekomen opleidingen in het resultaat- en ontwikkelingsgesprek

personeelsbeleid en CAO Gemeenten

B&W

adviseur P&O

in afstemming met domeinmanager

40

Het inschakelen van externe personen en instanties voor gemeentebrede opleiding en vorming

personeelsbeleid en CAO Gemeenten

B&W

adviseur P&O

in afstemming met domeinmanager Bedrijfsvoering

Belastingen

41

het beslissen op een verzoek om kwijtschelding van heffingen indien bij belastingverordening is geregeld dat kwijtschelding verleend kan worden.

Invorderingswet 1990 en bijbehorende uitvoeringsregelingen

Invorderingsambtenaar

Adviseur lokale belastingen en basisregistraties

42

de heffing van de gemeentelijke belastingen en het vaststellen van de waarde van onroerende zaken

artikelen 220 tot en met 229 van de Gemeentewet, artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken

Heffingsambtenaar

medewerker WOZ/Heffen

43

de invordering en aanmanen van de gemeentelijke belastingen

artikelen 220 tot en met 229 van de Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

Medewerkers betalingsverkeer

44

het nemen van vervolgingsmaatregelen betreffende de invordering van gemeentelijke belastingen (dwangbevelen)

artikel 220 tot en met 229 van de Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

Adviseur financiën

BEVOEGDHEDENREGISTER - domein dienstverlening

NR

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

BEVOEGD ORGAAN

MANDAAT/ MACHTIGING/ VOLMACHT AAN

VOORWAARDEN

Publiekszaken

45

Doen van kennisgevingen, besluiten en publicaties verkiezingen

Kieswet en -besluit

Burgemeester resp. B&W

medewerker verkiezingen

46

Het controleren van ondersteuningsverklaringen op kiesgerechtigheid

artikel H4-3 van de Kieswet

Burgemeester

medewerker publiekszaken

47

Het verzenden van een verzoek aan scholen tot het beschikbaar stellen van de locatie als stembureau

Artikel J 4, lid 4 Kieswet

B&W

Coördinator verkiezingen

48

Aanwijzen stembureauleden en zorgen voor inrichting stembureaulocaties

Artikel J 4, lid 5 Kieswet

Burgemeester

Coördinator verkiezingen

49

Vaststellen Register Ongeldige Stemmen

Artikel J 7a, lid 1 Kieswet

Burgemeester

Coördinator verkiezingen

50

Beoordelen melding van schorsing van de zitting van een stembureau en bepalen hervatten van de zitting.

Artikel J 38, lid 1 Kieswet

Burgemeester

Coördinator verkiezingen

51

Overbrengen proces-verbaal en digitale bestanden naar het centraal stembureau

Artikel Na 35 Kieswet

Burgemeester

Coördinator verkiezingen

52

Het overdragen van stembescheiden, bedoeld in de artikelen N 2 en N 9 Kieswet, die niet naar het centraal stembureau zijn overgebracht, te openen en deze pakken, alsmede de afschriften van de processen verbaal, over te dragen aan de officier van justitie ten dienste van een onderzoek naar enig strafbaar feit.

Artikel Na 37 Kieswet

Burgemeester

Coördinator verkiezingen

53

Vernietigen Stembescheiden

Artikelen I 19, J 7a, lid 4, S 15, U 18, V 11a Kieswet

Burgemeester

Coördinator verkiezingen

54

Het aanwijzen van een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag

art. 1:16 BW en art. 2 lid 4 Reglement burgerlijke stand

B&W

adviseur burgerzaken

55

Het beslissen op subsidieaanvragen en vaststellen van subsidies op basis van de Subsidieregeling compensatie vrijwilligers voor kosten VOG

ASV 2015 en subsidieregeling compensatie vrijwilligers voor kosten aanvraag VOG

B&W

medewerker publiekszaken

56

Het beslissen op subsidieaanvragen en vaststellen van subsidies op basis van de Subsidieregeling Gewoon Gemak

Subsidieregeling Gewoon Gemak

B&W

Medewerker vergunningverlening

57

De heffing (op andere wijze) en tevens invordering van leges op grond van titel 1, hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 9 van de legesverordening,

artikel 231, lid 2, onderdeel b van de Gemeentewet

Heffingsambtenaar

medewerker publiekszaken

58

Alle voorkomende werkzaamheden binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die ten doel hebben het beslissen op een aanvraag van een omgevingsvergunning

artikel 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.31, 2.33, 3.4, 3.6, 3.9, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

B&W

Adviseur Omgevingsrecht, Accountmanager vergunningen

59

toepassing sneltoetscriteria

artikel 9.7 Bouwverordening

B&W

Adviseur Omgevingsrecht/ accountmanager vergunningen/ medewerker omgevingsvergunningen/ adviseur monumenten

60

Alle voorkomende werkzaamheden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende: 1. het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg, 2. het verbieden van een klein evenement naar aanleiding van een melding 3. vuurwerkverkoop 4. het inzamelen van geld en goederen 5. het innemen of hebben van een standplaats 6. ontheffing stookverbod

APV, met de volgende artikelen in het bijzonder: 2.10a, 2.25, 2.72, 5:13, 5:18, 5:34

Burgemeester resp. B&W

Adviseur Omgevingsrecht, Accountmanager vergunningen

61

betreffende kansspelen: 1. besluiten op een aanvraag vergunning voor het organiseren van een loterij 2. besluiten op aanvraag organiseren klein kansspel (o.a. bingo)

Wet op de kansspelen

B&W

Adviseur Omgevingsrecht, Accountmanager vergunningen

62

Besluiten op aanvragen o.g.v. WVW 1994, RVV1996, BABW, Wegenwet, APV hoofdstuk 5, Parkeerverordening binnenstad en haven, WVGS

WVW 1994, RVV 1990, BABW, Wegenwet, WVG, APV, Parkeerverordening binnenstad en haven, WVGS

B&W

Adviseur Omgevingsrecht, Accountmanager vergunningen

63

Toekennen van een parkeerontheffing

Parkeerverordening binnenstad en haven

B&W

Medewerker vergunningverlening

64

Verlenen ontheffing van verbod om afvalstoffen buiten een inrichting te verbranden

artikel 10.63 lid 1 Wet milieubeheer

B&W

Adviseur Omgevingsrecht/ accountmanager vergunningen/ medewerker vergunningverlening

65

Besluiten op verzoek om vergunning leggen (telecommunicatie)kabels en leidingen in gemeentegrond

artikel 5.2 Telecommunicatiewet, AVOI

B&W

Medewerker vergunningverlening

66

Het toekennen van een VROM starterslening

Verordening Starterslening gemeente Elburg 2021

B&W

Adviseur Omgevingsrecht/ accountmanager vergunningen/ medewerker vergunningverlening

67

Het behandelen van een aanvraag om een vergunning voor tijdelijke verhuur

artikel 15 Leegstandswet

B&W

Adviseur Omgevingsrecht/ accountmanger vergunningen/ medewerker vergunningverlening

68

verzoek om ontheffing ivm geluidhinder

artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012

B&W

Adviseur Omgevingsrecht, Accountmanager vergunningen

Klantcontact

69

Het innemen en verwerken van de gevonden en/of verloren voorwerpen als bedoeld in de artikelen 5:5 t/m 5:12 van het Burgerlijk Wetboek

art. 5:5-12 BW

Burgemeester

Medewerker servicebalie

70

Het geven van een Verklaring van Geen Bezwaar voor paramotorvliegen, ballonvarenen andere luchtvaart ivm de openbare orde en veiligheid

Regeling burgerluchthavens, hoofdstuk 5 Vrijstelling, artikel 18, lid 1f en lid 2

Burgemeester

Domeinmanager

Toezicht en handhaving

71

Het opleggen van een last onder bestuurdwang met betrekking tot het wegslepen van voertuigen

Hoofdstuk X Wegenverkeerswet 1994 en de Wegsleepverordening

B&W

Toezichthouder APV/ Juridisch medewerker handhaving

72

1. Besluiten tot stilleggen of treffen voorzieningen bij illegale bouw, gebruik en sloop onder gelijktijdige oplegging van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. 2. Besluiten tot oplegging van een last dwangsom in verband met permanente bewoning van recreatiewoningen. 3. Besluiten tot oplegging van een last onder dwangsom tot een maximum van € 5000,- in verband met het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. 4. Besluiten tot oplegging van een last onder dwangsom tot een maximum van € 10.000,- in verband met bouwen in strijd met het bestemmingsplan.

paragraaf 5.4 Wabo en hoofdstuk 5 Awb

B&W

Adviseur handhaving bouwen

73

Besluiten tot oplegging van een last onder bestuursdwang of dwangsom in verband met veiligheid wegverkeer vanwege hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp.

artikel 2.15 APV

B&W

Adviseur handhaving bouwen/Juridisch medewerker handhaving/ medewerker handhaving

74

Het opleggen van een herplantplicht als gevolg van illegaal vellen houtopstand.

artikel 8 Bomenverordening 2013

B&W

Juridisch medewerker handhaving

75

Besluiten tot invorderen van verbeurde dwangsommen of gemaakte kosten door de uitoefening van bestuursdwang in gevallen waarin B&W hebben besloten tot oplegging van een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Hoofdstuk 4&5 Awb

B&W

Adviseur handhaving bouwen/Juridisch medewerker handhaving

76

Besluiten tot het verlengen van de begunstigingstermijn in het geval een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend en/of beroep/bezwaar is ingesteld tegen een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

Hoofdstuk 4&5 Awb

B&W

Adviseur handhaving bouwen/Juridisch medewerker handhaving

77

Het intrekken van een last als opgelegd onder punt 60 ingeval van legalisatie

Hoofdstuk 4&5 Awb

B&W

Adviseur handhaving bouwen/Juridisch medewerker handhaving

78

Het intrekken van een last onder dwangsom na verzoek

artikel 5:34 lid 2 Awb

B&W

Adviseur handhaving bouwen/Juridisch medewerker handhaving

79

Het opmaken van processen verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b van de Wet.

Wet basisregistratie gebouwen

B&W

Toezichthouder Bouw

80

De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom voor overtreding van artikel 5:34, eerste lid, van de Apv gemeente Elburg en/of artikel 10.2 van de Wet milieubeheer

artikel 125 van de gemeentewet, in samenhang met artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:34 van de Apv gemeente Elburg, artikel 10.2 van de Wet milieubeheer en artikel 10.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

B&W

Juridische medewerker handhaving

1. Van deze bevoegdheid enkel gebruik wordt gemaakt in de laatste twee weken van ieder kalenderjaar; 2. De oplegging van de last onder dwangsom plaats vindt volgens het stappenplan behorende bij de notitie aanpak illegale vuren jaarwisseling Elburg, waarbij de hoogte van de dwangsom is vastgesteld op € 1.500,-- ineens voor illegale vuurstapels waarbij enkel schoon hout wordt verbrand en € 3.000,-- ineens voor illegale vuurstapels waar andere afvalstoffen dan louter schoon (niet verduurzaamd) hout worden worden verbrand; 3. Wanneer van deze bevoegdheid gebruik is gemaakt, dit zo spoedig mogelijk zal worden gemeld aan de verantwoordelijk portefeuillehouder.

81

Het benoemen van een toezichthouder Bouw

Art. 7.1 Wet ruimtelijke ordening, art. 5:11 Algemene wet bestuursrecht en art. 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

B&W

Domeinmanager Dienstverlening

82

Het opleggen van een mondelinge bouwstop na overleg met de primaathouder

Art. 125 Gemeentewet, art. 5.17 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 5:21 en art. 10:3 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Toezichthouder Bouw

83

Besluiten tot het opschorten van de invorderingshandelingen in het geval een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend en/of beroep/bezwaar is ingesteld tegen een invorderingsbeschikking

Hoofdstuk 4&5 Awb

B&W

Adviseur handhaving bouwen/Juridisch medewerker handhaving

BEVOEGDHEDENREGISTER - domein ruimte

NR

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

BEVOEGD ORGAAN

MANDAAT/ MACHTIGING/ VOLMACHT AAN

VOORWAARDEN

Manager

84

1. Het nemen van één besluit tot het aangaan van ​verwerving en verkoop van onroerende zaken en het nemen van één besluit tot het aangaan van de verwerving en verlening van beperkte zakelijke genotsrechten van en aan derden ten behoeve van de realisering van openbare nutsvoorzieningen, PoP-stations en reconstructies. 2. Verwerving van onroerende zaken en beperkte zakelijke genotsrechten ten behoeve van de realisering van bestemmingsplannen.

boek 5 en 7 BW, artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

Domeinmanager Ruimte

85

Het namens de gemeente Elburg aangaan en ondertekenen van realisatieovereenkomsten in het kader van een ruimtelijke procedure.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Domeinmanager Ruimte

86

Het aangaan en ondertekenen van planschadeovereenkomsten

Artikel 6.3a Wro en artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester resp. B&W

Domeinmanager Ruimte

Vastgoed

87

Besluiten omtrent optierecht, reservering en verkoop van woningbouwkavels aan particulieren

boek 7 BW, Art 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

Burgemeester resp. B&W

Beleidsmedewerker vastgoed

88

Besluiten omtrent optierecht, reservering en/of uitgifte van percelen bedrijfsterrein

Boek 5 en 7 BW, Art 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

Burgemeester resp. B&W

Beleidsmedewerker vastgoed

89

Besluiten op een verzoek om toestemming voor doorverkoop woning of perceel bedrijfsterrein.

Boek 7 BW, Art 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

Burgemeester resp. B&W

Beleidsmedewerker vastgoed

90

Verhuren volkstuintjes en percelen hobbygrond

Boek 7 BW, Art 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

Burgemeester resp. B&W

Beleidsmedewerker vastgoed

91

Verkoop, verhuur en ingebruikgeven van reststroken openbaar groen en verkoop van overhoeken grond

Boek 7 BW, Art 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

Burgemeester resp. B&W

Beleidsmedewerker vastgoed

92

Op verzoek van pachter beeindiging van een geliberaliseerde pachtovereenkomst

boek 7 BW, Art 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

Burgemeester resp. B&W

Beleidsmedewerker vastgoed

93

Alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot nieuwe locatieomschrijving, adressen, huisnummers en vernummering

Verordening naamgeving en nummering (adresssen)

B&W

Medewerker grondexploitatie en vastgoed

Beheer

94

Besluiten tot tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegverbeteringen, reconstructies, evenementen, optochten, festiviteiten e.d.

APV/BABW

B&W

Adviseur civiele projecten/ medewerker beheer/ beleidsmedewerker verkeer en vervoer

feitelijk handelen/uitvoering ligt bij de buitendienst

95

Aanstellen van verkeersbrigadiers

art. 56 lid 4 BABW

Burgemeester

Adviseur civiele projecten/ Medewerker beheer

96

Besluiten op aanvragen op grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

B&W

Medewerker begraven

97

Afsluiten onderhoudscontracten graven

Artikel 160 lid 1 onder e en artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Medewerker begraven

98

Stilleggen werkzaamheden in de openbare ruimte.

Artikel 19 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

B&W

Adviseur civiele projecten/ uitvoerders en teamleider buitendienst

99

Alle voorkomende werkzaamheden voortvloeiende uit de Afvalstoffenverordening en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit

Afvalstoffenverordening en het daarbijbehorende uitvoeringsbesluit

B&W

Beleidsmedewerker Ruimte

100

Aanvragen verklaringen geen bezwaar aan bevoegd gezag t.b.v. realisering van riolerings-, ont- en afwateringsplannen.

Waterwet

B&W

Adviseur civiele projecten

101

Verstrekken voorschotten huisvestingskosten onderwijs (p.o. en v.o.).

Verordening huisvesting onderwijs

B&W

Beleidsmedewerker Vastgoed

Beleid

102

Ondertekenen huurovereenkomst vrachtwagen parkeren

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

103

Nemen van verkeersbesluiten

WVW 1994, RVV 1990, BABW

B&W

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

104

overbrengingsvergunning WECG

Wet explosieven Civiel Gebruik (WECG)

B&W

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

105

Beslissen op een aanvraag om een lening Toekomstbestedig Wonen

Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening Elburg

B&W

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

106

Beslissen op een aanvraag om een lening Maatschappelijk Vastgoed

Verordening Stimuleringsregeling verduurzaming maatschappelijk Vastgoed

B&W

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

107

Alle bevoegdheden in het kader van de behandeling en afdoening van verzoeken om planschade, exclusief de inhoudelijke afdoening op grond van rapportage deskundige.

Procedureverordening tegemoetkoming planschade

B&W

Medewerker ruimtelijke ordening/ beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

108

Besluiten op en n.a.v. verzoeken om ontheffing voor tijdelijk gebruik

Art 2.12 lid 2 Wabo

B&W

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

109

Markten: 1. Besluiten omtrent inschrijving op wachtlijst en doorhaling inschrijving. 2. Besluiten omtrent toewijzing, verhuur en intrekking standplaats.

Marktverordening

B&W

Beleidsmedewerker economie

110

Besluiten op en n.a.v. aanvragen o.g.v. winkeltijdenwet/-verordening.

Winkeltijdenwet en winkeltijdenverordening

B&W

Beleidsmedewerker economie

111

Beslissen op een subsidieverzoek inwonerparticipatie

Algemene wet bestuursrecht en Subsidieregeling verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2017

B&W

Beleidsmedewerker inwonerparticipatie

Groen

112

Diverse bevoegdheden i.v.m. bezetting standplaatsen en handhaving orde op de weekmarkt

Marktverordening

B&W

Marktmeester

113

Besluiten omtrent toewijzing dagplaats op de markt

Marktverordening

B&W

Marktmeester

114

Het toepassen van een last onder bestuursdwang in de vorm van het wegslepen van voertuigen

artikel 160 en 255 lid 5 Gemeentewet

B&W

Marktmeester

115

De heffing (op andere wijze) en invordering van de marktgelden op grond van betreffende belastingverordening.

artikel 231, lid 2, onderdeel b van de Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Marktmeester

Buitendienst

116

De heffing (op andere wijze) en invordering van de haven- en kadegelden, campergelden en de watertoeristenbelasting op grond van betreffende belastingverordeningen.

artikel 231, lid 2, onderdeel b van de Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Havenmeester Assistent havenmeester

BEVOEGDHEDENREGISTER - domein samen leven

NR

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

BEVOEGD ORGAAN

MANDAAT/ MACHTIGING/ VOLMACHT AAN

VOORWAARDEN

Sociale Zaken

117

Besluiten op aanvragen om een extra tegemoetkoming voor kinderopvang

Wet kinderopvang en beleidsregel kinderopvang

B&W

Consulent WMO/ minimabeleid

118

1. Besluiten op een aanvraag om leenbijstand minder of gelijk aan € 10.000,- per aanvraag. 2. Opleggen van een maatregel van 50% of minder. 3. Besluiten op een aanvraag om bijzondere bijstand minder of gelijk aan € 10.000,- per aanvraag, met een maximum van € 10.000,- per kalenderjaar. 4. Besluiten na heronderzoek. 5. Besluiten op aanvraag vanuit het Participatiebudget minder of gelijk aan € 10.000,- per aanvraag. 6. Besluiten op een aanvraag om een individuele inkomenstoeslag. 7. Besluiten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Beleidsregel schuldhulpverlening. 8. Toekennen van een voorschot.

Algemene wet bestuursrecht, Participatiewet, Wet inburgering, IOAW, IOAZ, Bbz, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Beleidsregel schuldhulpverlening, Re-integratieverordening, Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Elburg, Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive, Verordening individuele inkomenstoeslag, Beleidsregel bijzondere bijstand en Beleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg.

B&W

Consulent WMO/ minimabeleid

119

1. Besluiten op een aanvraag voor Wmo hulp bij het huishouden minder of gelijk aan 7 uur per week. 2. Besluiten op een aanvraag voor een kortingspas basismobiliteit. 3. Besluiten op een aanvraag tot het verlenen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart instelling, bestuurder en/of passagier. 4. Besluiten na heronderzoek WMO voorzieningen.

WMO, Awb, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg, Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg

B&W

Consulent WMO/ minimabeleid

120

Het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie inzake fraude

Richtlijnen sociale zekerheidsfraude Openbaar Ministerie

B&W

Domeinmanager Samenleven

121

Besluiten op grond van de AWB, PW, IOAW, IOAZ, TOZO, TONK, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet Inburgering, Wet Kinderopvang, Bbz met uitzondering van verstrekken lening/krediet hoger dan €30.000, verordening leerlingenvervoer en alle onderliggende verordeningen en beleidsregels. Ondertekenen dwangebevel en deze (laten) betekenen en/of het ondertekenen van de grosse van beschikking voor verkrijgen executoriale titel. Het nemen van een verdagingsbesluit voor de beslissing op bezwaarschrift.

Awb, PW, TOZO, TONK, Wet inburgering, IOAW, IOAZ, Bbz, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Beleidsregel schuldhulpverlening, verordening individuele inkomenstoeslag, beleidsregel kind- en volwassenenpakket, beleidsregel bijzondere bijstand, verordening loonkostensubsidie, re-integratieverordering, Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive, verordeningen leerlingenvervoer Elburg, Nunspeet en Harderwijk, Art. 171 Gemeentewet, art. 10:12 AWB en 3:62 BW. Art. 7: 10 lid 3 Awb.

B&W

Beleidsmedewerker WMO Beleidsmedewerker werk en inkomen Beleidsmedewerker Participatiewet beleidsmedewerker Jeugd beleidsmedewerker jeugd/onderwijs beleidsmedewerker SNV WZO Adviseur sociaal domein

122

Besluiten op grond van de AWB, PW, IOAW, IOAZ, TOZO, TONK Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet Inburgering, Wet Kinderopvang, Bbz met uitzondering van verstrekken lening/krediet en gemeentelijk minimabeleid, met uitzondering van: -besluiten hoger dan € 10.000 (per kalenderjaar) op aanvraag leenbijstand, bijzondere bijstand en Wmo-woonvoorziening. - besluiten op aanvraag maatwerkvoorziening begeleiding individueel meer dan 7 uur per week. - terugvordering, verhaal en het afboeken van vorderingen.

Awb, PW, TOZO, TONK, Wet inburgering, IOAW, IOAZ, Bbz, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Beleidsregel schuldhulpverlening, verordening individuele inkomenstoeslag, beleidsregel kind- en volwassenenpakket, beleidsregel bijzondere bijstand, verordening loonkostensubsidie, re-integratieverordering, Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive, verordening leerlingenvervoer.

B&W

consulent sociaal domein

123

Besluiten op aanvragen GPK, bijzondere bijstand en minimabeleid, met uitzondering van besluiten hoger dan € 10.000 (per kalenderjaar) en het opleggen of afzien van een waarschuwing o.g.v. art. 18a PW, art. 20a IOAZ of art. 20a IOAW bij schending inlichtingenplicht.

PW, Verordening individuele inkomenstoeslag, beleidsregel bijzondere bijstand, beleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg en beleidsregel terugvordering. IOAW en IOAZ. Regeling GPK.

B&W

Medewerker terugvordering&verhaal consulent Wmo/minimabeleid Medewerker uitkeringsadministratie

124

Het opleggen, verlagen of afzien van een waarschuwing of bestuurlijke boete o.g.v. art 18a PW, art 20a IOAZ of art 20a IOAW bij schending inlichtingenplicht. Het nemen van besluiten m.b.t. terugvordering en verhaal en/of het afboeken van vorderingen tot € 10.000. Ondertekenen dwangbevel en (laten) betekenen, ondertekenen van de grosse van beschikking voor verkrijgen executoriale titel, tekenen volmacht voor aktepassering bij notaris t.b.v krediethypotheken. Omzetten leenbijstand naar bijstand om niet. Besluiten op aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid tot € 10.000.

Awb, PW, Wet inburgering, IOAW, IOAZ, Bbz, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Beleidsregel schuldhulpverlening, verordening individuele inkomenstoeslag, Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Art. 171 Gemeentewet, art. 10: 12 AWB en 64 BW. Beleidsregel terugvordering, beleidsregel bijzondere bijstand.

B&W

Medewerker terugvordering en verhaal

125

Beslissen op aanvragen voor een vervoersvoorziening op grond van de Verordeningen leerlingenvervoer, ook namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Harderwijk en Nunspeet (ondermandaat).

Verordening leerlingenvervoer Elburg, Verordening leerlingenvervoer Harderwijk, Verordening leerlingenvervoer Nunspeet.

B&W

consulent leerlingenvervoer/ consulent Wmo/minimabeleid

126

Besluiten op aanvragen Jeugdhulp

Jeugdwet en bijbehorende verordening en beleidsregels.

B&W

medewerker financien sociaal domein

127

Besluiten op aanvraag om subsidie voor gemeentelijke monumenten, besluiten op aanvragen tot vaststelling van subsidie. Verstrekken bijdrage lesgelden muziekschool.

ASV, nadere subsidie regels, art 4:23 Awb. Verordening Beheerscommissie muziekonderwijs

B&W

Beleidsmedewerker cultuur en erfgoed

128

Besluiten op aanvragen om subsidie en aanvragen tot het vaststellen van subsidie.

ASV, Nota dorps- en gemeenschapshuizen, 4:23 Awb

B&W

Beleidsmedewerker WMO Beleidsmedewerker werk en inkomen Beleidsmedewerker Participatiewet beleidsmedewerker Jeugd beleidsmedewerker jeugd/onderwijs beleidsmedewerker SNV WZO Beleidsmedewerker Welzijn&Sport bel.med maatschappelijke ontwikkeling medewerker financien sociaal domein

129

Besluiten nemen m.b.t. toezicht en handhaving van kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderopvang m.u.v. besluiten tot verbod exploitatie kindercentra, toepassen bestuursdwang en opleggen boete aan kindercentra. Mutaties Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, m.u.v. verwijdering niet op eigen verzoek.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en wet OKE

B&W

Beleidsmedewerker jeugd / medewerker financien sociaal domein/ beleidsmedewerker jeugd en onderwijs/ medewerker administratieve ondersteuning sociaal domein

130

Alle werkzaamheden m.b.t. verhuur en gebruiksroosters gymzalen. Opstellen roosters en gebruik accommodaties t.b.v. bewegingsonderwijs (inclusief vervoer) en toekennen vergoeding gebruik accommodaties. Huurnota’s sportvelden scholen en verenigingen en toekennen vergoeding gebruik kleedkamers.

BW en voor scholen: Verordening Huisvesting Onderwijs

B&W

Medewerker financiën sociaal domein

Openbare Orde en Veiligheid

131

Beslissen op een aanvraag om ontheffing of vergunning op grond van hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu, afdeling 3 evenementen, afdeling 4 toezicht op horecabedrijven, afdeling 5 regulering paracommerciele rechtspersonen en overige aangelegenheden uit Drank- en Horecawet, afdeling 7 toezicht op speelgelegenheden, afdeling 10 vuurwerk van de Algemene Plaatselijke Verordening

APV

Burgemeester

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

132

Beslissingen op een verzoek om ontheffing op grond van artikel 4:18 APV

APV

B&W

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

133

Beslissen op aanvraag Drank- en Horecawetvergunning.

Drank- en Horecawet

Burgemeester

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

134

Beslissen op aanvraag aanwezigheidsvergunning speelautomaat.

Wet op de Kansspelen

Burgemeester

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

135

Beslissen op aanvraag ontheffing verstrekking zwakalcoholhoudende dranken op de openbare weg bij bijzondere gelegenheden.

Art 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

136

Het aanwijzen van tijdelijke (eenmalige) verkeersregelaar(s) bijvoorbeeld bij evenementen op grond van artikel 56 BABW.

Besluit Administratie Bepalingen inzake het Wegverkeer

Burgemeester

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

137

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) in het kader van evenementen.

Besluit Administratie Bepalingen inzake het Wegverkeer

Burgemeester

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

138

Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen, ontbrandingstoestemming.

Vuurwerkbesluit, art 3a en 3b

Burgemeester

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

139

Het behandelen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning en het verbinden van voorschriften en beperkingen aan deze vergunning.

Art 5 en 11 Kermisverordening 2012

B&W

Medewerker openbare orde en veiligheid, Medewerker administratie openbare orde en veiligheid

140

besluiten op een verzoek om ontheffing van de Corona-maatregelen

Wet publieke gezondheid

Burgemeester

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

141

Het tekenen van projectplannen voor onderzoek naar oorlogsresten

art. 175 en 176 Gemeentewet j.o. convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten

Burgemeester

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

(Streek)archief

142

Beheer van documenten voor zover niet overgebracht naar de archiefbewaarplaats (dynamisch en semi-statisch archief)

Archiefwet, Archiefverordening, Besluit Informatiebeheer

B&W

Medewerker documentaire informatievoorziening

143

Het verwerven van archieven en collecties van particulieren en instellingen die een rol hebben gespeeld in de plaatselijke en/of regionale samenleving, door bruikleen, schenking of aankoop.

Archiefwet 1995

B&W

Streekarchivaris Adjunct streekarchivaris

144

Het doen restaureren of op andere informatiedrager doen plaatsen van archiefbescheiden die daarvoor vanwege hun belang in aanmerking komen.

Archiefwet 1996

B&W

Streekarchivaris Adjunct streekarchivaris