Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels Covid-19-steunpakket

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Covid-19-steunpakket
CiteertitelNadere regels Covid-19 steunpakket
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regels Covid-19 steunpakket

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kaag%20en%20Braassem/351123/CVDR351123_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2021nadere regels

09-02-2021

gmb-2021-43736

36962

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Covid-19-steunpakket

 

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de

 

‘Nadere regels Covid-19 steunpakket’

 

Artikel 1.1 Waar wordt een aanvraag aan getoetst

 

 • a.

  De aanvrager is een lokale sociaal-maatschappelijke organisatie die als gevolg van de Covid-19-pandemie inkomsten weg ziet vallen.

 • b.

  De aanvrager draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente

  en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de

  gemeente.

 • c.

  De aanvrager maakt gebruik van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn of worden geroepen.

 • d.

  De aanvrager heeft ondanks lid c. een continuïteits- en/of een acuut liquiditeitsprobleem in de periode maart tot en met december 2020, en/of ervaart een significante inkomstendaling. De aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht en waar mogelijk getracht inkomsten te vermeerderen.

 • e.

  De aanvrager is (ook na de Covid-19-pandemie) levensvatbaar (heeft financiële draagkracht).

 • f.

  De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de Covid-19-pandemie is ontstaan. Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om de subsidie te weigeren (zie hiervoor ook artikel 9 lid 2 sub f Asv K&B 2015). Hierbij houdt gemeente rekening met het Eigen Vermogen van de aanvragende organisatie.

 • g.

  De gemeente toetst alle aanvragen aan alle bestaande wet- en regelgeving.

   

Artikel 1.2 Beslissingsbevoegdheid

De beslissingen ten aanzien van het Covid-19-steunpakket zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 1.3 Verdeelregels

Indien het gevraagde subsidiebedrag het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid over de ingediende aanvragen verdeeld.

 

Artikel 1.4 Subsidieplafond

Voor het Covid-19-steunpakket is maximaal € 166.145 beschikbaar en de aanvragen kunnen in de periode tot en met 15 april 2021 worden ingediend, over de periode van maart 2020 tot en met december 2020. Dit bedrag is daarom het subsidieplafond voor deze periode. In het kader van de verdeling van schaarse middelen is de gemeente verplicht dit plafond te noemen en te publiceren.

 

Artikel 1.5 Proces van aanvraag en besluitvorming

 • 1.

  De aanvragen voor het Covid-19-steunpakket komen binnen via een online formulier op de website, of via een overleg met de betrokken ambtenaren.

 • 2.

  De aanvragen worden integraal beoordeeld (inhoud, juridisch, financieel) op basis van maatwerk.

 • 3.

  De gemeente kan extra informatie of bewijsstukken opvragen, bijvoorbeeld wanneer er twijfels zijn over de rechtmatigheid of wanneer onvoldoende is aangeleverd om een goed oordeel te kunnen vormen over de aanvraag

 • 4.

  De gemeente kan extra informatie of bewijsstukken opvragen, bijvoorbeeld wanneer er twijfels zijn over de rechtmatigheid of wanneer onvoldoende is aangeleverd om een goed oordeel te kunnen vormen over de aanvraag. Bij een onvolledige aanvraag krijgt de aanvrager een Awb-hersteltermijn van twee weken. Als de aanvrager hier niet tijdig op reageert of niet de juiste stukken instuurt, dan kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • 5.

  De aanvragen worden voor besluitvorming besproken met de betreffende inhoudelijk portefeuillehouder.

 • 6.

  Nadat de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 1.4 is verstreken, wordt binnen acht weken op de aanvraag besloten. Hierbij heeft de gemeente nog een verdagingsmogelijkheid van maximaal zes weken.

 

Artikel 1.6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Nadere regels Covid-19-steunpakket’.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op 9 februari 2021.

 

De gemeentesecretaris, de burgemeester

M.E. Spreij mr. K.M. van der Velde-Menting

 

 

Bijlage 1 Toelichting op nadere regels

Artikel 1.1 Waar wordt een aanvraag aan getoetst

Onder e wordt aangegeven dat de aanvrager (ook na de Covid-19 pandemie) levensvatbaar is (heeft financiële draagkracht). De regeling is daarmee niet bedoeld om financiële problemen van voor 1 maart 2020 op te vangen. 

 

Artikel 1.5 Proces van aanvraag en besluitvorming

De aanvragen voor het Covid-19 steunpakket komen binnen via een online formulier op de website, of via een overleg met de betrokken ambtenaren. In geval dat laatste, is het een optie om met elkaar (beleid, financiën en aanvrager) in gesprek te gaan om de situatie en de aanvraag goed in beeld te krijgen. Alsdan kunnen diverse stukken overgelegd worden, en kan vervolgens samen het aanvraagformulier worden ingevuld.

 

Bijlage 2 Basis voor de aanvraag

Aanvragers moeten het volgende minimaal verklaren:

 • 1.

  Door de COVID-19 pandemie vallen inkomsten weg in de periode maart t/m december 2020;

 • 2.

  Er is zo mogelijk gebruik gemaakt van vangnetregelingen zoals die van het Rijk, de Provincie en koepelorganisaties;

 • 3.

  Door het wegvallen van de inkomsten ontstaat er een liquiditeits- of continuïteitsprobleem;

 • 4.

  De aanvragende organisatie heeft er alles aan gedaan om dit zelf op te lossen;

 • 5.

  De aanvragende organisatie heeft onvoldoende reserve/spaargeld/voldoende bank/kassaldo voor niet-noodzakelijke onderwerpen die zij kan aanwenden;

 • 6.

  De aanvragende organisatie had voor de COVID-19 pandemie geen continuïteitsproblemen.

   

En het volgende minimaal beschrijven:

 • 1.

  Doel, doelgroep en activiteiten van de aanvragende organisatie, op hoofdlijnen (bijv. door aanleveren MAG/ MAVA verantwoording);

 • 2.

  Hoogte van de aanvraag (in euro);

 • 3.

  Uitleg van acties gedaan om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden of vermeerderen;

 • 4.

  Overzicht van eerder ontvangen subsidies/staatssteun in 2018, 2019 en 2020.

   

En het volgende minimaal aanleveren:

 • 1.

  Als geen gebruik is gemaakt van andere vangnetregelingen, dan licht aanvrager toe waarom niet. Is wel gebruik gemaakt van andere vangnetregelingen, dan levert aanvrager bewijsstukken hiervoor aan (toekenningen en afwijzingen);

 • 2.

  Bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag gedaan wordt;

 • 3.

  Jaarrekening 2019;

 • 4.

  Een nieuwe/aangepaste begroting of jaarrekening 2020 waarin zichtbaar is gemaakt ten opzichte van de originele begroting 2020:

  a. Welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen;

  b. Welke kosten de aanvrager heeft weten te verminderen of uit te stellen;

  c. Welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden;

  d. Welke inkomsten van andere vangnetregelingen aanvrager heeft ontvangen of verwacht te ontvangen.

  hiermee maakt aanvrager het continuïteits- en/of liquiditeitsknelpunt voor de gemeente inzichtelijk;

 • 5.

  Saldo-opgave van alle bankrekeningen (Rekening Courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen) per 1 september 2020;

 • 6.

  Bij een aanvraag boven de € 20.000 ook:

  Een liquiditeitsoverzicht 2020 en volgende jaren (cashflow), waarin rekening is gehouden met het schrappen/verschuiven van alle beïnvloedbare uitgaven die niet relevant zijn voor financiële vitaliteit van organisatie. Indien gebruik is gemaakt van steunmaatregelen vanuit het Rijk, moeten deze zijn verwerkt in het liquiditeitsoverzicht.