Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de bevordering van de snelheid in de voorfase van woningbouw (Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de bevordering van de snelheid in de voorfase van woningbouw (Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen)
CiteertitelSubsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/602497/CVDR602497_1.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/610434/CVDR610434_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2021nieuwe regeling

09-02-2021

prb-2021-1062

K24688

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de bevordering van de snelheid in de voorfase van woningbouw (Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 9 februari 2021, nr. A.16., afdeling RS, dossiernummer K24688 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Overwegende dat:

 • -

  er sprake is van zowel een groot kwantitatief als kwalitatief tekort aan woningen in de provincie Groningen en dat er om die reden snel nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd;

 • -

  het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de financiering van de bundeling van flexibele inzet van expertise en capaciteit ter bevordering van de snelheid in de voorfase van woningbouw de Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw heeft ingesteld;

 • -

  Gedeputeerde Staten van Groningen op 24 november 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijdrage van € 663.223,- uit deze regeling toegezegd hebben gekregen;

 • -

  Gedeputeerde Staten van Groningen aan de Groninger gemeenten hebben toegezegd om de betreffende middelen met behulp van een provinciale flexpool¬regeling beschikbaar te stellen aan de gemeenten voor de periode tot en met 31 december 2022;

 • -

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om deze tweejarige ondersteuning door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog tenminste een jaar langer met eigen middelen door te zetten/te financieren.

Gelet op:

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018.

 

Besluiten:

 

 • I.

  Vast te stellen de:

   

  Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • c.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • d.

  provincie: provincie Groningen;

 • e.

  Regio Groningen-Assen: de Groninger gemeenten die geheel of gedeeltelijk in de regio Groningen-Assen liggen, te weten Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Westerkwartier;

 • f.

  Regio Oost-Groningen: de Groninger gemeenten die geheel of gedeeltelijk in de regio Oost-Groningen liggen, te weten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is het versnellen van de uitvoering van nieuwbouw en herstructurering door middelen beschikbaar te stellen waarmee gemeentelijke organisaties experts kunnen inhuren om zo de snelheid in de voorfase van woningbouw te bevorderen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten in de provincie Groningen.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen één of meer openstellingsbesluiten vaststellen.

 • 2.

  Een openstellingsbesluit bevat een aanvraagperiode en vier deelsubsidieplafonds.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van professionals die worden ingezet voor het uitwerken van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten en het opstellen van bestemmingsplannen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en het artikel 2.5 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de betreffende gemeente voor dezelfde activiteiten binnen hetzelfde project op grond van deze regeling al eerder subsidie heeft ontvangen;

  • b.

   een project in de regio Groningen-Assen of Oost-Groningen geen deel uitmaakt van een door de regio vastgestelde regionale strategie.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 2.5, eerste lid onder e, van de Procedureregeling is niet van toepassing.

Artikel 8 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd hebben aantoonbaar ten doel de voorfase van herstructurerings- en/of nieuwbouwprojecten te versnellen;

 • b.

  de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden binnen zes maanden na subsidieverlening gestart.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking: kosten voor het betrekken van professionals bij:

 • a.

  de vergunningverlening van een project;

 • b.

  het uitwerken van een project;

 • c.

  het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen;

 • d.

  het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten voor de uitvoering van herstructurerings- en/of nieuwbouwplannen;

 • b.

  de kosten voor aankoop en/of sloop van panden;

 • c.

  exploitatie- en kapitaalslasten.

Artikel 11 Indieningsvereisten

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag bevat:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; en

  • b.

   een offerte van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 12 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor projecten in de regio Groningen-Assen en Oost-Groningen, zoals bedoeld in artikel 5, bedraagt 75 % van de subsidiabele kosten met een maximum van:

  • a.

   € 50.000,- voor projecten in de regio Groningen-Assen;

  • b.

   € 25.000,- voor projecten in de regio Oost-Groningen.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor projecten in de gemeenten Het Hogeland, voor zover niet vallend binnen de regio Groningen-Assen, en Eemsdelta, zoals bedoeld in artikel 5, bedraagt 75% van de subsidiabele kosten.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Prestatieverantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger dient gedurende de looptijd van de subsidie jaarlijks financiële verantwoordingsinformatie over de voortgang van de gesubsidieerde kosten te verstrekken middels de SISA-bijlage in de jaarrekening van de subsidieontvanger met SISA-codering C41B.

 • 2.

  De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld nadat de subsidieontvanger het gesubsidieerde project heeft afgerond.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen.

 

Groningen, 9 februari 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.