Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand houdende regels omtrent de projectsubsidie voor cultuur (Beleidsregel verdeelregels projectsubsidie cultuur 2021 en 2022)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand houdende regels omtrent de projectsubsidie voor cultuur (Beleidsregel verdeelregels projectsubsidie cultuur 2021 en 2022)
CiteertitelBeleidsregel verdeelregels projectsubsidie cultuur 2021 en 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel projectsubsidie cultuur die is vastgesteld d.d. 9 april 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2021nieuwe regeling

02-02-2021

gmb-2021-41631

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand houdende regels omtrent de projectsubsidie voor cultuur (Beleidsregel verdeelregels projectsubsidie cultuur 2021 en 2022)

Stichtingen en verenigingen die projectmatige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren in de gemeente Twenterand, kunnen een projectsubsidie cultuur aanvragen. Op deze wijze stimuleert de gemeente initiatieven die de sociale, economische en ruimtelijke uitdagingen met kunst en cultuur inhoud geven. Het uitgangspunt is daarbij “Cultuur voor iedereen”.

 

Het subsidieplafond van de projectsubsidie cultuur gemeente Twenterand is voor 2021 en 2022

vastgesteld op € 20.000,- per jaar.

 

Op basis van adviezen van het Cultuur Platform Twenterand (CPT) beschikt het college van B&W

over de besteding van middelen.

 

Projecteigenaren kunnen in de aanloop naar het indienen van de projectsubsidie en realisatie van het project advies inwinnen bij de Cultuurmakelaar Twenterand, e.dehaas@twenterand.nl

of 06-23040169.

Artikel 1 Criteria projectsubsidie cultuur

Aanvraagprocedure

Wil een vereniging of stichting voor een project succesvol een beroep kunnen doen op een bijdrage uit de projectsubsidie cultuur dan wordt deze getoetst aan de volgende punten:

 

Algemeen

 • -

  De aanvrager voert het project uit in samenwerking met één of meer partners.

 • -

  Het project is openbaar toegankelijk en draagt bij aan de realisering van twee uitdagingen. Dit geldt niet voor een aanvraag in het kader van organisatievernieuwing.

 • -

  De gemeente Twenterand vindt aandacht voor jongeren belangrijk, zoals verbindingen tussen binnenschoolse met buitenschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Daarbij kan samenwerking worden gezocht met het onderwijs.

 • -

  De projecteigenaar is bereid om het projectresultaat te delen met andere organisaties voor kunst en cultuur in Twenterand. Het projectresultaat wordt in de vorm van een projectverslag voorgelegd aan het CPT. De indiening van het projectverslag vindt plaats binnen een termijn van 12 weken na afronding van het project via info@twenterand.nl

Uitdagingen

 • -

  Sociaal

  Inwoners die om een of andere reden niet (kunnen) deelnemen aan de reguliere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur worden betrokken en krijgen een plek in de uitvoering van het project. Het project draagt op deze wijze bij aan de verbreding van de maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Twenterand. Participatie en inclusie zijn begrippen die hierop van toepassing zijn.

   

 • -

  Economisch

  Kunst en cultuur dagen de creativiteit uit. De arbeidsmarkt heeft behoefte aan creatieve werknemers, vooral in relatie met techniek. Het project daagt de creatieve vaardigheden van de deelnemers uit.

  Twenterand kan zich met kunst en cultuur onderscheiden als het gaat om recreatie en toerisme. Daarom vinden we het belangrijk dat er activiteiten plaatsvinden die naast de eigen inwoners van Twenterand ook bezoekers van buiten aantrekken.

   

 • -

  Ruimtelijk

  Twenterand is rijk aan materieel en immaterieel erfgoed. Denk daarbij aan de panden en dorpsaanzichten die een stukje van het verleden vertegenwoordigen, maar ook de variaties in het cultuurlandschap. Daarnaast delen we in Twenterand veel tradities en verhalen. Het project draagt daarom bij aan het beleefbaar maken en bewaren van erfgoed voor toekomstige generaties.

Organisatievernieuwing

Organisaties voor kunst en cultuur die door een externe professional of organisatie een meerjarenplan met toekomstvisie laten opstellen, kunnen voor een bijdrage in de kosten van het opstellen van een dergelijk plan, een beroep doen op de projectsubsidie cultuur. Daarbij moet in de aanvraag beschreven worden de wijze waarop het plan tot stand komt, de aanleiding en het beoogde perspectief, waarbij rekening wordt gehouden met de uitdagingen zoals hiervoor omschreven.

Artikel 2 Verdeelregels projectsubsidie cultuur

Voor het aanvragen van een bijdrage uit de projectsubsidie cultuur bestaat een aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden van de website van de gemeente Twenterand.

 

 • 1.

  Aanvragen tot een maximum van € 3.000,00 worden vier keer per jaar beoordeeld.

 • 2.

  De inzendtermijnen en de daarop volgende beoordelingsdata staan op www.twenterand.nl/projectsubsidie-cultuur

 • 3.

  Iedere aanvraag voor een project wordt eenmalig beoordeeld.

 • 4.

  De bijdrage is maximaal 60% van de projectkosten met een plafond van € 3.000,-- ( zie Art. 2 regel 1).

 • 5.

  Subsidieverzoeken worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 6.

  Het project mag niet eerder starten dan 6 weken na de inzendtermijn.

 • 7.

  Uitgesloten zijn bijdragen voor publicaties, projecten die geïnterpreteerd kunnen worden als een reguliere activiteit van een vereniging of stichting, tentoonstellingen, podiumvoorstellingen door professionals en investeringen zonder dat er sprake is van cultuurdeelname.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: beleidsregel verdeelregels projectsubsidie cultuur 2021 en 2022.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking na de dag van publicatie.

 • 3.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op € 20.000,- per jaar.

 • 4.

  De beleidsregel projectsubsidie cultuur die is vastgesteld d.d. 9 april 2019 wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van de huidige regeling.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de loco-secretaris,

D.H.M. Lammertink

de burgemeester,

mr. J.C.F. Broekhuizen