Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent de tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (Verordening Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Culemborg 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent de tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (Verordening Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Culemborg 2021)
CiteertitelVerordening Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Culemborg 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervalt de Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Culemborg 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2021nieuwe regeling

28-01-2021

gmb-2021-40009

Regelgevingregister 2021, nr. 1.02

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent de tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (Verordening Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Culemborg 2021)

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  De wet: de Wet kinderopvang (Wko);

 • b.

  Kinderopvang: de opvang van kinderen woonachtig in de gemeente Culemborg als bedoeld in Wko.

 • c.

  Sociaal medische indicatie (SMI): noodzakelijke indicatie om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming in kosten voor noodzakelijke kinderopvang:

  • °

   als gevolg van lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen van de ouder of;

  • °

   om een dreigende ernstige ontwikkelingsachterstand van het kind op te heffen, te voorkomen of te verminderen door sociaal medische problematiek in thuissituatie.

 • d.

  Tegemoetkoming: bijdrage in de kosten van kinderopvang op basis van sociaal-medische gronden;

 • e.

  Voorliggende voorziening: elke mogelijkheid om in kinderopvang te voorzien waarvan door de aanvragende ouder en/of verzorgende gebruik kan worden gemaakt, waaronder een andere financiële tegemoetkoming (zoals onder andere via de aanvullende ziektekostenverzekering, een voorziening op grond van de Wko of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)), VVE of adequate kinderopvang in de informele sfeer;

 • f.

  VVE: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor peuters en kleuters met een taal- of onderwijsachterstand. VVE is bedoeld om kinderen hun achterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen.

 • g.

  Gezinsplan: Een schriftelijk plan waarin de doelen en afspraken zijn vastgelegd erop gericht om toe te werken naar een structurele oplossing voor het gezin. Indien een gezin ook ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de Jeugdwet of de Wmo ontvangt, worden de hieraan verbonden doelen en afspraken samengevoegd tot één plan.

Artikel 2. Gemeentelijke doelgroep SMI

 • 1.

  De in gemeente Culemborg woonachtige ouder en/of verzorgende (hierna: ouder), die Nederlander is of die in het kader van de Participatiewet gelijkgesteld wordt met een Nederlander, kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van SMI-kinderopvang voor het thuiswonende kind in de leeftijd van 0 jaar totdat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Artikel 3. Aanvraag en noodzaak tegemoetkoming kosten SMI-kinderopvang.

 • 1.

  De aanvraag vindt plaats met behulp van een vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Het college beoordeelt binnen acht weken of een tegemoetkoming in de kosten van SMI-kinderopvang noodzakelijk is, voor welke omvang en voor welke duur en geeft hier een indicatie voor af. Om de medische noodzaak te kunnen beoordelen, kan onafhankelijk medisch advies worden ingewonnen bij een onafhankelijke en professionele organisatie.

 • 3.

  Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet worden voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

  • a.

   De betrokken ouder behoort tot de categorie personen met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking en ten behoeve van wie is komen vast te staan dat één of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken;

  • b.

   Er is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van het betreffende kind noodzakelijk is;

  • c.

   Er is vastgesteld dat er sprake is van een crisissituatie waardoor de ouder(s) tijdelijk niet in staat is/zijn de verzorging op zich te nemen.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Het College weigert de tegemoetkoming voor SMI-kinderopvang in ieder geval indien:

 • 1.

  Belanghebbende niet behoort tot de doelgroep in artikel 2 van deze verordening of voldoet niet aan voorwaarden gesteld in artikel 3 lid 3.

 • 2.

  Belanghebbende niet instemt met het opstellen van een gezinsplan waarmee de gezinsomstandigheden dusdanig kunnen verbeteren om beroep op SMI overbodig te maken als bedoeld in artikel 10, lid 1 van deze verordening.

 • 3.

  Belanghebbende gebruik kan maken van een voorliggende voorziening.

 • 4.

  Belanghebbende niet de inlichtingen verstrekt of medewerking verleent als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze verordening.

 • 5.

  Belanghebbende reeds een tegemoetkoming kinderopvang ontvangt of kan aanvragen op grond van de Wet kinderopvang of gebruik kan maken van tegemoetkomings-subsidie op de reguliere peuteropvang.

 • 6.

  De kinderopvang wordt geëxploiteerd zonder toestemming van het college als bedoeld in artikel 1.46 van de wet en niet is opgenomen in het Landelijk register kinderopvang als bedoeld in artikel 1.5 van de wet .

 • 7.

  De opvang plaatsvindt door een gastouder zonder tussenkomst van een gastouderbureau dat is opgenomen in het Landelijk register kinderopvang als bedoeld in artikel 1.5 van de wet.

Artikel 5. Duur van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming voor kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie is met nadruk een tijdelijke oplossing. Werken aan een oplossing op langere termijn is voorwaardelijk. Het college verleent de tegemoetkoming in de kosten SMI-kinderopvang voor de duur van maximaal 6 maanden.

 • 2.

  Na afloop van deze periode kan de tegemoetkoming opnieuw voor een tijdvak van maximaal 6 maanden worden toegekend nadat de noodzaak, zoals gesteld in artikel 3 lid 3, van de verlenging is vastgesteld.

Artikel 6. Omvang van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming SMI-kinderopvang heeft uitsluitend betrekking op de kosten voor kinderopvang voor het aantal uren waarvoor gebruikmaking van de kinderopvang noodzakelijk is op grond van sociaal medische redenen zoals genoemd in artikel 2 van deze verordening.

 • 2.

  De hoogte van de tegemoetkoming is inkomensafhankelijk en wordt bepaald aan de hand van de berekeningsmethodiek van de landelijke regeling kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

  De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal: het benodigde aantal opvanguren per maand vermenigvuldigd met het uurtarief van de kinderopvang (zoals vastgesteld door de Belastingdienst) minus de ouderbijdrage.

Artikel 7. Ingangsdatum van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt met ingang van de datum waarop de kinderopvang, op basis van de door het college afgegeven sociaal-medische indicatie, start.

 • 2.

  Er wordt geen tegemoetkoming verstrekt voor opvang die is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

Artikel 8. Betaling

 • 1.

  De betaling van de regeling tegemoetkoming kosten op basis van SMI vindt maandelijks plaats na indiening van de nota door de kinderopvangorganisatie.

 • 2.

  De factuur wordt rechtstreekst naar de kinderopvangorganisatie uitbetaald.

Artikel 9. Vaststelling tegemoetkoming

 • 1.

  De kinderopvangorganisatie verstrekt binnen vier weken na afloop van de looptijd van de indicatie de facturen van de kinderopvangorganisatie of van het gastouderbureau, waarop zowel de kosten als de urenomvang zichtbaar zijn.

 • 2.

  Aan de hand van de verantwoording als bedoeld in het eerste lid wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld.

 • 3.

  Teveel betaalde tegemoetkoming wordt teruggevorderd van de kinderopvangorganisatie.

Artikel 10. Verplichtingen belanghebbende

 • 1.

  Belanghebbende stemt in met het opstellen van een gezinsplan, waarmee de gezinsomstandigheden dusdanig kunnen verbeteren dat de aanspraak op de tegemoetkoming beperkt kan blijven;

 • 2.

  Belanghebbende stelt gemeente uit eigen beweging op de hoogte van tussentijdse wijzigingen die voor de aanspraak op- en de hoogte van de tegemoetkoming van belang zijn;

 • 3.

  Belanghebbende is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is om het recht op de tegemoetkoming te kunnen vaststellen.

 • 4.

  Belanghebbende doet al het mogelijke om de periode waarin noodzakelijke kinderopvang moet worden afgenomen, zo kort mogelijk te laten zijn.

 • 5.

  Belanghebbende doet al het mogelijke om het aantal uren waarop noodzakelijke kinderopvang moet worden afgenomen, zo kort mogelijk te laten zijn.

Artikel 12. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Culemborg 2021’

 • 2.

  Deze verordening treedt op 1-1-2021 in werking;

 • 3.

  Op 1-1-2021 vervalt de verordening Wet Kinderopvang Gemeente Culemborg 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 juni 2006.

Toelichting algemeen

Ouders kunnen voor kinderopvang gebruik maken van de reguliere kinderopvangtoeslag. Er zijn gezinnen of alleenstaande ouders, die als gevolg van sociaal-medische redenen, geen of beperkt recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale of gezondheidsredenen (tijdelijk) niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Voor deze gezinssituaties is de Regeling Kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Het doel van deze regeling is dat kinderen ondersteund worden, die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen. De SMI regeling biedt ouders een financiële tegemoetkoming om een tijdelijke oplossing voor kinderopvang mogelijk te maken en toe te kunnen werken naar een structurele oplossing voor de gezinssituatie.