Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de richtlijn voor toeristische en utilitaire bewegwijzering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de richtlijn voor toeristische en utilitaire bewegwijzering
CiteertitelRichtlijn toeristische en utilitaire bewegwijzering Gemeente Westvoorne
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2021nieuwe regeling

09-10-2018

gmb-2021-38168

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de richtlijn voor toeristische en utilitaire bewegwijzering

 

1. Inleiding

 

Dit document beschrijft de richtlijnen voor de toeristische en utilitaire bewegwijzering in de gemeente Westvoorne. Op dit moment is er geen sprake van uniformiteit in de bewegwijzering. Een eenduidige uitvoering van de bewegwijzering op basis van de opgestelde richtlijnen zal leiden tot herkenbaarheid en duidelijkheid en heeft een verzorgde uitstraling.

 

Bewegwijzering vervult een essentiële functie voor de weggebruiker en de wegbeheerder. Door bewegwijzering kan de weggebruiker zijn plaats bepalen en vooral zijn weg vinden naar de bestemming. Bewegwijzering draagt daarom bij aan een vlotte en veilige verkeersafwikkeling, ook al is door de opkomst van navigatiesystemen de bewegwijzering meer een bevestiging van de juiste route/bestemming geworden dan een routeaanwijzer. Daarnaast geeft goede bewegwijzering ook een stimulans aan de lokale (recreatieve) voorzieningen en de lokale economie.

 

Aan de hand van de richtlijnen wordt bepaald welke bestemmingen in aanmerking kunnen komen voor bewegwijzering. De gemeente Westvoorne conformeert zich aan de richtlijnen van de CROW voor bewegwijzering. In bepaalde gevallen kan het College van Burgemeester en Wethouders beslissen om gemotiveerd van de richtlijnen af te wijken.

 

Vastgesteld wordt welke objecten en accommodaties in aanmerking komen voor een verwijzing en wat de randvoorwaarden zijn. Verzoeken van inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen vervolgens op basis van de richtlijnen op een eenduidige manier, worden getoetst.

 

Naast de richtlijnen voor het plaatsen van een wegwijzer is het voor de wegbeheerder ook belangrijk om te weten waar welke borden staan. Meldingen die binnenkomen over kapotte of ontbrekende wegwijzerborden kunnen efficiënt worden opgepakt als er overzicht en inzicht is in wat waar staat.

2. Opzet document

 

De richtlijnen met betrekking tot de bewegwijzering zijn samengevat in een schema. Dit schema laat in een aantal stappen zien of een bestemming in aanmerking komt voor bewegwijzering. Bij het schema is een toelichting opgenomen.

 

In hoofdstuk 3 zijn dit schema en de toelichting opgenomen. De overige hoofdstukken geven de achtergrond van de criteria en de richtlijnen. Hoofdstuk 4 en 5 geven de functie en de uitgangspunten voor bewegwijzering. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de soorten bewegwijzering beschreven en wordt in hoofdstuk 7 aangegeven hoe om te gaan met beheer en onderhoud. In hoofdstuk 8 is een begrippenlijst opgenomen.

3. Schema toewijzing bewegwijzering

 

Op basis van de richtlijnen voor bewegwijzering van het CROW is voor de gemeente Westvoorne een schema voor toewijzing opgesteld.

 

 

 

Toelichting stroomschema

 

Uitgangspunten

Uitleg

Inschrijving Kamer van Koophandel

Om in aanmerking te komen voor bewegwijzering is inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk

Het is wettelijk verplicht dat bedrijven, stichtingen en verenigingen zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Bereikbaar door volgen van de bewegwijzering van woonkernen

Toeristische bewegwijzering wordt pas toegepast indien de algemene bewegwijzering naar de woonkernen niet toereikend is

Dit betekent dat de weggebruiker door het volgen van een woonkern uiteindelijk bij de grens van de bebouwde kom van die kern arriveert, het entreepunt. Vanaf het entreepunt wordt de toeristische bewegwijzering opgepakt 1

Voorziening primair gericht op toerisme en recreatie

Voor toeristische objecten wordt qua lay-out geconformeerd aan de landelijke CROW-richtlijnen

Dit betekent dat voor de toeristische/recreatieve bewegwijzering de bruine/witte borden worden gebruikt

Valt het object onder een van de volgende categoriëen

Toeristisch/recreatieve bestemmingen worden in een aantal categoriëen onderverdeeld met specifieke criteria

Toerisme/Verblijfsrecreatie

In deze categorie vallen groepsaccommodaties voor groepen met meer dan 20 personen, hotels met meer dan 10 bedden, partycentra, campings met meer dan 10 kampeerplaatsen, bungalowparken met meer dan 20 bungalows en B&B met 10 bedden of meer.

Cultuur/Dagrecreatie

In deze categorie vallen bezoekerscentra, dagcampings, dagrecreatieterreinen, dierentuinen en musea die minimaal 6 maanden per jaar toegankelijk zijn en minimaal 4 dagen in de week. Indien een object een unieke uitstraling of betekenis heeft voor de regio zoals een gedenkteken, jachthaven met meer dan 20 ligplaatsen, kerk, molen, monument, natuurreservaat, natuurtuin, ruïne of uitzichtpunt dan wordt deze ook opgenomen in de bewegwijzering

Voor objecten met een unieke uitstraling of betekenis zijn de feitelijke omstandigheden van belang. Trekt het object veel onbekend verkeer, is er voldoende parkeergelegenheid, is er sprake van ruime openingstijden

Sportvoorziening

In deze categorie vallen alle sportaccommodaties en terreinen die door toeristen en/of recreanten gebruikt kunnen worden en commercieel uitgebaat worden en minimaal 6 maanden per jaar, minimaal 5 dagen in de week toegankelijk zijn

Dit betekent dat voorzieningen die niet toeristisch worden gebruikt onder utilitaire bewegwijzering vallen

Overige objecten (niet toeristisch)

Voor utilitaire objecten wordt qua lay-out geconformeerd aan de landelijke CROW-richtlijnen

Dit betekent dat voor de utilitaire bewegwijzering de blauw/witte borden worden gebruikt

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen trekken nauwelijks onbekend verkeer aan en worden niet opgenomen in de bewegwijzering

Zorginstellingen

Zorginstellingen trekken onbekend verkeer aan en worden in de bewegwijzering opgenomen

Sportvoorziening

Sportaccommodaties worden opgenomen in de bewegwijzering

Overige objecten

Lokale objecten die ook ter plaatse onbekend verkeer aantrekken worden meegenomen in de utilitaire bewegwijzering

Dit betekent dat de volgende lokale objecten worden opgenomen in de utilitaire bewegwijzering:

Algemene begraafplaatsen, culturele centra en gemeentehuis.

   

  

 

4. Functie van bewegwijzering

 

Bewegwijzering vervult een essentiële functie voor de weggebruiker en de wegbeheerder. Door bewegwijzering kan de weggebruiker zijn plaats bepalen en vooral zijn weg vinden naar de bestemming. Bewegwijzering draagt daarom bij aan een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.

 

Met behulp van bewegwijzering kan de weggebruiker zich orienteren tijdens de reis naar het doel waarheen hij op weg is. Bovendien kan de weggebruiker de bewegwijzering gebruiken om de plaats te bepalen waar hij zich op een gegeven moment bevindt.

 

Het doel van bewegwijzering is het met de grootst mogelijke zekerheid en veiligheid geleiden van de weggebruiker naar de bestemming waarheen hij op weg is.

 

Voor de weggebruiker is uniformiteit in de bewegwijzeringssystematiek erg belangrijk. Dit betekent dat het aanduidingenbeleid voor Rijk, Provincie en gemeente op elkaar afgestemd moet zijn.

5. Uitgangspunten bewegwijzering

5.1.1 Hoofdeisen

De weggebruiker moet de aangeboden informatie kunnen lezen en verwerken zonder dat hij snelheid vermindert. Dit is namelijk ongewenst uit oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid. De vier hoofdeisen waaraan bewegwijzering moet voldoen zijn:

 • 1.

  Uniformiteit

 • 2.

  Continuïteit

 • 3.

  Leesbaarheid

 • 4.

  Begrijpelijkheid

5.1.2 Uniformiteit

Uniformiteit betekent onder andere dat in het gehele land in soortgelijke situaties op eenzelfde wijze wordt verwezen. Hiernaast moeten de systematiek, de gebruikte kleuren, het lettertype en het symboolgebruik uniform zijn.

(Inter)nationaal herkenbaar pictogram voor ziekenhuis

5.1.3 Continuïteit

Continuïteit houdt in dat de verwijzing naar een eenmaal in de bewegwijzering opgenomen doel wordt voortgezet totdat het desbetreffende doel is bereikt of totdat de aanduiding niet meer noodzakelijk is. Dit is van groot belang om twijfel bij de weggebruiker over de te volgen route te voorkomen. In principe wordt de rechtdoorgaande route niet aangegeven, alleen de afslagen.

5.1.4 Leesbaarheid

De belangrijkste factoren die de leesbaarheid van wegwijzers bepalen, en daarmee ook het aantal verwijzingen op het bord, zijn de letterhoogte en het contrast tussen de opschriften en de ondergrond van de wegwijzer.

 

Naarmate letters groter zijn, kunnen zij op grotere afstand worden gelezen. Naarmate de verkeersfunctie van een weg belangrijker is, wordt een grotere letterhoogte gekozen.

 

De teksten op het bord moeten in principe 1-regelig zijn. De wegwijzers binnen de bebouwde kom geplaatst hebben een letterhoogte van 60/45 mm (kapitaal/onderkast).

5.1.5 Begrijpelijkheid

Aanduidingen op bewegwijzering moeten begrijpelijk zijn. Dit betekent dat de plaats- en objectnaam algemeen bekend moeten zijn. De namen van objecten kunnen worden voorzien van een internationaal herkenbaar pictogram. Commerciële bedrijfsuitingen en bedrijfslogo’s zijn niet toegestaan. Ook zelfbedachte logo’s worden niet toegestaan. Per bestemming wordt in principe één pictogram geplaatst, bij uitzondering maximaal twee.

Voorbeelden herkenbare pictogrammen

 

In Bijlage 10 is een overzicht gegeven van de meest gebruikte pictogrammen.

5.2 Aantal verwijzingen

De gemeente Westvoorne conformeert zich aan de CROW-richtlijnen. Deze geven aan dat langs gebiedsontsluitingswegen maximaal zes bestemmingen per locatie (dus op één drager) worden verwezen. Langs een erftoegangsweg wordt een maximum van zeven bestemmingen gehanteerd en binnen de bebouwde kom bedraagt het maximum aantal bestemmingen per locatie acht.

6. Soorten bewegwijzering

 

Uitgangspunten:

 • Verwijzing vindt plaats als niet meer op de algemene geografische bewegwijzering kan worden gereden.

 • Vanaf de wegen buiten de bebouwde kom wordt niet verwezen naar bestemmingen binnen de bebouwde kom.

Deze richtlijn geeft een leidraad voor de verschillende soorten bewegwijzering die binnen de gemeente Westvoorne worden gehanteerd (en die in beheer zijn van de gemeente):

 • de utilitaire bewegwijzering;

 • de toeristisch-recreatieve bewegwijzering;

 • voetgangersbewegwijzering.

Voor alle soorten bewegwijzering geldt dat geen aparte verwijzing plaatsvindt zolang op basis van algemene geografische bewegwijzering kan worden gereden naar de bestemming (bijvoorbeeld de aanwijzing ‘Rockanje’ op borden langs de N496 indien de bestemming in Rockanje ligt).

 

Vanaf wegen buiten de bebouwde kom wordt niet verwezen naar bestemmingen binnen de bebouwde kom. Men kan immers de borden richting het centrum blijven volgen. Eenmaal binnen de bebouwde kom wordt verwezen naar het specifieke doel. Objecten worden zoveel mogelijk gebundeld tot een terrein of gebied. Eenmaal binnen het terrein of gebied kunnen de afzonderlijke objecten worden aangeduid.

Uitgangspunt:

 • Voor de algemene autobewegwijzering conformeert de gemeente zich aan de richtlijnen van het CROW en de NBd.

Deze richtlijnen zijn in de volgende paragrafen verwoord in de richtlijnen te hanteren door de gemeente Westvoorne.

6.1 Utilitaire bewegwijzering

Uitgangspunten:

 • Solitaire objecten worden alleen in de verwijzing opgenomen als deze een (boven) regionale functie hebben of veel onbekend verkeer aantrekken.

 • Een terrein met een specifieke functie, zoals een sportpark, wordt in de verwijzing opgenomen.

De utilitaire bewegwijzering wordt voornamelijk gebruikt voor de verwijzing naar kernen, dorpen en gehuchten. Deze borden zijn blauw met witte tekst en hebben een afstandsaanduiding. Naast woongebieden worden ook industrieterreinen via de utilitaire bewegwijzering verwezen. Deze hebben zwarte tekst op een witte achtergrond en het industrieteken.

 

De utilitaire bewegwijzering voor lokale doelen en objecten is herkenbaar aan een blauw bord met zwarte tekst en een zwart symbool in een wit kader. Utilitaire doelen bestaan uit twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit gebieden, terreinen en parken en de tweede categorie zijn solitaire objecten.

Gebieden, terreinen en parken

Onder gebieden, terreinen en parken wordt een verzameling van afzonderlijke bedrijven of instellingen verstaan. Solitaire bedrijven of instellingen worden niet als een gebied/terrein/park beschouwd, ook niet als deze een groot gebied beslaan.

Een terrein met een permanent karakter zoals industrieterreinen en sportterreinen worden meegenomen in de utilitaire bewegwijzering als ze voldoen aan kwantitatieve criteria (zie tabel 3.1).

 

Terreinen

Criterium

Aantal

Industrieterreinen, bedrijventerreinen en kantorenparken

Minimum oppervlakte in ha

5

Dagrecreatieve objecten (bijv. Sportterrein)

Aantal maanden per jaar open voor publiek

6

Tabel 3.1

 

Solitaire objecten

Solitaire objecten worden in principe niet verwezen via utilitaire bewegwijzering. Wel geldt een uitzondering voor specifieke objecten. Specifieke objecten worden verwezen vanwege een (boven) regionale functie of het aantrekken van veel onbekend verkeer.

6.2 Toeristisch-recreatieve bewegwijzering

Toeristisch-recreatieve bewegwijzering is alle bebording en informatievoorziening naar objecten met een toeristisch-recreatieve functie, herkenbaar aan de witte tekst op een bruine achtergrond. Voor deze kleurstelling is gekozen vanwege de internationale afstemming voor toeristische verwijzingsobjecten.

De selectiecriteria zijn opgenomen in een stroomschema (zie hoofdstuk 3).

 

De CROW publicatie 322 typeert recreatieve bestemmingen als: duidelijk waarneembaar begrensd gebied met een beperkt aantal in/toegangen, die door aard, omvang en wijze van beheer zijn ingesteld op bezoek door recreanten/toeristen. Dergelijke bestemmingen zijn gedurende een periode van minimaal zes maanden per jaar geopend. Het kunnen zowel commerciële als niet-commerciële bestemmingen zijn.

 

Ondernemers in de recreatiesector zijn primair verantwoordelijk voor de vindbaarheid van hun bedrijf. Ondernemers kunnen de vindbaarheid van hun bedrijf vergroten door het bezoekadres duidelijk te vermelden op alle bedrijfsuitingen en daarbij de opzet van de bewegwijzering te vermelden zoals “..volg Rockanje Centrum, daarna ziet u de borden naar ….”. Ook kunnen zij via hun digitale uitingen routebeschrijvingen aanbieden met behulp van routeplanners als Google Maps.

 

Een toeristische bestemming komt alleen in aanmerking voor toeristische bewegwijzering indien wordt voldaan aan de criteria voor dagrecreatie, verblijfsaccommodaties of horeca, zoals beschreven in de volgende paragrafen.

6.2.1 Dagrecreatie

Uitgangspunten:

 • Een voorziening die valt onder dagrecreatie wordt verwezen indien deze gedurende 6 maanden per jaar opengesteld is voor het publiek.

 

Onder dagrecreatie wordt verstaan: een voorziening die door aard, omvang en wijze van beheer is ingesteld op bezoek door recreanten en/of toeristen of een vergelijkbare publieksfunctie heeft. Voor dagrecreatie wordt één criterium toegepast, namelijk openstelling voor publiek gedurende 6 maanden. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen wel of niet commerciële exploitatie.

 

Een belangrijk kenmerk voor de gemeente Westvoorne is de ligging aan de Noordzee en daarmee de kustrecreatie die veel toeristen aantrekt. De twee strandslagen worden in de bewegwijzering opgenomen.

6.2.2 Verblijfsaccommodatie

Uitgangspunten:

 • Een verblijfsaccommodatie wordt verwezen indien deze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, minimaal 6 maanden per jaar open is en voldoet aan de minimale capaciteit aangegeven in deze paragraaf.

 

Voor verblijfsaccommodaties worden aanduidingscriteria gebaseerd op capaciteit van de accommodatie. Alleen verblijfsaccommodaties met enige schaalomvang kunnen zodoende worden verwezen. De accommodatie moet minimaal 6 maanden per jaar geopend zijn. Tevens moet de accommodatie ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

 

Accommodatie

Ondergrens

(Mini)camping/kamperen bij de boer

10 kampeerplaatsen in bedrijfsmatige verhuur

Groepsaccommodatie

Voor groepen > 20 personen

Bungalowpark

>20 bungalows in bedrijfsmatige verhuur

Hotels-/Restaurant

>=10 bedden in bedrijfsmatige verhuur

B&B

>=10 bedden in bedrijfsmatige verhuur

6.2.3 Horeca

Uitgangspunten:

 • Een horecagelegenheid wordt alleen verwezen als deze buiten het centrum ligt en anders niet te vinden is.

Onder horecabedrijven worden bedrijven verstaan die onder de branchecodering Horeca van de Kamer van Koophandel vallen en waarvan het verstrekken van eten en drinken en het eventueel plaats bieden aan een overnachting, de enige consumptiegerichte activiteiten zijn.

 

De horecabedrijven die buiten het centrum liggen en zonder bewegwijzering niet logisch vindbaar zijn worden opgenomen in de bewegwijzering. Dit betreft bijvoorbeeld de horecabedrijven die aan zee liggen, niet zijnde de strandpaviljoens. Dit ter promotie van de kustrecreatie van de gemeente Westvoorne.

6.2.4 Voetgangersbewegwijzering

Uitgangspunten:

 • In de gemeente worden in het centrum van Rockanje en Oostvoorne alleen de hoofdwinkelstraten specifiek voor voetgangers bewegwijzerd.

 • Met betrekking tot de wandelroutes conformeert de gemeente zich aan de richtlijnen van de provincie.

Voetgangersbewegwijzering is een specifieke bewegwijzering in die zin dat landelijke uniformiteit van minder belang is. Wel is van belang dat ter plaatse onbekenden de bewegwijzering gemakkelijk herkennen en begrijpen. De herkenbaarheid kan worden verhoogd door binnen één bewegwijzerd gebied één systeem te gebruiken.

Voetgangersbewegwijzering heeft zin als:

 • er regelmatig voetgangers zijn die de weg niet weten;

 • er één of meer objecten of bestemmingen zijn die relatief veel mensen trekken;

 • deze bestemmingen of objecten op loopafstand liggen van een punt waar mensen hun vervoermiddel verlaten (parkeerlocatie, station of ander openbaar vervoerlocaties).

Voetgangersbewegwijzering kan ook als city marketing worden gezien. Het kan de uitstraling van een gemeente verhogen. In de gemeente Westvoorne worden alleen in de kernen Rockanje en Oostvoorne de hoofdwinkelstraten aangegeven. Er worden geen commerciële bestemmingen opgenomen binnen de voetgangersbewegwijzering.

 

De recreatieve wandelroutes lopen veelal over meerdere gemeentes en behoren tot het wandelnetwerk Zuid-Holland.

7. Beheer en onderhoud

 

 

Uitgangspunt:

 • Aanschaf en mutaties van de toeristisch-recreatieve borden komt voor rekening van de ondernemer.

 • Aanschaf en mutaties op verwijzingen met een openbaar karakter komen voor rekening van de gemeente.

 • Onderhoud van de borden is een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

 • Kosten voor een wijziging op de verwijzing die voortkomt uit een infrastructurele wijziging, komt voor rekening van de gemeente.

 • Bestaande bewegwijzering die niet voldoet aan de richtlijnen komt te vervallen.

7.1 Aanschaf en plaatsing

Aanschaf van toeristisch-recreatieve borden komt voor rekening van de ondernemer die ze aanvraagt. De gemeente Westvoorne toetst een aanvraag aan de hand van de opgestelde criteria en zorgt ook voor plaatsing van de borden.

 

Indien plaatsing gewenst is aan een weg die in beheer is bij een andere wegbeheerder dan de gemeente, moet altijd contact worden opgenomen met de betreffende wegbeheerder. Het aanvragen van vergunning voor plaatsing van deze borden komt voor rekening van de aanvrager.

 

Voor een aantal objecten komen de kosten voor rekening van de gemeente. Het gaat hierbij om objecten die een openbaar karakter hebben, met veel bezoekers van buiten de gemeente. Voor de gemeente Westvoorne zijn dat:

 • Utilitaire objecten (zoals bijvoorbeeld gemeentehuis)

 • Toeristische objecten in eigendom van de gemeente Westvoorne

 • Parkeergelegenheden

 • Fiets- en voetgangersbewegwijzering die in eigendom zijn van de gemeente Westvoorne

7.1.1 Onderhoud

Het onderhoud van de borden is een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. De gemeente Westvoorne pleegt alleen onderhoud aan borden langs wegen die in eigen beheer zijn. De borden die langs de rijks- of provinciale weg staan worden onderhouden door de provincie respectievelijk Rijkswaterstaat. Onder onderhoud wordt verstaan: zorgen voor een reparatie en het schoonmaken van de borden.

7.2 Mutaties

In een aantal gevallen kan er sprake zijn van het moeten verwijderen/aanpassen van een verwijzing:

 • 1.

  Wijziging van een verkeerssituatie

 • 2.

  Sluiting/naamsverandering/verplaatsing van een bedrijf of object

 • 3.

  Wijziging van het beleid

 • 4.

  De verwijzing voldoet niet langer aan de criteria uit de ‘Richtlijn bewegwijzering 2014 van het CROW’, NBd en landelijke richtlijn

De kosten die voortkomen uit infrastructurele wijzigingen komen voor rekening van de gemeente. De kosten die voortkomen uit punt twee komen voor rekening van het betreffende bedrijf. Kosten voor het vervangen van een bord in verband met beschadiging komen voor rekening van de ondernemer.

7.3 Bestaande bewegwijzering

Bestaande bewegwijzering die niet voldoet aan de richtlijnen, komt te vervallen. Gekeken wordt onder andere naar de opzet van verwijzing, uitvoering en naamvermelding.

 

De huidige objectverwijzing is in beheer van de gemeente Westvoorne. Bij het opheffen van objectverwijzingen die niet voldoen aan de richtlijnen, zal contact worden opgenomen met de desbetreffende ondernemers om de nieuwe richtlijn toe te lichten.

8. Bijlage Begrippenlijst

 

BABW

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is mede in verband met de invoering van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) in Nederland in het leven geroepen. Dit besluit is gebaseerd op de Wegenverkeerswet (WVW) en geeft nadere instructies over plaatsing en het verwijderen van een verkeersteken.

 

CROW

Een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.

 

Erftoegangsweg

Weg bedoeld voor het toegankelijk maken van erven. Erftoegangswegen liggen in een zone waarbij de verblijfsfunctie domineert.

 

Gebiedsontsluitingsweg

Weg waar op wegvakken het doorstromen prevaleert en op kruispunten het uitwisselen. Deze wegen komen binnen en buiten de bebouwde kom voor.

 

Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)

De Nationale Bewegwijzeringsdienst is een organisatie van, voor en door de gezamenlijke wegbeheerders en voert de bewegwijzerings-taken uit.

 

NEN 1772

Deze norm geeft voor straatnaamborden en huisnummerborden functionele eisen ten aanzien van de afmeting, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing.

 

NEN 3381

Deze norm geeft de afmetingen, de materialen, de kleuren en de lichttechnische eigenschappen van retroreflecterende en gewone materialen voor verkeerstekens op borden.

 

Object (solitair)

Gebouw, stadion, sportveld, ziekenhuis, enzovoort, dat veel verkeer aantrekt.

 

RVV

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 oftewel RVV 1990 is een uitvoeringsbesluit bij de Wegenverkeerswet 1994. In het RVV zijn de verkeersregels en de verkeerstekens te vinden die in Nederland van toepassing zijn.

 

Pictogrammen en symbolen

Pictogrammen en symbolen geven in een beeld informatie over een object, terrein of (toeristisch-recreatieve) bestemming.

 

Straatnaambord

Bord waarop de naam van de straat is vermeld.

 

Stroomweg

Weg bedoeld voor een vlotte doorgang van het verkeer. Stroomwegen worden onderscheiden in nationale stroomwegen (autosnelwegen) en regionale stroomwegen (autowegen).

 

Utilitair

Een object als gemeentehuis of bibliotheek.

 

Weggebruiker

Een persoon die deelneemt aan het verkeer op de openbare weg (RVV 1990: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen).

9. Bijlage Beschrijving materialen

 

De toeristische en utilitaire wegwijzers zijn voorzien van een dubbel omgezette rand (type DOR) en uitgevoerd met een retroreflecterende folie klasse III/US (Ultimate Signing). De folie is van 3M.

 

Ultimate Signing is dè nieuwe kwaliteitsstandaard. De producent garandeert een langere levensduur van 20 jaar. De borden uitgevoerd in klasse III/US hebben de hoogste helderheid en zijn onder alle omstandigheden het beste zichtbaar.

 

De borden voldoen aan de NEN-EN 12899 en NEN-3381 2012.

 

Lettertype binnen de bebouwde kom is Dd VL 60/45 mm

 

Maatvoering van de wegwijzers binnen de bebouwde kom is 1130x265 mm (1-regelig). Daar waar wegwijzers binnen de bebouwde kom uithangend aan een lichtmast worden geplaatst (in verband met aanrijdschade) dan worden de afmeting 1000x200 mm (1-regelig) gehanteerd in Aluminium kokerprofiel (AKO).

 

De toeristische wegwijzers worden uitgevoerd in het bruin met witte tekst en de utilitaire wegwijzers worden uitgevoerd in blauw met witte tekst.

 

De wegwijzers worden op flespalen of aan lichtmasten geplaatst.

 

De flespalen zijn thermisch verzinkt - 76/48 mm Ø - 360 cm (lengte is afhankelijk van aantal borden op één locatie.

 

Voor de voetgangersbewegwijzering worden “eigen” dragers geplaatst. Dit zijn zwart gepoedercoated buispalen. Hieraan worden dubbelzijdige pijlpunt wegwijzerborden geplaatst. Deze wegwijzerborden zijn zwarte vlakke borden met een goudkleurige tekst. Er worden maximaal drie bestemmingen op één wegwijzer geplaatst.

 

De voetgangersbewegwijzering wordt uitgevoerd op “eigen” dragers zodat er een herkenbaar en overzichtelijk systeem ontstaat.

10. Bijlage Pictogrammen

 

 


1

Indien het centrum van de woonkern in de algemene bewegwijzering is opgenomen en deze is ook nog toereikend voor het bereiken van het toeristische object dan wordt de toeristische bewegwijzering pas toegepast zodra de route afwijkt van het volgen van het centrum.