Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Gedragscode soortbescherming gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode soortbescherming gemeenten
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpGedragscode voor het beschermen van in het wild levende planten en dieren
Externe bijlagenBijlage 1. Gedragscode soortenbescherming Bijlage 2. Handboek handleiding soortenbescherming Bijlage 3. Voorbeeld ecologisch werkprotocol Bijlage 4. Ecologisch werkprotocol invulinstructie Bijlage 5. Doelsoorten gemeente Texel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2021Nieuwe gedragscode

26-01-2021

gmb-2021-38104

2428416

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode soortbescherming gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Wet Natuurbescherming; het verdrag van Bonn, het verdrag van Bern, de Habitat en Vogelrichtlijn;

 

Overwegende dat:

 

  • de huidige gedragscode Flora- en faunawet vervallen is op 16 mei 2020;

  • de Flora- en faunawet opgegaan is in de nieuwe Wet natuurbescherming;

  • het gewenst is om te kunnen beschikken over 1 uniforme gedragscode voor alle gemeenten;

  • de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ van Stadswerk inmiddels is goedgekeurd door de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);

 

 

besluit:

  • de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' (versie 4 december 2020, definitief) van Stadswerk vast te stellen, zodat deze ingezet kan worden door de gemeente Texel;

  • voor een goed gebruik van de gedragscode de begeleidende handleiding voor te schrijven;

  • als extra bijlage bij de gedragscode de specifieke doelsoorten voor Texel vast te stellen.

 

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 26 januari 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Texel,

de secretaris, de burgemeester,

drs. E.C. van der Bruggen, ir. M.C. Uitdehaag