Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Aanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2021Nieuwe regeling

02-02-2021

gmb-2021-37989

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland

De burgemeester van Bloemendaal,

 

Overwegende:

 

dat hij op grond van artikel 174 van de Gemeentewet belast is met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven;

 

dat hij gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet Bestuursrecht bevoegd is toezichthouders aan te wijzen als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht die belast zijn met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven;

 

dat op 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 inwerking is getreden;

 

dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 11 december 2020 gemeenteambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van in de gemeente van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften heeft aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, met uitzondering van de artikelen 58q en 58r;

 

dat het wenselijk is voor een effectieve handhaving van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in de regio Kennemerland dat toezichthouders in de hele regio bevoegd zijn om op te treden als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, met uitzondering van de artikelen 58q en 58r.

besluit:

toezichthouders die zijn aangewezen op de naleving van algemeen verbindende voorschriften in de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van algemeen verbindende voorschriften in de gemeente Bloemendaal.

 

Dit besluit treedt inwerking na bekendmaking.

 

Overveen,2 februari 2021

De burgemeester van Bloemendaal,

E.Roest.