Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent watertoeristenbelasting (Beleidsregel watertoeristenbelasting)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent watertoeristenbelasting (Beleidsregel watertoeristenbelasting)
CiteertitelBeleidsregel watertoeristenbelasting
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR394213/CVDR394213_1.html
 3. hoofdstuk II van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 231, derde lid, van de Gemeentewet
 6. artikel 237 van de Gemeentewet
 7. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 8. artikel 224 van de Gemeentewet
 9. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dronten/631607/CVDR631607_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2020nieuwe regeling

28-10-2020

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 1147

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent watertoeristenbelasting (Beleidsregel watertoeristenbelasting)

Het dagelijks bestuur van GBLT;

 

Gelet op;

 • Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 • Artikel 20 lid 10 van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT

 • Hoofdstuk II van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in samenhang met de artikelen 231, tweede lid, aanhef en onderdeel a, en derde lid en artikel 237 van de Gemeentewet;

 • Artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 • Artikel 224 van de Gemeentewet;

 • De laatst vastgestelde verordening op de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting van de gemeente Dronten;

 

Gelezen het voorstel van 28 oktober 2020

 

Besluit:

 

Vast te stellen: Beleidsregel watertoeristenbelasting

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van ‘Verordening watertoeristenbelasting’, wordt de laatst vastgestelde verordening op de heffing en invordering van de watertoeristenbelasting van de gemeente Dronten bedoeld.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige ontvangt vóór 1 februari van het nieuwe belastingjaar een uitnodiging om aangifte watertoeristenbelasting te doen. Als de belastingplichtige de uitnodiging niet ontvangt, dan moet hij dit vóór 15 maart van het nieuwe belastingjaar melden bij de ambtenaar belast met de heffing van GBLT.

 • 2.

  Als aangiftebiljet watertoeristenbelasting wordt vastgesteld het aangiftebiljet dat in overeenstemming is met het in de bijlage A opgenomen model.

 • 3.

  Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de gevraagde bescheiden ingeleverd of opgestuurd. Belastingplichtige doet dit binnen 4 weken na de dagtekening van het biljet.

Artikel 3 Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagen worden ná 1 juni van het belastingjaar opgelegd.

Artikel 4 Keuze voor forfaitaire maatstaf van heffing of werkelijk aantal etmalen

 • 1.

  De aanslag watertoeristenbelasting wordt voor het verblijf op de in artikel 6, tweede lid, van de Verordening watertoeristenbelasting Dronten vaartuig en/of ligplaats opgelegd naar de forfaitaire heffingsmaatstaf.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid, moet de belastingplichtige dit gespecificeerd en voldoende duidelijk aangeven op het aangiftebiljet. Hij doet dit door per lengte van de vaartuigen het aantal ligplaatsen op te geven.

 • 3.

  Het werkelijke aantal overnachtingen geldt vervolgens voor alle ligplaatsen/ vaartuigen van die soort.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit is van toepassing op belastingaanslagen voor tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2021.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidsregel watertoeristenbelasting’.

Aldus vastgesteld op 28 oktober 2020.

Het dagelijks bestuur van GBLT

M.A. van Helden

Directeur

B.J. Bussink

Voorzitter

Bijlage A

 

AANGIFTEBILJET WATERTOERISTENBELASTING

 

______________________________________________________________________________________________________________

Watertoeristenbelasting: u geeft het aantal verhuurde vaste ligplaatsen op of het werkelijk aantal etmalen die personen aan boord van vaartuigen op vaste ligplaatsen hebben doorgebracht. Ook moet u het aantal etmalen verblijf door passanten opgeven.

 

______________________________________________________________________________________________________________

OPGAVE WATERTOERISTENBELASTING

 

Vaste ligplaatsen:

Voor de forfaitaire berekening van de watertoeristenbelasting geeft u per lengte van de vaartuigen het aantal verhuurde vaste ligplaatsen op. Verhuurde plaatsen aan inwoners van de gemeente Dronten hoeft u niet op te geven.

 

Lengte vaartuig

Aantal verhuurde ligplaatsen

Van 4 tot ten hoogste 7 meter

 

Van 7 tot ten hoogste 9 meter

 

Van 9 tot ten hoogste 12 meter

 

Groter dan 12 meter

 

Totaal aantal verhuurde plaatsen

 

 

 

OF u geeft het aantal werkelijke etmalen op. Het gaat om verblijf door personen aan boord van vaartuigen op vaste ligplaatsen.

 

Aantal etmalen: ……………………………………………………………

 

 

Verblijf door passanten:

U geeft het aantal etmalen verblijf door passanten op.

 

Aantal etmalen: ……………………………………………………………

 

______________________________________________________________________________________________________________

Dit aangiftebiljet heb ik naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

 

Naam ……………………………………………………………

 

Plaats ……………………………………………………………

 

Datum …………………-……………………-…………………

 

Handtekening ……………………………………………………………

 

Stuur dit aangiftebiljet per post naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle of per e-mail naar gemeente@gblt.nl voor <<datum>>.