Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent verdere uitvoering toeristenbelasting (Beleidsregel toeristenbelasting)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent verdere uitvoering toeristenbelasting (Beleidsregel toeristenbelasting)
CiteertitelBeleidsregel toeristenbelasting
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR394213/CVDR394213_1.html
 3. hoofdstuk II van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 231, derde lid, van de Gemeentewet
 6. artikel 237 van de Gemeentewet
 7. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 8. artikel 224 van de Gemeentewet
 9. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dronten/631691/CVDR631691_1.html
 10. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dronten/631691/CVDR631691_1.html
 11. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/635447/CVDR635447_1.html
 12. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nijkerk/630327/CVDR630327_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2020nieuwe regeling

28-10-2020

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 1144

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent verdere uitvoering toeristenbelasting (Beleidsregel toeristenbelasting)

Het dagelijks bestuur van GBLT;

 

Gelet op;

 • Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 • Artikel 20 lid 10 van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT

 • Hoofdstuk II van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in samenhang met de artikelen 231, tweede lid, aanhef en onderdeel a, en derde lid en artikel 237 van de Gemeentewet;

 • Artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 • Artikel 224 van de Gemeentewet;

 • De laatst vastgestelde verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting van de gemeenten Dalfsen, Dronten, Leusden en Nijkerk;

 

Gelezen het voorstel van 28 oktober 2020

 

Besluit:

 

Vast te stellen: Beleidsregel toeristenbelasting

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de laatst vastgestelde verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeenten Dalfsen, Nijkerk, Leusden en Dronten bedoeld.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige ontvangt vóór 1 februari van het nieuwe belastingjaar een uitnodiging om aangifte toeristenbelasting te doen. Als de belastingplichtige de uitnodiging niet ontvangt, dan moet hij dit vóór 15 maart van het nieuwe belastingjaar melden bij de ambtenaar belast met de heffing van GBLT.

 • 2.

  Als aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het aangiftebiljet dat in overeenstemming is met de in de bijlage A1, A2 en A3 opgenomen modellen.

 • 3.

  Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de gevraagde bescheiden ingeleverd of opgestuurd. Belastingplichtige doet dit binnen 4 weken na de dagtekening van het biljet.

Artikel 3 Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagen worden ná 1 juni van het belastingjaar opgelegd.

Artikel 4 Nachtverblijfregister

 • 1.

  De belastingplichtige als bedoelt in artikel 2, eerste lid, van de verordening toeristenbelasting Nijkerk en Leusden respectievelijk artikel 3, eerste lid, van de verordening toeristenbelasting Dalfsen en Dronten is gehouden verblijfhoudenden te registreren in een nachtverblijfregister.

 • 2.

  De belastingplichtige die kiest voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing, hoeft uitsluitend een nachtverblijfregister bij te houden voor de standplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het eerste lid kan door het dagelijks bestuur van GBLT ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het dagelijks bestuur van GBLT.

 • 5.

  Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het vierde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden. In het nachtverblijfregister moeten de volgende gegevens staan:

  • a.

   naam en woonplaats;

  • b.

   aantal personen dat verblijf houdt;

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is

  • e.

   indien van toepassing naam, woonplaats en geboortedata van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

 • 6.

  Een bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het vorige lid.

 • 7.

  In het geval het nachtverblijfregister wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen, dient het nachtverblijfregister te worden bijgehouden per standplaats.

 • 8.

  Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de ambtenaar belast met de heffing onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 9.

  Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 10.

  Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 11.

  Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

HOOFDSTUK 2 GEMEENTE DRONTEN EN NIJKERK

Artikel 5 Reikwijdte

Daar waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de laatst vastgestelde verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeenten Dronten en Nijkerk bedoeld.

Artikel 6 Keuze voor forfaitaire maatstaf van heffing of werkelijke overnachtingen

 • 1.

  De aanslag toeristenbelasting wordt voor het verblijf in de in artikel 6, derde lid, van de Verordening toeristenbelasting Dronten, respectievelijk artikel 5, derde lid, van de Verordening toeristenbelasting Nijkerk genoemde onderkomens opgelegd naar de forfaitaire heffingsmaatstaf.

 • 2.

  Het forfait wordt niet toegepast op standplaatsen en voor onderkomens die niet door dezelfde persoon of personen het gehele jaar of seizoen worden gehuurd, maar door verschillende verblijfhoudenden steeds kortdurend worden gehuurd. Hiervan moet het werkelijke aantal overnachtingen worden opgegeven.

 • 3.

  De belastingplichtige kan per recreatiecomplex, per soort standplaats (vaste jaarplaats, vaste seizoensplaats en seizoensplaats) kiezen voor het werkelijke aantal overnachtingen.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het derde lid, moet de belastingplichtige dit per soort standplaats gespecificeerd en voldoende duidelijk aangeven op het aangiftebiljet.

 • 5.

  Het werkelijke aantal overnachtingen geldt vervolgens voor alle standplaatsen van die soort.

HOOFDSTUK 3 GEMEENTE DALFSEN

Artikel 7 Reikwijdte

Daar waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van ‘Verordening toeristenbelasting’, wordt de laatst vastgestelde verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeenten Dalfsen bedoeld.

Artikel 8 Keuze voor forfaitaire maatstaf van heffing of werkelijke overnachtingen

 • 1.

  De aanslag toeristenbelasting wordt voor het verblijf in de in artikel 6 onderdeel b van de Verordening toeristenbelasting Dalfsen genoemde onderkomens opgelegd naar de forfaitaire heffingsmaatstaf.

 • 2.

  Het forfait wordt niet toegepast op standplaatsen en voor onderkomens die niet door dezelfde persoon of personen het gehele jaar of seizoen worden gehuurd, maar door verschillende verblijfhoudenden steeds kortdurend worden gehuurd. Hiervan moet het werkelijke aantal overnachtingen worden opgegeven.

 • 3.

  De belastingplichtige kan per recreatiecomplex, per vaste standplaats kiezen voor het werkelijke aantal overnachtingen.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het derde lid, moet de belastingplichtige dit per vaste standplaats voldoende duidelijk aangeven op het aangiftebiljet.

 • 5.

  Het werkelijke aantal overnachtingen geldt vervolgens voor alle vaste standplaatsen.

HOOFDSTUK 4 INWERKINGTREDING

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit is van toepassing op belastingaanslagen voor tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2021.

 • 3.

  Het besluit ‘Beleidsregel toeristenbelasting gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden’ van 8 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat het wel van kracht blijft voor belastingaanslagen die zijn vastgesteld, of nog worden vastgesteld, voor tijdvakken die zijn aangevangen voor 1 januari 2021.

 • 4.

  Het besluit ‘Beleidsregel toeristenbelasting gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden’ van 8 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidsregel toeristenbelasting’

Aldus vastgesteld op 28 oktober 2020.

Het dagelijks bestuur van GBLT

M.A. van Helden

Directeur

B.J. Bussink

Voorzitter

Bijlage A1

 

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING LEUSDEN

 

OPGAVE AANTAL OVERNACHTINGEN

 

Voor overnachtingen in mobiele kampeeronderkomens op toeristische - en/of passanten plaatsen, vakantiewoningen, hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook geeft u het werkelijk aantal overnachtingen op.

 

Aantal overnachtingen: ……………………………………………………………

_________________________________________________________________________________________________________________

Dit aangiftebiljet heb ik naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

 

Naam ……………………………………………………………

 

Plaats ……………………………………………………………

 

Datum …………………-……………………-…………………

 

Handtekening ……………………………………………………………

 

Stuur dit aangiftebiljet per post naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle of per e-mail naar gemeente@gblt.nl voor <<datum>>.

Bijlage A2

 

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING DALFSEN

 

Geef aan welke situatie(s) voor u van toepassing is/zijn:

 

 • O

  Forfaitaire berekening: u geeft het aantal vaste standplaatsen op. Het aantal overnachtingen berekenen wij dan op basis van vaste gegevens. U kunt alleen gebruik maken van een forfaitaire berekening voor mobiele kampeermiddelen op vaste standplaatsen. U geeft het aantal plaatsen op in deel 1 van dit aangiftebiljet.

 

 • O

  Werkelijk aantal overnachtingen: u geeft het werkelijk aantal overnachtingen op in deel 2 van dit aangiftebiljet.

 

Het is dus mogelijk om naast een forfaitaire berekening ook een werkelijk aantal overnachtingen op te geven die op losse plaatsen zijn gerealiseerd. U vult beide delen van het aangiftebiljet in.

_________________________________________________________________________________________________________________

1.OPGAVE AANTAL PLAATSEN EN/OF ARRANGEMENTEN VOOR FORFAITAIRE BEREKENING

 

Alleen bestemd voor mobiele kampeermiddelen op vaste standplaatsen.

 

Soort plaats/arrangement

Aantal plaatsen

Vaste standplaatsen

 

_________________________________________________________________________________________________________________

2.OPGAVE WERKELIJK AANTAL OVERNACHTINGEN

 

Voor overnachtingen in mobiele kampeeronderkomens op toeristische - en/of passanten plaatsen, vakantiewoningen, hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook geeft u het werkelijk aantal overnachtingen op. Vanaf 2020 heeft de gemeente Dalfsen 2 aparte tarieven voor overnachtingen vastgesteld. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen overnachtingen in hotels en B&B’s en overnachtingen in overige onderkomens.

Wanneer uw accommodatie beide soorten accommodaties aanbiedt, moet u de overnachtingen van deze accommodaties apart invullen.

 

Aantal overnachtingen in hotel en/of B&B: …………………………………………

Aantal overnachtingen in overige accommodaties: …………………………………………

_________________________________________________________________________________________________________________

Dit aangiftebiljet heb ik naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

 

Naam ……………………………………………………………

 

Plaats ……………………………………………………………

 

Datum …………………-……………………-…………………

 

Handtekening ……………………………………………………………

 

Stuur dit aangiftebiljet per post naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle of per e-mail naar gemeente@gblt.nl voor <<datum>>.

Bijlage A3

 

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING DRONTEN en NIJKERK

 

 

Geef aan welke situatie(s) voor u van toepassing is/zijn:

 

 • O

  Forfaitaire berekening: u geeft het aantal plaatsen op waarvoor een arrangement van toepassing is. Het aantal overnachtingen berekenen wij dan op basis van vaste gegevens. U kunt alleen gebruik maken van een forfaitaire berekening voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op (vaste) jaarplaatsen en (vaste) seizoenplaatsen. U geeft het aantal plaatsen en/of arrangementen op in deel 1 van dit aangiftebiljet.

 

 • O

  Werkelijk aantal overnachtingen: u geeft het werkelijk aantal overnachtingen op in deel 2 van dit aangiftebiljet.

 

Een combinatie van bovenstaande situaties is mogelijk.

_________________________________________________________________________________________________________________

1.OPGAVE AANTAL PLAATSEN EN/OF ARRANGEMENTEN VOOR FORFAITAIRE BEREKENING

 

Alleen bestemd voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, (vaste) seizoenplaatsen en arrangementen.

 

Soort plaats/arrangement

Aantal plaatsen/arrangementen

Vaste jaarplaatsen

 

Vaste seizoenplaatsen

 

Seizoenplaatsen

 

Voorseizoen arrangementen

 

Verlengd voorseizoen arrangementen

 

Naseizoen arrangementen

 

Maandarrangementen

 

_________________________________________________________________________________________________________________

2.OPGAVE WERKELIJK AANTAL OVERNACHTINGEN

 

Voor overnachtingen in mobiele kampeeronderkomens op toeristische - en/of passanten plaatsen, vakantiewoningen, hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook geeft u het werkelijk aantal overnachtingen op.

 

Aantal overnachtingen: ……………………………………………………………

_________________________________________________________________________________________________________________

Dit aangiftebiljet heb ik naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

 

Naam ……………………………………………………………

 

Plaats ……………………………………………………………

 

Datum …………………-……………………-…………………

 

Handtekening ……………………………………………………………

 

Stuur dit aangiftebiljet per post naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle of per e-mail naar gemeente@gblt.nl voor <<datum>>.