Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsnota Internationale Werknemers - Huisvesting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota Internationale Werknemers - Huisvesting
CiteertitelBeleidsnota Internationale Werknemers - Huisvesting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-202101-01-2021nieuwe regeling

25-01-2021

gmb-2021-35235

417198

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota Internationale Werknemers - Huisvesting

De gemeenteraad van Gennep,

 

 • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 22 december 2020;

 • gehoord de voorbereidende raadsvergadering d.d. 11 januari 2021;

 • gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 

1 – De navolgende beleidskaders vast te stellen:

 • 1.

  Gennep heeft geen verzorgingsfunctie om huisvesting voor de regio te regelen, maar kan ook niet leunen op een verzorgingsfunctie van andere gemeenten. We streven daarom naar een evenwicht in de huisvesting van de in de gemeente werkzame personen.

 • 2.

  Om dit goed vorm te geven, werken we in regionaal en provinciaal verband samen met onze buurgemeenten.

 • 3.

  Iedereen die hier woont, moet hier ook zijn ingeschreven.

 • 4.

  Woonsituaties in Gennep moeten menswaardig zijn en voldoen aan algemeen aanvaarde minimumstandaarden. Wij leggen minimaal de landelijk gebruikelijke voorwaarden op.

 • 5.

  Voor kleinschalig wonen in de wijken gaat de voorkeur uit op een omvang die lijkt op gezinssituaties. Bij grotere aantallen bewoners moet de eigenaar/exploitant passend toezicht regelen.

 • 6.

  Het mandaat voor besluitvorming inzake huisvesting t/m 25 personen ligt bij het College van burgemeester en wethouders. Besluitvorming inzake grootschalige huisvesting t/m maximaal 250 personen vindt plaats door de gemeenteraad, waarbij geen onevenredig risico op overlast voor de woonomgeving mag ontstaan.

 • 7.

  Gennep wil geen concentratie van woningen voor internationale werknemers in een straat of buurt. Via de Waarderingsdialoog Ruimtelijke Initiatieven bij het verlenen van een vergunning wordt hierop gestuurd.

 • 8.

  Huisvesters hebben een rol bij een goede inpassing en bij integratie. De gemeente stuurt erop dat zij die rol ook pakken.

 

2 – De nota ‘Internationale Werknemers – Huisvestingsvisie’ vooralsnog ter kennisname aan te nemen in afwachting van het burgerparticipatietraject.

In het besluit is het aangenomen amendement met kenmerk 422802 verwerkt (betreffend amendement is bijgevoegd).

 

 

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 25 januari 2021.

De raad voornoemd,

De griffier, Jos van der Knaap

De voorzitter, Hans Teunissen