Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Besluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de aanwijzing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond als toezichthouder op de kwaliteit en de rechtmatigheid bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de aanwijzing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond als toezichthouder op de kwaliteit en de rechtmatigheid bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
CiteertitelAanwijzing GGD als toezichthouder Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2021nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2021-34654

209950

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de aanwijzing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond als toezichthouder op de kwaliteit en de rechtmatigheid bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

BESLUIT van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard

 

Overwegende dat:

 • -

  ons college naast de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (= Wmo) verplicht is om toezicht te houden op de kwaliteit en de rechtmatigheid bij de uitvoering van de Wmo;

 • -

  in de Wmo voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet en artikel 6.1, eerste lid Wmo ons college verplicht om personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wmo bepaalde;

 • -

  ons college de wettelijke bevoegdheid heeft om toezichthouders aan te wijzen op grond van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  ons college op 1 december 2020 heeft besloten dat de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond namens de gemeente toezicht houdt op de kwaliteit van ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 en daartoe een overeenkomst heeft afgesloten met de GGD voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025;

Gelet op:

 • -

  artikel 6.1, eerste lid Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  artikelen 10:3, 10:4 en 10:12 Algemene wet bestuursrecht;

 

B e s l u i t :

 • 1.

  de toezichthouders die onder gezag staan van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning bepaalde gedurende de looptijd van de overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met Gemeenschappelijke regeling GGD Rijnmond;

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Albrandswaard, 1 december 2020,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard,

De secretaris

Dhr. H. Cats

de burgemeester

mevrouw drs. J.G.H. de Witte