Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent een stimuleringslening (Verordening Amersfoortse Duurzaamhuis-lening)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent een stimuleringslening (Verordening Amersfoortse Duurzaamhuis-lening)
CiteertitelVerordening Amersfoortse Duurzaamhuis-lening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening SVn Duurzaamheidsleningen Amersfoort 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2021nieuwe regeling

26-01-2021

gmb-2021-32955

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent een stimuleringslening (Verordening Amersfoortse Duurzaamhuis-lening)

De raad van de gemeente Amersfoort

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. <datum>;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening “Amersfoortse Duurzaamhuis-lening”

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Amersfoortse Duurzaamhuis-lening doet.

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort

 • c)

  Amersfoortse Duurzaamhuis-lening: een lening volgens de productspecificaties van de Stimuleringslening van SVn die consumptief wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen.

 • d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Voor een Amersfoortse Duurzaam-huislening (Stimuleringslening) die consumptief wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager van een Amersfoortse Duurzaam-huislening (Stimuleringslening) consumptief is een eigenaar-bewoner. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

 • 3.

  Het rentepercentage voor de Amersfoortse Duurzaam-huislening bedraagt 2%

 • 4.

  De looptijd van de Amersfoortse Duurzaam-huislening bedraagt 5 jaar voor een lening tot € 5.000,- of 10 jaar voor een lening tot € 7.500,-

 • 5.

  De Amersfoortse Duurzaam-huislening is annuïtair

 • 6.

  De Amersfoortse Duurzaam-huislening wordt verstrekt via een bouwdepot.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a)

   Warmtepomp

  • b)

   Zonnepanelen

  • c)

   Zonneboiler

  • d)

   Kleinschalige windturbine

  • e)

   Gevelisolatie

  • f)

   Dakisolatie

  • g)

   Vloerisolatie

  • h)

   Raamisolatie

  • i)

   Verwarmingsinstallatie

 • 2.

  De Amersfoortse Duurzaam-huislening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 2.500,- (incl. BTW) en een maximum van €7.500,- (incl. BTW)

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Amersfoortse Duurzaam-huislening:

 • a.

  CO2 reductie.

 • b.

  De maatregelen als genoemd in art. 3 lid 1e t/m 1i komen eerst in aanmerking als ze op zich dan wel gezamenlijk leiden tot 2 klasse-verbeteringen van het energielabel, tenzij slechts 1 klasse-verbetering mogelijk is. Dit kunt u berekenen met het instrument van Milieu Centraal, via www.verbeteruwhuis.nl

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De gemeenteraad heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening Duurzaamhuis-leningen kunnen worden toegekend.

 • 2.

  Het revolverend fonds is ondergebracht bij het SVn.

 • 3.

  De gemeenteraad kan besluiten middelen aan het revolverend fonds toe te voegen.

 • Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen.

 • 4.

  De Amersfoortse Duurzaam-huislening is alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 5.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Amersfoortse Duurzaam-huislening (Stimuleringslening).

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Amersfoortse Duurzaam-huislening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen stimuleringsmaatregelen.

  • b.

   De werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Amersfoortse Duurzaam-huislening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • e.

  De Amersfoortse Duurzaam-huislening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • f.

  De maatregelen genoemd in art. 3, lid 1 e t/m i, niet leiden tot 2 klasse-verbeteringen tenzij aangetoond wordt dat slechts 1 klasse-verbetering mogelijk is.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Amersfoortse Duurzaam-huislening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Amersfoortse Duurzaam-huislening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Amersfoortse Duurzaam-huislening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Amersfoortse Duurzaam-huislening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Amersfoort en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Amersfoortse Duurzaamhuis-lening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Amersfoortse Duurzaam-huislening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening SVn Duurzaamheidsleningen Amersfoort 2013 ingetrokken

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Amersfoortse Duurzaamhuis-lening” .

 

Aldus vastgesteld te Amersfoort op 26 januari 2021