Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
CiteertitelUitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2021nieuwe regeling

19-01-2021

gmb-2021-31116

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

1. Doelen

 

 

De doelen voor het UVTH zijn gesteld in het VTH-beleid van de gemeente Veldhoven.

Deze gestelde doelen staan in het UVTH centraal en vormen de basis van het UVTH.

Onze ambities op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn op hoofdlijnen: een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor onze inwoners en een goed werkklimaat voor onze bedrijven.

Om dit te bereiken zijn onze doelen voor de komende jaren:

• Het bevorderen van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving;

• Het behouden van de ruimtelijke kwaliteit van ons openbaar gebied;

• Steeds betere afstemming tussen planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving, maar ook tussen ons als gemeenten, onze ketenpartners, inwoners en bedrijven (initiatiefnemers en belanghebbenden);

• Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van onze gemeenten;

• Het leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.

 

In het UVTH is gekeken op welke manier wij deze doelen kunnen bereiken. Hierbij focussen we voornamelijk op de zaken die bijdragen aan onze doelen en –het belangrijkste- onze werkwijze stemmen we af op het te behalen doel.

 

De doelen zijn terug te vinden in paragraaf 9 ‘Tabel doelgericht inzetten van de acties en instrumenten binnen aangegeven thema’ van het UVTH. Aan elke doel zijn de onderwerpen Acties, Thema’s, Instrumenten/middelen en Houvast gekoppeld. Hieronder is voor het thema ‘Bestaande bouw (incl. illegale bouw)’ dit schematisch weergegeven.

 

 

2. Acties

 

 

In het VTH-beleid is opgenomen dat de manier waarop we onze doelen willen bereiken het afstemmen is van de werkwijze per geval op het te bereiken doel. Bij ‘Acties’ wordt deze manier beschreven. Wat gaan we doen?

Onder het onderwerp ‘Actie’ zijn in de tabel van paragraaf 9 van dit UVTH de activiteiten benoemd die wij uitvoeren om het gestelde doel te bereiken. Het zijn daadwerkelijk werkwoorden (zinnen) die geformuleerd zijn. De acties zijn per thema (zie volgende paragraaf) specifiek benoemd. Het betreft werkzaamheden die wij op VTH-gebied (dagelijks) uitvoeren.

 

Enkele voorbeelden om het concreet te maken:

 

Doel:

Steeds betere afstemming tussen planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving, maar ook tussen ons als gemeenten, onze ketenpartners, inwoners en bedrijven (initiatiefnemers en belanghebbenden).

 

Actie (wat gaan we doen om dit doel te bereiken):

- Betrekken en afstemmen partners bij ongewenste situatie/gebruik;

- Zorgen voor goede overdracht;

- Geven van uitleg.

 

Doel:

Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van onze gemeenten.

 

Actie (wat gaan we doen om dit doel te bereiken):

- Verzoeken om burenakkoord;

- Oplossen van klachten door organisator;

- Beperken van overlast.

 

 

 

 

 

Prioritering

Onze werkwijze voor het gebruik van vergunningverlening, toezicht en handhaving is om de ‘instrumenten’ (zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving) zodanig in te zetten dat we een veilige, gezonde leefomgeving houden. Om dit te kunnen bereiken is het nodig om (de goede) prioriteiten te stellen. Hiervoor moet er inzicht zijn in de risico’s binnen een gemeente. Deze volgen uit de risicoanalyse en de toetsing op basis van risicoprofilering, opgenomen als respectievelijk bijlage 1 en 2 van het VTH-beleid 2018. De risicoanalyse is uitgevoerd op de verschillende beleidsvelden en geeft inzicht in de activiteiten waarbij zich de grootste risico’s kunnen voordoen. Per thema (o.a. milieu, bouwen) is een risico en prioriteit toegekend aan voorkomende activiteiten. Voor de prioritering van het UVTH wordt hierbij aangesloten.

 

In het UVTH 2020 is opgenomen dat vanuit toezicht en handhaving er behoefte is aan een prioritering op themaniveau. Concrete invulling hiervoor leent zich meer voor een praktisch ‘werkprogramma’. Vandaar dat in het UVTH 2020 is opgenomen dat er een ‘Werkprogramma toezicht en handhaving’ opgesteld gaat worden. Hierin worden de praktische werkzaamheden beschreven van onze medewerkers toezicht en handhaving. In het werkprogramma wordt ook een koppeling gelegd tusen de werkzaamheden van toezicht en handhaving vanuit Integrale Veiligheid.

In 2020 is een begin gemaakt met het opstellen van dit werkprogramma. Een defintief werkprogramma is nog niet vastgesteld. De verwachting is dat het werkprogramma in het eerste kwartaal 2021 vastgesteld gaat worden en operationeel kan worden gebruikt.

 

 

 

3. Thema’s

 

 

In lijn met het VTH-beleid is dit UVTH net als vorig jaar doelgericht. Het benoemen van thema’s is praktisch, ook in deze werkwijze. Het geeft een mogelijkheid om integraal te werken. De naam van een thema zal bij iedere professional immers een ander gevoel oproepen en dat is een goed startpunt om, vanuit je eigen discipline, juist die acties uit te voeren welke bijdragen aan de gestelde doelen. Voor het goed slagen van een thematische aanpak is er wel een thema-eigenaar noodzakelijk, een regisseur, die zich verantwoordelijk voelt voor de organisatie, de aanpak en de evaluatie van het thema.

De volgende thema’s maken onderdeel uit van dit UVTH:

Thema

Eigenaar thema

 

 

Bestaande bouw (incl. illegale bouw)

Coördinator vergunningen

Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)

Coördinator vergunningen

Bodem

Coördinator vergunningen

Bestemmingsplannen

Coördinator vergunningen/ondersteuning

Evenementen

Coördinator toezicht en handhaving

Gebruik openbare ruimte (incl. afval)

Coördinator toezicht en handhaving

Horeca

Coördinator toezicht en handhaving

Milieu en bedrijven

Coördinator vergunningen/ondersteuning

Natuurbescherming

Coördinator toezicht en handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijk ander domein met thema’s waarbij veel raakvlakken zijn met VTH is Veiligheid. Hiervoor wordt in het eerste kwartaal van 2021 het Uitvoeringsprogramma Veiligheid De Kempen 2021-2022 vastgesteld.

Vanuit dit programma kan een beroep worden gedaan op de VTH-instrumenten. Dit geldt ook voor thema’s vanuit andere (beleids-)domeinen. Uitvoeringsprogramma’s als deze zijn dus geen afdelings- of clusterjaarplannen, maar bevatten wel input hiervoor. Meer hierover is te lezen in de paragraaf 5 ‘Systematiek’. De thema’s zijn tekstueel uitgewerkt in paragraaf 11 ‘Thema’s en speerpunten’.

De thema’s in dit UVTH zijn niet gewijzigd ten opzicht van het UVTH 2020. De speerpunten zijn voor een gedeelte nog dezelfde speerpunten als in 2020. Dit komt omdat wij een aantal speerpunten uit het UVTH 2020 niet hebben kunnen uitvoeren door de coronacrisis. Daarnaast is een aantal nieuwe speerpunten opgenomen.

In dit UVTH 2021 hebben wij minder speerpunten opgenomen dan 2020.

Uit de evaluatie van het UVTH 2020 is namelijk gebleken dat er speerpunten zijn benoemd die onder het reguliere werk vallen en hierdoor geen apart speerpunt dienen te zijn.

 

4. Instrumenten

 

 

In het VTH-beleid zijn ‘middelen’ opgenomen om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Vergunningen, toezicht en handhaving zijn geen doel op zich, maar instrumenten die zodanig ingezet worden dat we steeds dichter bij ons doel komen.

 

In het uitvoeringsprogramma worden de ‘middelen’ uit het VTH-beleid benoemd als ‘instrumenten’.

 

De volgende instrumenten kunnen ingezet worden (uit de ‘gereedschapskist’) om bij te dragen aan een doel, gekoppeld aan een ‘actie’ en ‘thema’:

- Vergunningen, meldingen en vooroverleg;

- Toezicht en Handhaving;

- Dienstverlening.

 

Het belangrijkste doel van een vergunning is het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving (veilig, gezond en duurzaam) en het bieden van rechtszekerheid. Het instrument meldingen is in de meeste gevallen te beschouwen als een lichte vergunning. Het beoordelen van de effecten en het bieden van rechtszekerheid blijven hierbij van belang. Toezicht en handhaving zijn twee aparte instrumenten. Het doel van toezicht is het voorkomen (dan wel beperken) van onveilige, ongezonde en niet duurzame situaties. Daarnaast is het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft. Handhaving komt na toezicht. Wanneer er sprake is van overtredingen, wordt bezien of en op welke manier bestuurlijk optreden noodzakelijk is. Het instrument dienstverlening is een bijzonder instrument. Dit komt omdat ‘het leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven’ één van onze gestelde doelen is en daarnaast dus ‘dienstverlening’ als instrument is benoemd. Dit kan leiden tot verwarring. Daarom is er voor gekozen om dienstverlening als instrument in te zetten en niet als afzonderlijk doel op te nemen in de tabel van paragraaf 9 van dit UVTH. Dienstverlening geeft namelijk invulling aan alle andere doelen. Het VTH-beleid geeft een uitvoerige omschrijving wat precies onder de bovengenoemde instrumenten wordt verstaan.

 

In de tabel in paragraaf 9 van het UVTH zijn de bovengenoemde ‘instrumenten’ per doel gekoppeld aan een ‘actie’ en ‘thema’.

 

De inzet van de VTH-instrumenten heeft als voordeel dat je relatief eenvoudig kunt tellen hoe vaak je ze hebt ingezet. Het instrument dienstverlening is echter niet goed te tellen, dit doen we als het ware ‘tussendoor’. Je zal er een systeem naast moeten bouwen wil je hier wel iets over kunnen zeggen en daarbij de garantie hebben dat dit systeem gevuld wordt op de gewenste manier. Dit gaan we niet doen, want dat draagt niet bij aan het werken aan de doelen.

 

In 2019 is gebleken dat er relatief veel vergunning van rechtwege waren verleend. Oorzaak hiervan was capaciteitsproblemen (onderbezetting) bij het cluster Vergunningen. In 2020 hebben wij dan ook de capaciteit van dit cluster op peil gekregen. Twee nieuwe vergunningverleners zijn bij het cluster vergunningen aan de slag gegaan. In 2021 hebben wij opnieuw de ambitie om geen vergunning van rechtswege te laten verlenen.

 

Door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn in 2020 minder reguliere handhavingswerkzaamheden en werkzaamheden voor onze speerpunten opgepakt. Aangezien we ook in 2021 nog te maken hebben met de coronacrisis wordt voor 2021 een jaar lang extra handhavingscapaciteit ingehuurd om in 2021 deze werkzaamheden wel uit te kunnen voeren (naast de werkzaamheden als gevolg van de coronacrisis).

 

Als het verder gaat over het tellen van de VTH-instrumenten heeft de verdergaande integratie dit ook al moeilijker gemaakt. Was een vergunning en het toezicht daarop jaren terug nog gericht op één activiteit, nu bevat deze vaak meerdere activiteiten. Zo had je vóór de Wabo bijvoorbeeld de milieuvergunning met milieutoezicht, de bouwvergunning met bouwtoezicht en de gebruiksvergunning met toezicht brandveiligheid. Drie vergunningen en drie keer toezicht met meerdere toezichtmomenten. Nu betreft het één omgevingsvergunning met de activiteiten milieu, bouw en gebruik brandveiligheid en zoeken we in het toezicht, waar efficiënt en mogelijk, de integraliteit. Door de komst van de Omgevingswet zal deze integratie alleen maar meer worden gevraagd/gezocht.

Dat wat we nog wel kunnen tellen, geeft toch vaak inzicht voor het organiseren van de uitvoering en het geeft inzicht voor een buitenstaander. Daarom voor de beeldvorming hieronder een aantal feiten en cijfers over de te verwachten aantallen inzet aan instrumenten in 2021. Bij het vaststellen van deze aantallen is rekening gehouden met impact van de coronacrisis hierop.

 

Vergunningen en meldingen

Omgevingsvergunningen en vooroverlegzaken

600

Sloopmeldingen

170

Meldingen milieu; activiteiten besluit (door ODZOB)

50

Aantal Apv meldingen

300

Aantal meldingen en vergunningen evenementen

100

Aantal drank en horecavergunningen en –meldingen

60

 

Toezicht

Meldingen stadstoezicht

2250

Bouwcontroles

450

Controles brandveiligheid gebouwen (door VRBZO)

60

Controles brandveiligheid evenementen (door VRBZO)

15

Milieutoezicht (door ODZOB)

50

Controles asbest gerelateerde sloopmeldingen (door ODZOB)

15

 

Handhaving

Haltafdoeningen Horeca

20

Strafbeschikkingen

80

WABO handhavingszaken

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De bronnen/systemen die geraadpleegd zijn voor deze aantallen zijn benoemd in de ‘monitoring 2019’ (zie ‘aantallen spreadsheet’, excellijst).

5. Systematiek

 

 

In het VTH-beleid is de systematiek van de zogenaamde Big 8 uitgewerkt. Het VTH-beleid zelf is het strategisch beleidskader.

Dit UVTH is de invulling van wat in de Big 8 het ‘operationeel beleidskader’ genoemd wordt.

Operationeel beleidskader

Het operationeel beleidskader is het instrument dat het strategisch beleidskader vertaald voor ‘de werkvloer’. Hierin wordt jaarlijks, in een uitvoeringsprogramma, beschreven hoe door de uitvoerende organisatie(s) invulling gegeven wordt aan de gewenste aanpak en de gestelde doelen in het strategisch beleidskader. Vanuit dit instrument start (via het station planning & control) de operationele cyclus.

 

 

Zoals in het model te zien, maakt ook ‘planning & control’ (p&c) onderdeel uit van de operationele cyclus. Het UVTH haakt echter ook bij p&c aan, aan de kant van de strategische cyclus. De manager(s) van de afdelingen zullen met inzet van de p&c cyclus de uitvoering van het operationele beleidskader mogelijk moeten maken, dan wel via de rapportage en evaluatie input moeten geven over benodigde bijstellingen. De begroting is een belangrijk aspect van de p&c cyclus, hierin worden de (financiële) middelen beschikbaar gesteld. In paragraaf 10 van dit UVTH zijn de begrotingsaspecten welke een relatie hebben met UVTH uitgelicht.

Omdat we het UVTH, in de geest van doelgericht werken, vooral zien als het startschot van de operationele cyclus, volgt hieronder nog een korte toelichting op de onderdelen uit deze cyclus.

Voorbereiden

Onder dit element van de Big 8 vallen de diverse protocollen, werkinstructies, (beleids-)afspraken, ingerichte ICT en dergelijke. Het betreft de randvoorwaardelijke inregeling van de uitvoerende werkprocessen VTH.

Wat is aan de voorkant nodig om de acties die bijdragen aan de doelen te kunnen uitvoeren?

Omdat veel acties (voor grote delen) gekoppeld zijn aan thema’s, ligt er een belangrijke taak voor de eigenaren van deze thema’s om hier vorm aan te geven.

Uitvoeren

Binnen deze stap komt VTH tot uitvoering. Het betreft het verlenen van de vergunningen, het afleggen van de controlebezoeken, het starten van de repressieve handhaving, het houden van (voor)overleg, het toetsen van deelaspecten en dergelijke.

Om deze stap goed te kunnen uitvoeren, hoort hier ook het faciliteren van de beoogde inzet bij. Dit betreft de randvoorwaarden voor het uitvoeren van de inhoudelijke werkzaamheden zoals onder meer: een werkverdeling, beschikbaarheid van voldoende hulp- en financiële middelen en sturen op bezetting.

Hier vinden voornamelijk de acties plaats die bijdragen aan het behalen van onze doelen.

Kunnen het personeel en eventuele andere middelen direct op de gewenste manier ingezet worden?

Hier ligt een belangrijke taak voor zowel het lijnmanagement (afdelingshoofd in samenwerking met de coördinatoren) als voor de eigenaren van de thema’s. Maar zeker ook voor onze uitvoerende medewerkers.

Monitoren

De huidige geautomatiseerde systemen maken het mogelijk om op veel gewenste parameters en metadata op ieder gewenst moment een weergave te tonen. Net zoals het voorbereiden en uitvoeren kan dit dus continu plaatsvinden. Afhankelijk van de behoefte kan gekozen worden voor een set aan data ten behoeve van de gewenste monitoring. Zodoende kan de monitoring ingezet worden als hulpmiddel voor de uitvoering (is bijsturing nodig?), maar ook voor de beleidsevaluatie (onderdeel rapportage & evaluatie). Daarnaast vormt het samen met het operationeel beleidskader de input voor het onderdeel p&c.

Kunnen wij op doelniveau de output en outcome van onze acties bewaken en daar indien nodig op bijsturen?

Ook hier ligt weer een belangrijke rol voor het lijnmanagement en de eigenaren van de thema’s.

Het nieuwe doelgericht werken vraagt om een nieuwe richting, een nieuwe monitoring. In 2019 heeft voor de eerst keer een dergelijke monitoring plaatsgevonden. Hierbij is aansluiting gezocht bij het systeem van het UVTH, door bij de monitoring de doelen centraal te stellen. Daar waar het UVTH ‘DAT IS HET’ als acrostichon heeft, hebben we de ‘DATI’ systematiek (Doelen, Acties, Thema;s, Instrumenten) in 2019 toegepast bij de monitoring. Op deze wijze kan een overzicht gemaakt worden waarbij aan de hand van voorbeelden vanuit de praktijk te zien is hoe de ‘acties’, ‘thema’en ‘instrument’ ingezet worden voor het behalen van een doelresultaat.

 

Voor 2020 is dit DATI systematiek niet toegepast, omdat deze methodiek gevoed wordt vanuit het delen van praktijkvoorbeelden. Door de coronacrisis is deze methodiek in 2020 niet efficiënt gebleken. Het effect van de coronacrisis heeft zich niet alleen beperkt tot de methodiek, maar heeft gevolgen gehad voor het gehele werkveld. Vanaf maart 2020 zijn veel werkzaamheden komen te liggen op toezicht en naleven van coronamaatregelen. Ook in het kader van dienstverlening zijn de werkzaamheden gericht geweest op corona activiteiten. Om deze reden zijn functies van de medewerker VTH op inhoud veranderd.

Ook in 2021 zal de coronacrisis nog aanhouden en zullen werkzaamheden gericht zijn op deze activiteiten.

6. Houvast

 

Met de naam ‘Houvast’ van deze paragraaf bedoelen we de invulling van de pijlen in de Big 8. Als vooraf niet goed nagedacht wordt over hoe we samen de operationele en strategische cyclus moeten doorlopen en deze aan elkaar moeten koppelen, blijft de Big 8 slechts een model. ‘Houvast’ geeft de randvoorwaarden aan die nodig zijn om het werk te kunnen doen en te kunnen bepalen of de doelen behaald worden (dus incl. monitoring); de vraag “wat heb je nodig, om…?” aan de ‘eigenaar’, kan hier gesteld worden. Daarnaast is er de spanning met wat voorradig is (denk aan bv. financiële middelen of capaciteit). Het inzicht in de behoefte aan ‘Houvast’ maakt het statische Big 8 model praktisch en dus dynamisch.

 

Zoals uit de vorige paragraaf al blijkt, heeft de Big 8 geen begin en geen eind. Hetzelfde geldt voor de ‘Houvast’. We doen al veel in dit kader, vaak onbewust. Het zit ingebed in onze dagelijkse praktijk. Het is niet de bedoeling om dit nu in dit UVTH helemaal uit te gaan schrijven. Er is echter een aantal aspecten welke extra aandacht nodig hebben het komende jaar. We moeten een aantal acties uitvoeren om stappen te zetten die nodig zijn om de praktijk verder te laten verschuiven in het ‘omdenken’ van themagericht naar doelgericht. Deze acties en stappen geven we vanuit dit UVTH mee aan de eigenaren aan de start van een nieuwe operationele cyclus, een warme overdracht:

 

Het betreft de volgende aspecten:

Uitrol UVTH 2021

Om te waarborgen dat het UVTH een levend document blijft waardoor het doelgericht denken en werken in de praktijk continue toegepast wordt, zullen per kwartaal de betrokken medewerkers uitgenodigd worden voor bijeenkomsten waarin gevraagd wordt naar praktijkervaringen. In het UVTH van 2020 was deze uitrol eveneens opgenomen. Door de coronacrisis hebben wij hier helaas geen concrete uitvoering aan kunnen gegeven. Om meer houtvast te krijgen voor het monitoren, waardoor de evaluatie en daarna het opstellen van het nieuwe UVTH beter geborgd is, is het wenselijk dat in 2021 de uitrol van het UVTH (wederom) plaats gaat vinden. In 2021 zal de coronacrisis nog niet voorbij zijn.

Daarom zal gekeken moeten worden welke (digitale) mogelijkheden er zijn om de uitrol van het UVTH 2021 toch zo goed en efficient mogelijk plaats te laten vinden.

Opstellen werkprogramma H&T

In 2020 hebben wij een begin gemaakt met het opstellen van een een ‘Werkprogramma toezicht en handhaving’. Dit programma beschrijft praktische werkzaamheden voor onze medewerkers toezicht en handhaving. De uitgangspunten voor het opstellen van het werkprogramma is het UVTH en het Uitvoeringsprogramma Veiligheid De Kempen 2021-2022.

Dit werkplan bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk;

• Kaders en uitgangspunten

• Aard en omvang van de werkzaamheden

• Een uren overzicht voor 2020 en 2021, en

• Aanbevelingen

Begin 2021 zal het werkprogramma vastgesteld worden en kan hiermee operationeel gewerkt worden.

Capaciteit

In 2020 is de capaciteit van het cluster Vergunningen op peil gebracht, waardoor meer tijd vrij is gekomen voor inzet van het instrument ‘dienstverlening’. Door de coronacrisis zijn veel werkzaamheden op gebied van H&T verlegd naar toezien op en de naleving van de coronamaatregelen. Hierdoor hebben wij reguliere werkzaamheden minder uit kunnen voeren en is er ook minder capaciteit beschikbaar geweest om te werken aan de speerpunten uit het UVTH 2020. Ook in 2021 zal de coronacrisis een groot deel van onze werzaamheden beinvloeden. Om te borgen dat reguliere werkzaamheden ook uitgevoerd kunnen worden, zal in 2021 extra handhavingscapaciteit ingehuurd worden.

Verder is er landelijk vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld voor het inzetten van extra Boa’s. Hierin zal ook gekeken worden of wij dit voor 2021 kunnen inzetten.

7. Evaluatie

 

 

In de Big 8 is de evaluatie (samen met de rapportage) gekoppeld aan de strategische beleidscyclus. Dit impliceert een 4-jaarlijkse strategische evaluatie voorafgaand aan het nieuwe strategische beleidskader (‘het plan’).

Deze 4-jaarlijkse evaluatie is echter een laatste evaluatie in de cyclus van 4 jaar. Ieder jaar wordt immers het UVTH geëvalueerd. En geeft daarmee input voor het UVTH het jaar er na.

 

Doorwerking van de evaluatie in dit UVTH

 

Als gevolg van de bevindingen uit de praktijk wordt de evaluatie opgesteld. De evaluatie van het UVTH 2020 is afgerond. De gegevens van deze evaluatie zijn bij het opstellen van het UVTH 2021 verwerkt.

Op basis van de evaluatie 2020 kunnen , de volgende bevindingen genoemd worden welke zijn weerslag hebben gekregen in dit UVTH.

Bevindingen

 

1. Het borgen van het proces ‘omdenken naar omwerken’;

2. Speerpunten verminderen bij de opgenomen thema’s;

3. Omgevingswetbestendig maken van de kwaliteitscriteria;

4. Implementatie van gevolgen coronacrisis in VTH werkzaamheden;

5. Implementatie Omgevingswet in VTH werkzaamheden;

 

Verwerking in UVTH

 

Ad 1. Het borgen van het proces ‘omdenken naar omwerken’

In het UVTH is de weg ingeslagen van themagericht naar doelgericht werken. In de dagelijkse aansturing komt dit cultuuraspect regelmatig aan bod. Hierbij wordt ook aangesloten bij de komst van de Omgevingswet het ‘werken vanuit de bedoeling’.

Deze denkwijze is intern gepresenteerd aan onze medewerkers in de zogenoemde ‘uitrol UVTH’. Door de coronacrisis heeft in 2020 deze uitrol niet goed plaats kunnen vinden. Om de denkwijze en het UVTH een levend document te laten zijn in de dagelijkse praktijk, is in paragraaf 6 ‘Houvast’ is opgenomen dat de ‘uitrol van het UVTH’ in 2021 het gehele jaar door plaatsvindt.

Per kwartaal zullen hiervoor actief bijeenkomsten met onze medewerkers plaatsvinden

 

Ad 2. Speerpunten verminderen bij de opgenomen thema’s

De eigenaren van de thema’s hebben in het UVTH 2020 voor de eerste keer concrete speerpunten per thema uitgewerkt. Uit de evaluatie van het UVTH 2020 is naar voren gekomen dat een aantal speerpunten onder reguliere werkzaamheden valt en niet als specifiek ‘speerpunt’ opgenomen dienen te worden. Door de coronacrisis is verder een aantal speerpunten uit het UVTH 2020 niet uitgevoerd en zullen doorgeschoven worden naar dit UVTH. De speerpunten zijn opnieuw tegen het licht gehouden en benoemd door de eigenaren van de thema’s. Het aantal opgenomen speerpunten is verminderd. De speerpunten zijn beschrijvend opgenomen in paragraaf 11 ‘Thema’s en speerpunten’.

 

Ad 3. Omgevingswetbestendig maken van de kwaliteitscriteria

De Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt, stelt hele nieuwe eisen aan onze werkzaamheden en daarmee ook aan onze medewerkers. Dit vergt ontwikkeling van nieuwe competenties of het versterken van bestaande. In 2021 wordt een start gemaakt om de kwaliteitscriteria aan te passen aan de Omgevingswet. De VNG is hier momenteel mee bezig. Wij willen, kijkend naar de ontwikkelingen vanuit de VNG, aan de slag gaan om te werken naar criteria die in overeenstemming zijn met de Omgevingswet en kunnen hier daarna invulling aangeven.

Onderdeel daarbij is evaluatie van de kwaliteitscriteria.

 

Ad 4. Implementatie gevolgen coronacrisis in VTH werkzaamheden

In maart 2020 begon de coronacrisis, door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19. Deze uitbraak leidde tot diverse maatregelen, die weer vertaald werden in noodverordeningen en uiteindelijk de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Dit betekent dat de werkzaamheden van vergunningverlening, toezicht en handhaving vanaf die tijd vooral in het teken hebben gestaan van de coronacrisis.

Door de coronacrisis en de bijbehorende coronamaatregelen, is de focus vanaf maart 2020 verschoven naar toezicht op en de naleving van deze coronamaatregelen en het beantwoorden van interne en externe vragen over deze maatregelen. Door de coronacrisis, de gestelde maatregelen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn in 2020 minder reguliere werkzaamheden en benoemde speerpunten uitgevoerd. Aangezien we ook in 2021 nog te maken hebben met de coronacrisis zullen de werkzaamheden die daaruit naar voren komen voortgezet worden in onze VTH werkzaamheden. Om te borgen dat reguliere werkzaamheden ook uitgevoerd kunnen worden, zal in 2021 extra handhavingscapaciteit ingehuurd worden.

Verder is er landelijk vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld voor het inzetten van extra Boa’s. Hierin zal ook gekeken worden of wij dit voor 2021 kunnen inzetten.

In paragraaf 11 ‘thema’s en speerpunten’ van dit UVTH is ‘Implementatie gevolgen coronacrisis in VTH werkzaamheden’ dan ook als een speerpunt opgenomen die grotendeels alle thema’s gaat raken.

 

Ad 5. Implementatie Omgevingswet in VTH werkzaamheden

Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet hebben wij een Programma Omgevingswet opgericht in samenwerking met de gemeenten Best en Waalre. Hierbij werken we in vier deelprojecten:

1. De Omgevingsvisie;

2. Het Omgevingsplan;

3. Werkprocessen VTH;

4. Infomatievoorziening/Digitale stelsel Omgevingswet (DSO).

 

In 2020 zijn in deze deelprojecten diverse werkzaamheden verricht voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Ook 2021 staat in het teken van werkzaamheden die gericht zijn op een goede implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente. In paragraaf 11 ‘thema’s en speerpunten’ van dit UVTH is ‘Implementatie Omgevingswet in VTH werkzaamheden’ dan ook als een speerpunt opgenomen die grotendeels alle thema’s gaat raken.

 

8. Toezicht

 

 

Toezicht slaat in dit geval niet op ons instrument toezicht, maar op het Interbestuurlijk toezicht (IBT). Het Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie.

De provincie houdt onder meer toezicht op de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving door gemeenten.

 

Volgens de Wabo moeten wij altijd een actueel beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben en jaarlijks een uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vaststellen. De provincie controleert of deze documenten tijdig bestuurlijk worden vastgesteld en of de inhoud voldoet aan de wettelijke eisen. Vanaf 1 juli 2017 is het Bor gewijzigd. Daardoor zijn de wettelijke procescriteria ook van toepassing op het onderdeel vergunningverlening en op de taken die voortvloeien uit algemene regels zoals afhandeling van meldingen. In 2019 heeft de provincie voor de eerste keer ook het onderdeel vergunningverlening meegenomen in de beoordelingsronde van het systematisch toezicht op de VTH-documenten. Uit deze beoordeling kan de conclusie getrokkken worden dat voldaan is aan de wettelijke vereisten van de Wabo, Bor en Mor. Met het vaststellen van dit UVTH wordt wederom voldaan aan deze wettelijke vereisten.

 

Daarnaast dienen wij een evaluatieverslag vast te stellen. Samen met het UVTH 2021 is ook de evaluatie van het UVTH 2020 vastgesteld.

 

9. Tabel doelgericht inzetten van de acties en instrumenten binnen aangegeven thema

 

 

Doel: Het bevorderen van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving

 

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 

 Bestaande bouw (incl. illegale bouw)

 

 

 • 1.

  Bouwen en slopen volgens Bouwbesluit

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 •  

 

 

 

 • 2.

  Constateren/opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisering)

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie

 

Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)

 

 

 • 1.

  Bouwen en slopen volgens Bouwbesluit

 

Dienstverlening

Duurzaam bouwen advies buiten reikwijdte instrument

 

 

Vergunningen

Aanpassen plan n.a.v. toets

 

 

Toezicht

Aanpassingen n.a.v. constateringen. Adviseren om (ver)bouw veiliger uit te voeren

 

 

Handhaving

Gedwongen aanpassingen n.a.v. constateringen

 •  

 

 

 

 • 2.

  Bouwen overeenkomstig (private) afspraken

 

Dienstverlening

Gecommuniceerd advies duurzaamheid

 

 

Vergunningen

Overeengekomen voorwaarden gekoppeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 

Bestemmingsplannen

 

 

 • 1.

  Inbreng / toetsen bestemmingsplannen (ambities) milieu, duurzaamheid en gezondheid

 

 

Dienstverlening

Aantal adviezen + duurzaamheid in plan opgenomen

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisering)

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie

 

Bodem

 

 

 • 1.

  Signaleren van bodemactiviteiten/grondstromen

 

Toezicht

Opvolging signaal (Odzob)

 •  

 

 

 

 • 2.

  Bijhouden bodeminformatiesysteem en verstrekken informatie

 

Dienstverlening

Frequentie opgevraagde bodemgegevens (intern/extern)

 •  

 

 

 

 • 3.

  Uitbesteden beoordeling en toezicht/handhaving sanering bodem

 

Vergunningen

Overeengekomen voorwaarden gekoppeld

 

 

Toezicht

Aantal bodemmeldingen en aantal bodemcontroles behandeld en uitgevoerd door de ODZOB

 

 

Handhaving

Aantal bodemmeldingen en handhavingsacties uitgevoerd door de ODZOB

 

Evenementen

 

 

 • 1.

  Toetsen evenement aan landelijke regels en actueel lokaal beleid

 

Vergunningen

Aanpassing plan na toetsing / weigering

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat (rapportages)

 •  

 •  

 

 

 

 • 2.

  Constateren/opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisering)

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie

 •  

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 •  

Evenementen

 

 

 • 3.

  Overleg met betrokken externe partijen

 

Dienstverlening

Aanpassen plan na overleg externen + aanpassen toezicht na overleg externen

 

Gebruik openbare ruimte (incl. afval)

 

 

 • 1.

  Opruimen (gevaarlijk) afval

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat (onderscheid drugs ander afval)

 • 2.

  Dader achterhalen / handhaving van afvalmelding

 

Handhaving

Hoeveel en wat (pv's)

 

 

 

 

 • 3.

  Toezien en ongedaan maken ongewenste activiteiten

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie

 •  

 

 

 

 • 4.

  Toezien naleving voorschriften/vergunning

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen

 •  

 

 

 

 • 5.

  Zorgdragen voor gewenst gebruik openbaar gebied vergunningen/meldingen Apv

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat, aanpassing plan nav toets

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat  

 •  

 

 

 

 • 6.

  In behandeling nemen (klachten)meldingen openbare ruimte

 

Toezicht

Hoeveel en wat (rapportages)

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat inzet bestuursrecht (en strafrecht)

 

Horeca

 

 

 • 1.

  Toetsen aan de DHW en actueel lokaal beleid

 

Vergunningen

Nadere gegevens opvragen om te voldoen / weigeren vergunning

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat (rapportages)

 •  

 

 

 

 •  

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 •  

Horeca

 

 

 • 2.

  Constateren/opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisering)

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie (hoeveel boetes / intrekken vergunning)

 •  

 

 

 

 • 3.

  Informeren over wetgeving en lokale regels

 

Dienstverlening

Duidelijkheid geven om overtreding tegen te gaan

 •  

 

 

 

 • 4.

  Maken van afspraken over voldoen aan gezondheidsaspecten (bovenwettelijk)

 

Dienstverlening

Afspraken nakomen

 •  

Milieu en bedrijven

 

 

 • 1.

  Adviseren bij veranderen/oprichten (risico)bedrijven

 

Dienstverlening

Aanpassingen plan

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat

 •  

 

 

 

 • 2.

  Afstemmen toezichtprogramma

 

Toezicht

Hoeveel en wat

 •  

 

 

 

 • 3.

  Afstemmen Odzob in relatie tot (risico)inrichtingen en activiteiten

 

Vergunningen

Hoeveel en wat

 

 

Toezicht

 Toezichtprojecten

 

 

Handhaving

 Hoeveel en wat

 

Doel: Het behouden van de ruimtelijke kwaliteit van ons openbaar gebied

noot: ruimtelijke kwaliteit is vaak hetzelfde als het veelgebruikte en herkenbare leefbaarheid

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 •  

Bestaande bouw (incl. illegale bouw)

 

 

 • 1.

  Constateren/opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisering)

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie

 •  

 

 

 

 • 2.

  Toetsen aan ambitiedocument samen voor ruimtelijke kwaliteit

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Vergunningen

Aanpassingen plan n.a.v. ambitiedocument

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)

 

 

 • 1.

  Toetsen bestemmingsplan

 

Vergunningen

Hoeveel geen vergunning + aantal aanvragen passend binnen bestemmingsplan

 

 

 

 

 • 2.

  Maken ruimtelijke afweging bij strijdigheid bestemmingsplan

 

Vergunningen

Aantal (gemotiveerde) vergunningen niet passend binnen bestemmingsplan

 

Bestemmingsplannen

 

 

 • 1.

  Constateren/opheffen van een onveilige/ongewenste situatie

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast (legalisatie)

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + gedwongen aanpassingen situatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 

Gebruik openbare ruimte (incl. afval)

 

 

 • 1.

  In behandeling nemen meldingen openbare ruimte

 

Toezicht

Hoeveel en wat (rapportages)

 •  

 

 

 

 • 2.

  Achterhalen dader / handhaving van afvalmelding

 

Handhaving

Hoeveel en wat (pv's)

 •  

 

 

 

 • 3.

  Laten opruimen (gevaarlijk) afval

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat (onderscheid drugs ander afval)

 • 4.

   

 

 

 

 • 5.

  Beschermen openbaar groen

 

Vergunningen

Hoeveel en wat

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 •  

Evenement

 

 

 • 1.

  Beschermen openbaar groen

 

Dienstverlening

 Hoeveel en wat

 

 

Toezicht

 Hoeveel en wat

 

 

Handhaving

 Hoeveel en wat

 •  

Horeca

 

 

 • 1.

  Toetsen aan bestemmingsplan

 

Dienstverlening

Integraal: past horeca binnen bestemmingsplan

Doel: Steeds betere afstemming tussen planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving, maar ook tussen ons als gemeenten, onze ketenpartners, inwoners en bedrijven (initiatiefnemers en belanghebbenden)

 

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 

Bestaande bouw (incl. illegale bouw)

 

 

 • 1.

  Betrekken en afstemmen partners bij ongewenste situatie/gebruik

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat

 

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie aangepast

 •  

 

 

 

 • 2.

  Integreren belangen buiten toetsingskaders

 

Dienstverlening

Hoeveel advisering over aspecten buiten (juridische) kaders (voorwaardelijke verplichtingen)

 •  

 

 

 

 • 3.

  Zorgen voor goede overdracht

 

Dienstverlening

Archiefbevragingen

 

Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)

 

 

 • 1.

  Managen van verwachtingen

 

Dienstverlening

Samen met klant toegevoegde waarde benoemen

 •  

 

 

 

 • 2.

  Delen bevindingen (asbest)sloop met Odzob

 

Toezicht

Samen zoeken naar efficiënte en effectieve methodiek

 •  

 

 

 

 • 3.

  Integreren belangen buiten toetsingskaders

 

Dienstverlening

Advisering over aspecten buiten (juridische) kaders (voorwaardelijke verplichtingen)

 •  

 

 

 

 • 4.

  Zorgen voor goede overdracht

 

Vergunningen

Overdrachtsformulier vergunningen – toezicht + begeleidende brief

 •  

 

Toezicht

Rapportage toezicht naar handhaving

 •  

 

Handhaving

Hoeveel rapportages toezicht naar handhaving

 •  

 

 

 

 • 5.

  Geven van uitleg

 

Dienstverlening

Uitleg over regelgeving, incl. vooroverleg

 •  

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 

Bestemmingsplannen

 

 

 • 1.

  Zorgen voor goede overdracht

 

Vergunningen

Hoeveel en wat + bestemmingsplan aangepast, beleid gemaakt

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + bestemmingsplan aangepast, beleid gemaakt

 •  

 

Handhaving

Hoeveel zaken niet in orde

 •  

 

 

 

 • 2.

  Zaakgericht werken

 

Vergunningen

Deelzaken uitgezet/zaakgericht advies

 

 

Toezicht

Deelzaken uitgezet/zaakgericht advies

 

 

Handhaving

Hoeveel zaken niet in orde

 

Evenementen

 

 

 • 1.

  Informeren van organisatoren

 

Dienstverlening

Duidelijkheid geven om evenement veilig plaats te laten vinden en beperken van overlast

 •  

 

 

 

 • 2.

  Maken van afspraken met externe partijen

 

Dienstverlening

Afspraken voor veilig evenement en beperken van overlast

 •  

 

 

 

 • 3.

  Informeren van andere belanghebbenden

 

Dienstverlening

Duidelijkheid / begrip en vermindering van klachten

 •  

 

 

 

 • 4.

  Maken van afspraken en overleggen met interne clusters en afdelingen

 

Vergunningen

Afstemming tussen verschillende vakgebieden voor veilig evenement

 

 

Toezicht

Warme overdracht van vergunningen naar toezicht

 

 

Handhaving

Niet nakomen van de gemaakte afspraken

 

Gebruik openbare ruimte (incl. afval)

 

 

 • 1.

  Inrichten en bemensen 'frontoffice'

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat

 •  

 

 

 

 • 2.

  Afstemmen met getuigen

 

Handhaving

Hoeveel en wat (pv's)

 •  

 

 

 

 • 3.

  Opruimen/saneren (gevaarlijk) afval door Odzob/B&R

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat (onderscheid drugs ander afval)

 •  

 

 

 

 • 4.

  Delen praktijkervaring (risicovolle) locaties

 

Dienstverlening

Bevindingen doorgeven aan B&R (Welke resultaten? Wat wordt er gedaan?)

 

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 •  

Horeca

 

 

 • 1.

  Informeren van inrichtinghouder

 

Dienstverlening

Duidelijkheid geven gewenste horeca

 •  

 

 

 

 • 2.

  Maken van afspraken met toezicht

 

Vergunningen

Afstemming tussen vergunningen en toezicht

 

 

Toezicht

Duidelijkheid voor toezicht

 

 

Handhaving

Wanneer en hoe handhaven

 

Milieu en bedrijven

 

 

 • 1.

  Adviseren bij veranderen/oprichten (risico)bedrijven

 

Vergunningen

Beoordeling evaluatie Odzob, opdrachtenportefeuille

 •  

 

 

 

 • 2.

  Afstemmen toezichtprogramma

 

Toezicht

Beoordeling evaluatie Odzob, opdrachtenportefeuille

 •  

 

 

 

 • 3.

  Informeren bedrijven en burgers

 

Dienstverlening

Brieven en mondeling

 

Natuurbescherming

 

 

 • 1.

  Zijn van oor- en oogfunctie voor SSiB

 

Toezicht

Hoeveel en wat

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat

 •  

Bestemmingsplannen

 

 

 • 1.

  Thema gericht gezamenlijk controleren van activiteiten ( zoals actiedagen, permanente bewoning recreatieparken en campings)

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie

 

 

Toezicht

Hoeveel en wat + situatie

 

 

Handhaving

Hoeveel en wat + situatie

 

 

 

 

 • 2.

  Afstemmen IV/politie/eigenaar park (permanente bewoning recreatieparken en camping)

 

Dienstverlening

Hoeveel en wat + situatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uiteraard is integraal werken bij alle thema's van toepassing; dat betekent dat als we iets controleren over een ander thema dat dit opgepakt wordt (geen hokjes)

 

 

 

 

 

Doel: Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van onze gemeenten

 

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 

Bestaande bouw (incl. illegale bouw)

 

 

 • 1.

  Beschikbaar stellen hulpmiddel zelfcontrole (brandveiligheid)

 

Dienstverlening

Welk middel is beschikbaar (we weten van een app)

 •  

 

 

 

 • 2.

  Attenderen op kwaliteit behoud bestaande bouw

 

Dienstverlening

Wat en hoe (attentie voor teveel bureaucratie)

 •  

 

 

 

 • 3.

  Verzoeken om burenakkoord

 

Dienstverlening

 

 •  

 

 

 

 • 4.

  Bewustmaken van evt. overlast/gevolgen door handelen

 

Dienstverlening

Wat en hoe (attentie voor teveel bureaucratie). Hoeveel extra communicatie (krant/website/fb)

 

Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)

 

 

 • 1.

  Aanleveren goede ruimtelijke onderbouwing door klant

 

Dienstverlening

Verstrekken richtlijn/handboek

 

 

Vergunningen

Verleende vergunningen

 •  

 

 

 

 • 2.

  Verzoeken om burenakkoord

 

Vergunningen

Aansturen op burenakkoord

 

 

Toezicht

Onderling oplossen i.p.v. regels handhaven

 •  

 

 

 

 • 3.

  Verzoeken om betrekken belangen buurt

 

Vergunningen

(Laten) organiseren van bijeenkomsten

 

 

Toezicht

Onderling oplossen i.p.v. regels handhaven

 •  

 

 

 

 • 4.

  Aansturen op volledige aanvragen

 

Vergunningen

Vermindering leges volledige aanvraag

 •  

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 •  

Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)

 

 

 • 5.

  Niet beginnen voor vergunningverlening

 

Vergunningen

Vermindering leges niet illegaal beginnen

 

 

Toezicht

Vermindering leges niet illegaal beginnen

 •  

 

 

 

 • 6.

  Bouwen met certificaat

 

Vergunningen

Vermindering leges bouwen onder certificaat

 

 

Toezicht

Vermindering leges bouwen onder certificaat

 

Evenementen

 

 

 • 1.

  Oplossen van klachten door organisatie

 

Dienstverlening

Direct oplossen van klachten

 

 

Vergunningen

Na contact gemeente oplossen van klachten

 

 

Toezicht

Wordt gehandeld op klachten

 

 

Handhaving

Klachten worden niet opgelost

 

 

 

 

 • 2.

  Informeren van omwonenden door organisatie

 

Dienstverlening

Zijn omwonenden op de hoogte gebracht / duidelijkheid verschaffen

 

 

 

 

 • 3.

  Zorgen voor verkeersveiligheid

 

Vergunningen

Verkeersborden plaatsen

 

 

Toezicht

Zijn verkeersborden goed geplaatst

 

 

Handhaving

Gedwongen aanpassingen

 

 

 

 

 • 4.

  Zorgen voor veilige situatie

 

Dienstverlening

Goede evenementenaanvraag met veiligheidsplan

 

 

Vergunningen

Goede vergunning met veiligheidsplan

 

 

Toezicht

Constateren of aan veiligheidsplan voldaan wordt

 

 

Handhaving

Gedwongen aanpassingen

 

 

 

 

 • 5.

  Beperken van overlast

 

Dienstverlening

Duidelijke afspraken maken

 •  

 

Toezicht

Afspraken nagekomen

 •  

 

Handhaving

Gedwongen aanpassingen

 

 

 

 

Actie

Thema

Instrument

Houvast

 

Gebruik openbare ruimte (incl. afval)

 

 

Bewustmaken omgeving/vervuilers

 

Dienstverlening

Brieven, publicaties, aanspreken

 

Horeca

 

 

Zorgen dat horeca-inrichting voldoet

 

Vergunningen

Inrichtingsformulier tekenen

 

 

Toezicht

Is horeca-inrichting juist uitgevoerd

 

 

Handhaving

Gedwongen aanpassingen

 

 

 

 

Beperken van overlast

 

Dienstverlening

Afspraken over het uitoefenen van horeca-inrichting

 

Milieu en bedrijven

 

 

Informeren bedrijven en burgers

 

Dienstverlening

Brieven en mondeling

 

10. Begrotingsaspecten UVTH

De begroting 2021 is vastgesteld en daarmee zijn de middelen voor het UVTH geborgd. Het betreft de volgende kostenplaatsen:

 

Nummer

Taakveld

Kostenplaats

Kosten (x1000)

210210

Veiligheid

Omgev.handh.en-toez./Apv&bijz.wetten

€ 219

210212

Veiligheid

Omg.vergunn.-meld./Apv-bijz.wetten

€ 217

270400

Volksgezondheid en milieu

Omg.vergunn.-meldingen/milieu

€ 228

270402

Volksgezondheid en milieu

Omgevingshandhaving en –toezicht/milieu

€ 338

280302

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omg.vergunn.-meld./bouw & brandveiligh

€ 856

280303

 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omg.vergunn.-meld./Apv-bijz.wetten

€ 4

280305

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omgevingsvergunn. en -meldingen Algemeen

€ 1

280307

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omg.handh.&toez./bouw,brandveiligh.en RO

€ 375

280308

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omgev.handh.en -toez./wonen-bouwen

€ 13

 

Eigen personeel

 

In de kostentoerekening (urenbegroting) van de gemeente Veldhoven is te zien hoe de kosten over de eerder genoemde kostenplaatsen per functionaris zijn verdeeld.

In dit uitvoeringsprogramma is uitgegaan van een volledige formatieve bezetting zoals deze ten tijde van de begroting bekend was.

Voor een gedetailleerd overzicht kunnen het beste de hiervoor genoemde urenbegrotingen (per afdeling) geraadpleegd worden, hieronder een samenvatting.

 

Kostenplaats

Afdeling

Cluster

Uren

Omgev.handh.en-toez./Apv&bijz.wetten

Mens en Omgeving

Handhaving en Toezicht

2322

 

 

Ondersteuning

730

 

 

Vergunningen

9

Omg.vergunn.-meld./Apv-bijz.wetten

Mens en Omgeving

Handhaving en Toezicht

1291

 

 

 

Ondersteuning

1884

 

 

Vergunningen

20

 

Beheer en Realisatie

Planvorming

75

 

Facilitair Bedrijf

Informatie-management

154

Omg.vergunn.-meldingen/milieu

Mens en Omgeving

Ondersteuning

70

 

 

Vergunningen

1823

Omgevingshandhaving en –toezicht/milieu

Mens en Omgeving

Handhaving en Toezicht

415

 

 

 

Ondersteuning

340

 

 

Vergunningen

127

 

Omg.vergunn.-meld./bouw & brandveiligh

Mens en Omgeving

Ondersteuning

2588

 

 

Vergunningen

8565

 

Beheer en Realisatie

Planvorming

75

 

Facilitair Bedrijf

Informatie-management

400

 

Facilitair Bedrijf

KCC

230

Omg.handh.&toez./bouw,brandveiligh.en RO

Mens en Omgeving

Handhaving en Toezicht

1303

 

 

Ondersteuning

1385

 

 

Vergunningen

4812

 

Facilitair Bedrijf

Informatie-management

400

 

 

 

 

Herz/part wijz. Bestemmingsplannen alg.

Regie en Ontwikkeling

Ruimte

2842

 

 

 

 

 

Inzetbaar budget

 

Na de inzet van uren van eigen personeel is de tweede grootste post voor de uitvoering van de VTH taken het budget gereserveerd voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob).

Met de Odzob zijn in het werkprogramma 2021 de volgende budgetten afgesproken:

 

Product

Budget (x1000)

Vergunningverlening

€ 137

Toezicht en Handhaving

€ 126

Juridische ondersteuning

€ 2

Klacht/melding behandelen

€ 14

Omgevingskwaliteit

€ 11

Milieuonderzoek, -beleid en – advies

€ 2

Geluidsmetingen

€ 7

Bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning

€ 21

Totaal

€ 320

 

Doordat de Omgevingsdienst een gedeelte van de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet doorberekend aan de deelnemers is het bedrag bij “Bestuurlijke en ambtelijke significant hoger. Ook zijn de kosten voor “Vergunningverlening” realistischer gepland. Jaarlijks was daar een grote overschrijding die buiten het werkprogramma om werden betaald. Nu is meer binnen het werkprogramma begroot.

 

11. Thema’s en speerpunten

 

In deze paragraaf worden per ‘thema’ de speerpunten benoemd voor 2021. Het betreffen de onderstaande thema’s die ook terugkomen in de tabel van paragraaf 9 in dit UVTH 2021:

 

• Bestaande bouw (incl. illegale bouw);

• Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij);

• Bestemmingsplannen;

• Bodem;

• Evenementen;

• Gebruik openbare ruimte (incl. afval);

• Horeca;

• Milieu en bedrijven;

• Natuurbescherming.

 

De eigenaren van de thema’s zullen zo snel mogelijk in het jaar moeten zorgen voor een slim geformuleerde concrete en meetbare aanpak van de hieronder genoemde speerpunten. Hierbij moeten de doelen van het UVTH centraal staan en moet vooraf duidelijk geformuleerd worden wanneer succes is behaald, zodat monitoring en evaluatie mogelijk is.

 

Twee speerpunten voor alle thema’s

Als eerste worden twee speerpunten in dit UVTH benoemd die grotendeels alle thema’s gaan raken, te weten:

1. Implementatie van coronacrisis in VTH werkzaamheden; en

2. Implementatie Omgevingswet in VTH werkzaamheden.

 

1.Implementatie van coronacrisis in VTH werkzaamheden

In maart 2020 begon de coronacrisis, door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19. Deze uitbraak leidde tot diverse maatregelen, die weer vertaald werden in Noodverordeningen en uiteindelijk in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Dit betekend dat de werkzaamheden van vergunningverlening, toezicht en handhaving vanaf die tijd vooral in het teken hebben gestaan van de coronacrisis.

In 2021 zullen we nog steeds te maken hebben met de coronacrisis. De werkzaamheden die daaruit naar voren komen worden opgenomen in onze VTH werkzaamheden.

Implementatie van de coronacrisis raakt de werkzaamheden van grotendeels alle thema’s in dit UVTH. Daarbij kan gedacht worden aan de verandering in werkzaamheden met betrekking tot het thema’s evenementen, horeca en toezicht en handhavingstaken. Hieirn wordt ‘corona’ een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van meldingen en aanvragen en toezien en naleving van maatregelen.

 

2.Implementatie Omgevingswet in VTH werkzaamheden

In 2020 is een begin gemaakt met het beschrijven van de VTH werkprocessen gericht op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In 2021 wordt hieraan verder gevolg gegeven. Wij zullen als VTH medewerkers deze processen implementeren en overnemen als nieuwe werkwijze van onze VTH werkzaamheden.

Ten aanzien van het digitale stelsel geldt dat er een nieuw VTH zaaksysteem is aangeschaft. Dit is gedaan door een regionale aanbesteding die is begeleidt door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Wij zijn bezig met de inrichting van het nieuwe systeem in Veldhoven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde ‘key-users’. Deze Key-users zijn bijna allemaal medewerkers die werkzaam zijn binnen de clusters Vergunningen en Toezicht en Handhaving. In 2021 wordt verder gewerkt aan dit proces.

 

Naast de implementatie van de daadwerkelijke regelgeving en de cultuurverandering door de komst van de Omgevingswet, zal in 2021 ook gekeken worden naar capaciteit en invulling van taken. Een aantal nog openstaande of openvallende functies zullen met inachtneming van de Omgevingswet en daaruit volgende wensen worden ingevuld. Daarnaast worden medewerkers bijgeschoold om zich bepaalde gewenste vaardigheden eigen te maken.

 

In 2021 zal de Omgevingsvisie voor gemeente Veldhoven vastgesteld worden en wordt een begin gemaakt met het gebiedsgericht opstellen van een Omgevingsplan. Regels uit onze verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zullen opgenomen worden in het omgevingsplan.

Wij worden als VTH direct betrokken bij het proces van het tot stand komen van het Omgevingsplan. De komende jaren worden hiervoor diverse werkzaamheden verricht.

De implementatie van de Omgevingswet raakt werkzaamheden die vallen onder grotendeels alle thema’s uit dit UVTH.

 

Speerpunten per thema

Hieronder wordt uitleg gegeven over de thema’s en worden per thema nog de speerpunten benoemd voor 2021.

 

 

Thema: Bestaande bouw (incl. illegale bouw)

Het Bouwbesluit 2012 is opgebouwd uit nieuwbouwvoorschriften en voorschriften voor bestaande bouw. De nieuwbouwvoorschriften gelden voor nieuw te bouwen bouwwerken en

ook voor te verbouwen bouwwerken. Voor bestaande bouw gelden andere voorschriften.

Een bestaand bouwwerk kan op ieder willekeurig moment anders gebruikt worden dan voorzien tijdens de bouw. Als het grote wijzigingen betreft is integraliteit en samenwerken met andere vakgroepen een belangrijk facet. Belangen uit ‘andere regelgeving’ komen vaak in aanraking met een zeer ver gedereguleerde bouwregelgeving.

 

Indien het bouwwerk niet legaal is zal onderzocht moeten worden of het wenselijk is dit te legaliseren. Hierbij gaat het ook om de toegevoegde waarde van het legaliseren. Legaliseren enkel om de regel toe te passen voegt niets toe. De doelen staan voorop. Het principe van high trust – high penalty gaat wel op als blijkt dat niet aan de doelen (en dus legalisatie) voldaan kan worden. De overtreder heeft in dat geval een risico genomen en zal de consequenties moeten aanvaarden.

 

Binnen het thema ‘bestaande bouw (incl. illegale bouw)’ komt het volgende speerpunt aan de orde:

 

 Speerpunt: Werken aan relatie met VRBZO.

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) voert controles uit aan de hand van een door hen geprioriteerde controlelijst. In kader van relatiebeheer met het VRBZO is gebleken dat zowel intern bij de gemeente als bij VRBZO verschillende contactpersonen zijn, waardoor niet altijd duidelijk is welke taken/werkzaamheden uitgevoerd worden. In het UVTH 2020 was opgenomen om de structuur in de relatie(beheer) met de VRBZO in beeld te brengen. Door de coronacrisis hebben wij hieraan geen gevolg kunnen geven. Omdat door een goede structuur in het relatiebeheer inzicht in rollen en taken zowel intern als extern ontstaat, wordt ook in dit UVTH deze actie als speerpunt voor 2021 opgenomen. Hierdoor kan er op een efficiënte manier samengewerkt worden met onze partner VRBZO.

 

 

Thema: Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)

Een thema waar al vele jaren de instrumenten Vergunningen, Toezicht en Handhaving op gericht zijn, is ‘Bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)’. Daarnaast vindt binnen dit thema ook veel dienstverlening plaats, zowel intern als extern is er een behoefte aan dienstverlening welke strekt buiten de VTH-instrumenten, maar alles van doen heeft met de activiteit bouw of sloop. Denk hierbij aan het wijzen van onze klanten op de (eigen) verantwoordelijkheden zoals verplichtingen in het kader van natuurvergunningen (bijvoorbeeld in relatie tot stikstofdepositie). Het adviseren m.b.t. actuele ontwikkelingen zoals gasloos bouwen en actuele subsidiemogelijkheden. Maar ook wateroverlast, aansluiting riolering, het verkrijgen van een huisnummer i.v.m. elektriciteitsaansluiting, het gebruik of ontraden van bouwmaterialen/-methoden, de bereikbaarheid van het bouwterrein en het betrekken van de buren. Daarnaast zijn er ook intern veel belangen welke hun bron vinden in de bouw of sloopactiviteit; actuele geometrie en BAG, WOZ, Bibob en ondermijning, verkeer, economische zaken en beheer en realisatie van het openbaar gebied. Ook onze partners ODZOB en VRBZO hebben regelmatig een belang bij vooral de grotere projecten, bijvoorbeeld als het gaat over brandveiligheid (bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen) en milieuzoneringen.

 

Behalve bovenstaande, lang niet volledige opsomming van dienstverleningsaspecten, zijn de juridische toetsingskaders van VTH ook nog wel degelijk een belangrijk aspect. Deze hebben een basis, vooral in de Wabo, het bestemmingsplan en het Bouwbesluit. Daarnaast spelen ook nog andere beleidskaders een rol. Bij vergunningverlening passen we de methodiek van de zogenaamde risicoprofilering toe. Hierbij beoordeelt de zaakcoördinator vanuit de vraag van de klant welke toegevoegde waarde de inzet van het instrument vergunningen in dat specifieke geval heeft. Er worden 3 risicoprofielen benoemd: Bezwaar/illegaliteit, verminderde ruimtelijke kwaliteit openbaar gebied en situaties van onveiligheid, ongezondheid en lage duurzaamheid. Het is evident dat een klein bouwwerk in een straat die al veel van dergelijke bouwwerken bevat op al deze onderdelen een laag risico scoort en dus weinig toetsing verlangt. Terwijl een grote loods met een nieuwe detailhandelsfunctie buiten het centrum vraagt om een nauwkeurige toets, analyse en gedegen besluitvorming en dus rechtsbescherming.

 

Binnen het thema ‘bouwen en slopen met vergunning (en vergunningsvrij)’ komen de volgende speerpunten aan de orde:

 

 Speerpunt: Risicoprofilering van vergunningen laten aansluiten met toezicht

Als uitdaging is opgenomen om de aansluiting van de risicoprofilering van vergunningen te maken met toezicht. In 2020 zijn hiervoor ondermeer bouwoverleggen opgezet. Dit speerpunt is ook voor 2021 opgenomen. Het raakt namelijk de Omgevingswet en de Wet kwaliteitborging en de kwaliteitsslag die we willen maken met onze besluiten.

 

 Speerpunt: Woningbouwversnelling

In 2020 is de woningbouwversnelling gaan spelen. De eerste maanden van 2020 lag de focus met name op de inrichting van de organisatie om de versnelde uitvoering van het woningbouwprogramma mogelijk te maken. Inmiddels staat er een structuur. In 2021 wordt verder gewerkt aan het programma Woningbouwversnelling. Een van de uitdagingen daarbij is om de daadwerkelijke vergunningverlening op peil te krijgen ten opzichte van de verwachte planning.

 

 Private Kwaliteitsborging

In het programma Omgevingswet wordt private Kwaliteitsborging als onderdeel meegenomen. De gevolgen van de Kwaliteitborging voor onze organisatie in het licht van de Omgevingswet zullen in 2021 in kaart worden gebracht.

 

 Stikstofdepositie bij bouwactiviteiten

De diverse ontwikkelingen rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die zich in 2019 en 2020 hebben voorgedaan zullen in 2021 blijvend aandacht vragen. In het kader van dienstverlening zullen de medewerkers voorzien moeten worden van een instructiekader.

 

 

Thema: Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen zijn de onderleggers van ons ruimtelijk beleid, de toetssteen waar wat ‘mag’. Met de komst van de Omgevingswet gaat het steeds meer om het mogelijk maken van kansrijke initiatieven, zeker waar deze onze samenleving versterken. Ook in 2021 zullen we de ‘instrumenten’ welke we kunnen inzetten op het thema ‘bestemmingsplannen’ vaak in combinatie met integrale veiligheidsthema’s actief inzetten. Daarnaast wordt in 2021 een begin gemaakt met het inhoudelijke proces van het tot stand komen van een Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet.

 

 

Binnen het thema ‘bestemmingsplannen’ komen de volgende speerpunten aan de orde:

 

 Speerpunt: Permanente bewoning recreatieparken

Het reeds ingezet project Permanente bewoning recreatieparken is in 2020 door de coroncrisis stopgezet. Na de coronacrisis zal dit weer verder worden voortgezet. Integraal samenwerken vanuit verschillende vakgebieden, zowel intern als extern is hierbij van groot belang.

 

 Speerpunt: Ondermijnend gebruik van gebouwen en terreinen

Gebruik van gebouwen en terrein in strijd met de bestemming en waarbij tevens ondermijnende activiteiten plaatsvinden blijft een actie waarvoor wij onze instrumenten inzetten. Denk hierbij onder andere aan garageboxen en bedrijventerreinen.

 

 

Thema: Bodem

De ODZOB voert de toezichts- en handhavingstaken uit op het gebied van bodem namens de gemeente. Dit vindt met name plaats op basis van ingediende schriftelijke (BBK)meldingen of door burgers gesignaleerde en gemelde grondverzetactiviteiten. Met ingang van 1 januari 2019 beschikt de afdeling Mens en Omgeving niet meer over een eigen bodemcoördinator.

Op dit moment worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de ODZOB. In 2021 zal gekeken worden op welke manier wij invulling kunnen geven aan deze functie passend binnen de Omgevingswet. Hierbij kan gedracht worden aan den zaakcoördinator gezondheid.

 

Binnen het thema ‘bodem’ komt de volgende speerpunt aan de orde:

 

Speerpunt: regionaal bodemtoezicht en uitrol van bodemtaken

Er is een regionaal kader voor toezicht Besluit bodemkwaliteit opgesteld. Op dit moment voldoen wij als aan alle randvoorwaarden en afspraken. Wij hebben een actueel nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart (inclusief PFAS) en in 2020 hebben wij een openbaar en toegankelijk bodeminformatiesysteem (Squit iBIS) dat ook door bijvoorbeeld de ODZOB-toezichthouders geraadpleegd kan worden. Door de komst van de Omgevingswet worden bodemtaken van de Provincie overgeheveld naar de gemeenten. Vandaar dat de uitrol van de bodemtaken in 2021 als speerpunt wordt opgenomen.

 

 

Thema: Evenementen

Begin 2020 is het bestaande evenementenbeleid van de gemeente Veldhoven aangepast. Alle huidige beleidsdocumenten zijn omgevormd tot één ‘Uitvoeringsnota evenementen in Veldhoven’. Met betrekking tot het uitvoeren van de VTH-taken voor evenementen wordt in het beleid de relatie gelegd met het VTH-beleid en het UVTH. Door de coronacrisis hebben in 2020 bijna geen evenementen plaatsgevonden. Een enkel evenement is doorgegaan onder strikte coronavoorwaarden.

Mogelijk dat er 2021 weer evenementen plaats mogen vinden. Dit zal afhankelijk zijn van de coronacrisis en de daarvoor gestelde maatregelen. Onze VTH werkzaamheden zullen gericht zijn op dienstverlening en het waarborgen van de coronamaatregelen, veiligheid en openbare orde met betrekking tot evenementen.

 

Binnen het thema ‘evenementen’ komen de volgende speerpunten aan de orde:

 

 Speerpunt: Alcoholgebruik van jeugd onder de 18 jaar

Het gebruik van alcohol van jeugd onder de 18 jaar dient tegengegaan te worden. Hierin zal in 2021 door de Boa’s toezicht plaatsvinden. Ook tijdens het 2 jaarlijkse horecaoverleg tussen KHN-Veldhoven en de gemeente wordt dit als integraal onderwerp meegenomen.

 

 

 

 Speerpunt: Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van evenementen. Zowel bij vergunningverlening als toezicht en handhaving wordt veiligheid in de breedste zin van het woord bij de toetsing als prioriteit meegenomen. Ook de maatregelen die gesteld worden in het kader van corona zullen hierin een belangrijk onderdeel zijn. Alle evenementen worden na afloop geevaluaeerd. Op die manier wordt gekeken welke problemen er zich voor hebben gedaan en hoe we dit kunnen voorkomen bij nieuwe evenementen.

 

 Speerpunt: Geluid

Klachten over evenementen richten zich vaak op geluidsoverlast. In de nieuwe uitvoeringsnota evenementen zijn de geluidsnormen veranderd. Bij evenementen die in 2021 plaatsvinden zal hierop extra toezicht plaatsvinden of voldaan wordt aan deze gestelde normen. Deze geluidsmetingen worden uitgevoerd door de ODZOB.

 

 

Thema: Gebruik openbare ruimte (incl. afval)

Het doel van de projecten opgenomen in dit thema is zorgen voor een veilige, gezonde, duurzame en leefbare/aantrekkelijke gemeente. Om dit te verwezenlijken, wordt toezicht gehouden en indien nodig gehandhaafd op het reclamebeleid en het plakken en bekladden van zaken. Ook wordt toezicht gehouden en eventueel gehandhaafd in het City-centrum. Daarnaast is een belangrijke taak binnen dit thema het afhandelen van meldingen vanuit het meldpunt (bijvoorbeeld overlastmeldingen en zwerfvuil). Op een aantal projecten wordt projectmatig gewerkt (bv. hondenoverlast, vuurwerkoverlast, afval en toezicht op geprioriteerde locaties). Bij woningontruimingen wordt assistentie verleend aan de woningstichting/opdrachtgever.

 

Specifiek vallend onder dit thema zijn de vergunningen en meldingen voor het gebruik van openbaar gebied zoals voor terrassen, maar ook bouwmateriaal en –materieel.

 

Binnen het thema ‘gebruik openbare ruimte (incl. afval)’ komt het volgende speerpunt aan de orde:

 

 Speerpunt: Project interventies bijplaatsingen (zwerfafval)

Veldhoven heeft overlast van bijplaatsingen (zwerfafval) bij ondergrondse containers. Deze bijplaatsingen bestaan vooral uit oud papier en kartonnen dozen, grofvuil en restafvalzakken. Als gevolg van de coronacrisis hebben er geen interventies op bijplaatsingen plaatsgvonden in 2020. De hotspots zijn door handhaving tijdens de surveillance wel gecontroleerd. In 2021 zal alsnog gekeken worden of gerichte interventies bijplaatsingen verminderen. Vanuit toezicht en handhaving zal in 2021 gecontroleerd worden of de genomen interventies bijdragen aan het verminderen van het aantal bijplaatsingen (zwerfafval).

 

 

Thema: Horeca

De coronacrisis heeft de horeca hard geraakt. In 2020 zijn door de coronamaatregelen eet- en drinkgelegenheden voor een langere periode gesloten. Contact met horeca heeft intensief plaatsgevonden. Ook in 2021 zal dit contact plaats blijven vinden om gezamenlijk de coronamaatregelen goed te kunnen uitvoeren en naleven. Wekelijks worden in dit kader afstemmingsmomenten ingepland tussen de gemeente en KHN-Veldhoven, zodat de lijnen met elkaar kort zijn om op die manier direct in te kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden.

 

In 2021 zal verder overeenkomstig/met in achtneming van het geactualiseerde Preventie en Handhavingsplan ‘Alcohol’ en het Sanctiebeleid ‘Alcohol en Horeca’ toezicht en handhaving worden ingezet. Het plan geeft meer aandacht aan de bewustwording en verantwoordelijkheid van ouders voor de jongeren. In het plan worden ouders instrumenten geboden om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De bedoeling is om preventief te kunnen handelen bij alcoholgebruik onder jongeren. In 2021 zal repressieve handhaving worden ingezet als opvolging op geconstateerde overtredingen. De constateringen worden gedaan door politie, collectieven of de toezichthouders. Voor de controle van jeugd onder de 18 jaar wordt gebruik gemaakt van externe Boa’s (o.a. P1). Regionaal wordt samengewerkt met de gemeente Best en Waalre voor de inzet van controleurs in het kader van de Drank- en Horecawet. Tot slot worden ook integrale controles bij de horeca uitgevoerd bij 10% van de vergunninghouders op grond van onder andere (kleine) milieu en bouwvoorschriften. Dit zijn 13 horecagelegenheden. Het doel van dit project is om te zorgen dat de gecontroleerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor hun lokaliteit. Dit draagt bij aan veilige, duurzame en leefbare horecaondernemingen. Het e.e.a. vindt plaats in overeenstemming met het Preventie en Handhavingsplan ‘Alcohol’ en het Sanctiebeleid ‘Alcohol en Horeca’.

 

Binnen het thema ‘horeca’ komen de volgende speerpunten aan de orde:

 

 Speerpunt: Uitvoering Horecanota gemeente Veldhoven

Op 2 juli 2019 is de Horecanota gemeente Veldhoven vastgesteld. Deze nota geeft een integraal helder overzicht van de huidige lokale (beleids)uitvoering en voorziet in een aanschreping van (beleids)uitvoering en actualisatie van nieuwe ontwikkelingen op gebied van horeca. De planning was om in 2020 verder uitvoering te geven aan aan het (beleids)uitvoeringskader van de Horecanota gemeente Veldhoven. Door de coronacrisis zijn eet- en drinkgelenheden voor een langere periode gesloten. Hierdoor heeft de uitvoering van de horecanota ook niet verder plaats kunnen vinden. De uitvoering van deze Horecanota is doorgeschoven naar 2021. Hierbij valt te denken aan het opstarten van de projecten toegankelijkheid en duurzaamheid bij de horeca.

 

 Speerpunt: Alcoholgebruik van jeugd onder de 18 jaar

Het gebruik van alcohol van jeugd onder de 18 jaar dient tegengegaan te worden. In 2020 heeft hiervoor toezicht plaatsgevonden door de Boa’s ook in relatie tot de gestelde coronamaatregelen. In 2021 wordt hierop wederom extra toezicht ingezet. Tijdens de 2 jaarlijkse horecaoverleggen tussen KHN en de gemeente wordt dit als intergraal onderwerp meegenomen. In het algemeen zullen er verschillende preventieve acties uitgevoerd worden, zoals communicatie over de gevolgen van alcoholgebruik.

Per 1 juli 2021 zal verder de Drank- en horecawet gewijzigd worden. Deze wet wordt dan ‘omgedoopt’ tot Alcoholwet. In deze Alcoholwet wordt onder andere geregeld dat ook de wederstrekker van alcohol strafbaar is. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 kaar (geen horecamedewerker) die alcohol doorgeeft aan een minderjarige.

 

 Speerpunt: Speelautomaten

Om consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan, is (ondermeer) voor het aanwezig hebben van speelautomaten binnen een inrichting een vergunning Wet op de kansspelen nodig.

In 2020 was dit ook als speerpunt opgenomen. Door de coronacrisis zijn er geen controles uitgevoerd op de speelautomaten, aangezien deze capaciteit ingezet is in het kader van naleving van de coronamaatregelen. In 2021 zal extra gecontroleerd worden of de benodige vergunningen aanwezig zijn.

 

 Speerpunt: Drank- en horecavergunningen

Tijdens controles bij horecainrichtingen wordt de drank- en horecavergunning gecontroleerd. In de gevallen dat uit deze controles blijkt dat de leidinggevende is gewijzigd, zal in 2021 deze leidinggevende getoetst worden op zedelijkheid en levensgedrag zoals opgenomen in de Drank- en horecawet. Indien nodig is er ook nog de mogelijkheid om een Bibob-toets uit te voeren.

 

 

 

 

 

 

Thema: Milieu en bedrijven

Ook in 2021 voert de ODZOB geheel onder mandaat de milieucontroles in de gemeente Veldhoven uit. Het doel van deze controles is om de gecontroleerde inrichtingen binnen de kaders van de milieueisen veilig, gezond en duurzaam te laten functioneren. Het Algemeen bestuur van de ODZOB heeft het Regionaal operationeel kader milieutoezicht 2018 (ROK Milieutoezicht 2018) vastgesteld, de invulling van het Uitvoeringsprogramma TH met betrekking tot de onderdelen waar de ODZOB voor aan de lat staat. Veldhoven zet in om aan de voorkant zo veel mogelijk sturing te geven aan de integratie van de gemeentelijke en regionale ambities. De uitkomst van dit ROK geeft ruim antwoord op onze ambities en maakt daarmee integraal onderdeel uit van het UVTH van Veldhoven. Bij vaststelling van het UVTH 2019 is het ROK-TH eveneens vastgesteld. Het ROK Milieutoezicht 2018 wordt ook in 2020 toegepast als regionale strategie voor de uitvoering van onze basis- en verzoektaken van de ODZOB.

 

Behalve voor het ‘instrument: toezicht’ en het eventueel daarop volgende ‘instrument: handhaving’, is de ODZOB ook onze uitvoeringspartner als het gaat om het ‘instrument: vergunningen/meldingen’ voor de activiteit milieu.

In 2019 heeft de Odzob het Regionaal operationeel kader vergunningverlening 2020-2023 (ROK-VV) vastgesteld. Voor de uitvoering van Wabo-milieutaken vergunningverlening en afhandelen meldingen binnen Veldhoven wordt aangesloten bij het vastgestelde ROK-VV. Bij de vaststelling van het UVTH 2020 is mede het ROK-VV vastgesteld. Hierdoor wordt het ROK-VV toegepast als regionale strategie voor de uitvoering van uniforme Wabo-milieu vergunningverlening en afhandelen van milieumeldingen.

 

De drie omgevingsdiensten ODBN, OMWB en ODZOB hebben als gevolg van de versnelling van de transitie van de veehouderij in de extra VTH werkzaamheden voor de diensten in de periode 2020 tot en met 2022 in beeld gebracht. Het betreft o.a. de stoppersregeling, de warme sanering varkenshouderij, het voldoen aan de Provinciale Verordening natuurbescherming en de vervolgactiviteiten voor vergunningverlening uit het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv). Om het werk voor de agrarische vergunningverlening uit te voeren is een ambtelijke Taskforce aan de slag gegaan.

Op basis van het advies van de ambtelijke taskforce heeft de bestuurlijke taskforce een positief advies gegeven aan de Algemene Besturen van de 3 omgevingsdiensten van Brabant.

Op 21 november 2019 heeft het AB van de ODZOB ingestemd met het rapport van de Taskforce en de maatregelpakketten.

Hiervoor is het Tasforce rapport ‘Meer dan de som der delen’ opgesteld. Bij vaststelling van het UVTH 2020 hebben wij dit rapport ook vastgesteld voor onze gemeente.

 

Dienstverlening is een minder belicht instrument bij de omgevingsdienst. Vanuit de relatie die de gemeente heeft met de Veldhovense bedrijven en hun partners kunnen wij hier extra waarde toevoegen. In 2020 zijn onze (milieu)accountmedewerkers/adviseurs niet meer werkzaam bij de gemeente Veldhoven. Omdat de dienstverlening erg relatie afhankelijk is, zal dit een extra investering kosten om het niveau van dienstverlening op peil te houden.

 

Binnen het thema ‘milieu en bedrijven’ komen de volgende speerpunten aan de orde:

 

 Speerpunt milieutoezicht ODZOB

Uit het toezichtsprogramma van de ODZOB blijkt dat er in structureel meer aandacht wordt gegeven aan de analyse en opvolging van milieuklachten over bedrijven. Daarnaast zullen er ook in overleg met gemeenten specifieke bedrijven / branches worden geselecteerd om beter invulling te geven aan de regionaal vastgestelde bestuurlijke prioriteiten, zoals ondermijning/illegaliteit, energietransitie en probleemlocaties. Voor 2021 is milieutoezicht onder meer gepland voor mestfraude, risicobedrijven, legionella, energiebesparing en lokale aandachtsbedrijven.

 

 Speerpunt informatieplicht energiebesparing

Daarnaast zijn er (administratieve) controles gepland in het kader van de naleving en opvolging ‘Informatieplicht energiebesparing’, waarbij bedrijven verplicht de landelijk vastgestelde erkende energiebesparingsmaatregelen per branche dienen te melden en uit te voeren.

De ODZOB is met rijkssubsidie regionaal bezig om met gemeenten bedrijven aan te sporen zich aan te melden. Er vindt controle plaats aan de hand van een selectie van bedrijven. Daarbij is gebleken dat de gebruikte lijsten, die door het Rijk zijn opgesteld, opgeschoond moeten worden. Dit wordt in 2021 verder opgepakt.

 

 

Thema: Natuurbescherming

Natuurbescherming ziet ondermeer op de flora en fauna binnen de gemeente Veldhoven.

 

Binnen het thema ‘natuurbescherming’ komt het volgende speerpunt aan de orde:

 

 Speerpunt: project “Samen sterk in Brabant” (SSiB)

Om de flora en fauna binnen de gemeente Veldhoven te beschermen, gaat de gemeente in 2021 verder met het regionale project “Samen sterk in Brabant” (SSiB). Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning van de Boa’s.

 

n.b. Natuurbescherming in relatie tot stikstofdepositie in natura 2000 gebieden is opgenomen onder bouwen en slopen met vergunning.

 

 

Het op 14 april 2018 vastgestelde ‘Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’ (VTH-beleid) beschrijft een doelgerichtere werkwijze dan voorheen. In lijn met ontwikkelingen als de Omgevingswet wordt niet langer gekeken vanuit het perspectief van de dwingende instrumenten die je als overheid inzet, maar er wordt gekeken op welke manier wij de doelen uit het beleid kunnen bereiekn.

 

Dit Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (UVTH) beschrijft hoe wij het VTH-beleid praktisch vertalen naar de uitvoeringspraktijk.

 

 

 

Doelen centraal: van denken naar werken

 

Het UVTH verwoordt de methodiek hoe we de denkwijze, zoals beschreven in het VTH-beleid, omzetten in een werkwijze. ‘Omwerken’ zou je het kunnen noemen en dat is natuurlijk net als omdenken geen sinecure.

 

 

 

Eerst het centraal stellen van het doel en dan bedenken welke acties en welke instrumenten nodig zijn, dat is de kern van het omdenken. Vanuit deze koppeling van denken naar werken is de opzet van het UVTH ontstaan ‘Dat is het’, wat meteen inhoud is van het UVTH:

 

- Doelen

 

- Acties

 

- Thema’s

 

- Instrumenten/middelen

 

- Systematiek

 

- Houvast

 

- Evaluatie

 

- Toezicht (van de Provincie)

 

 

 

In 2019 is voor de eerste keer op deze werkwijze het UVTH opgesteld. Werken vanuit de doelen, de professional zal moeten bepalen welke acties en welke instrumenten het beste ingezet kunnen worden om het doel te bereiken. Het UVTH beschrijft de methodiek om te komen tot goede, doelgerichte acties.

 

In het programma Omgevingswet (zowel provinciaal als het huidige gemeentelijke programma Omgevingswet gezamenlijk met gemeente Waalre en Best) wordt het UVTH als voorbeeld gezien voor het ‘nieuwe werken’ onder de Omgevingswet.

 

De Omgevingswet gaat namelijk eveneens uit van werken vanuit de bedoeling.

 

 

 

Afbakening en relatie tot andere uitvoeringsprogramma’s

 

Het UVTH gaat over de VTH-activiteiten binnen onze gemeente voor zover deze betrekking hebben op het fysieke domein. Activiteiten die soms onder dezelfde juridische reikwijdte vallen, zoals de Apv, maar direct betrekking hebben op bijvoorbeeld integrale veiligheid zijn niet in dit programma opgenomen, maar komen terug in het betreffende uitvoeringsprogramma van integrale veiligheid. Daarnaast blijft ook het strafrechtelijk deel bij dit UVTH buiten beschouwing.

 

 

 

Wettelijk kader

 

Het vaststellen en uitwerken van een UVTH is verplicht gesteld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Met dit UVTH 2021 wordt invulling gegeven aan deze wettelijke verplichting. Het programma voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving vormt het hart van de beleidscyclus. Het UVTH komt voort uit de gestelde doelen uit het VTH-beleid en de daarbij gehanteerde strategie. De positie van het UVTH in de beleidscyclus wordt in de paragraaf 5 ‘Systematiek’ nader toegelicht. Na vaststelling door het college wordt het UVTH ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden en in het kader van het interbestuurlijk toezicht aan de provincie toegezonden.

 

 

 

Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht en vergunningverlening

 

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ODZOB) voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot met name het onderdeel milieu (onderverdeeld in een basistakenpakket, verzoektaken en collectieve taken).

 

 

 

In 2019 hebben wij voor het uitvoeren van milieutoezicht en -handhaving het Regionaal Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht 2018, strategie voor de uitvoering van het Wabo-milieutoezicht in Zuidoost-Brabant (ROK Milieutoezicht 2018) vastgesteld.

 

Voor de uitvoering van de vergunningverlening van de Wabo-milieutaken hebben wij in 2020 het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening 2020-2023 (ROK-VV) vastgesteld. Beide documenten maken ongewijzigd onderdeel uit van het UVTH 2021.

 

 

 

Het ROK milieutoezicht 2018 en ROK-VV zijn onderdeel van de gezamenlijke beleidscyclus zoals wettelijk voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten is voorgeschreven in artikel 7.2 van het Bor.

 

 

 

Coronacrisis (COVID-19)

 

Belangrijk om ook vooraf te vermelden is de bijzonder situatie waarin wij vanaf maart 2020 in zitten. In maart 2020 begon de coronacrisis, door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19. Deze uitbraak heeft wereldwijd een grote maatschappelijke impact. De uitbraak leidde tot diverse landelijke maatregelen, die lokaal weer vertaald werden in noodverordeningen en uiteindelijk in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Voor onze werkzaamheden betekent dit dat de werkzaamheden van vergunningverlening, toezicht en handhaving vanaf die tijd vooral in het teken hebben gestaan van de coronacrisis. In 2021 zullen we nog steeds te maken hebben met de coronacrisis. De werkzaamheden die daaruit naar voren komen, worden dan ook in 2021 geimplementeerd. In dit UVTH zie je dan ook de impact van deze coronacrisis terug voor onze werkzaamheden in 2021.