Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent mandaat en volmacht directeur GBLT (Mandaat- volmachtbesluit directeur GBLT)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent mandaat en volmacht directeur GBLT (Mandaat- volmachtbesluit directeur GBLT)
CiteertitelMandaat- volmachtbesluit directeur GBLT
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter van het dagelijks bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2020nieuwe regeling

30-10-2019

blad gemeenschappelijke regeling 2020, 174

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent mandaat en volmacht directeur GBLT (Mandaat- volmachtbesluit directeur GBLT)

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GBLT,

en

De voorzitter van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GBLT,

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de functionaris aan wie volmacht wordt verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, tevens volmacht heeft van de voorzitter van het dagelijks bestuur tot het ondertekenen van overeenkomsten in het kader van de betreffende rechtshandeling of het daarbij anderszins vertegenwoordigen van GBLT in en buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT;

 

gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke regeling ‘GBLT’ en het ‘Delegatiebesluit aan het dagelijks bestuur GBLT’,

 

besluit vast te stellen het ‘Mandaat- en volmachtbesluit directeur GBLT’ luidende als volgt:

Begripsomschrijving

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van GBLT

 • b.

  besluit: een schriftelijke beslissing van het dagelijks bestuur inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • c.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur besluiten te nemen en te ondertekenen;

 • d.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met inbegrip van het ondertekenen van hiermee samenhangende schriftelijke stukken;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur feitelijke handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f.

  directeur: de directeur van GBLT

 • g.

  voorzitter: de voorzitter van het dagelijks bestuur van GBLT

 • h.

  GBLT: de Gemeenschappelijke regeling GBLT.

Algemeen

Artikel 2  

Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot mandatering en met betrekking tot machtiging tot het voeren van feitelijke handelingen.

Volmacht aan de directeur

Artikel 3  

 • 1.

  De directeur en bij diens afwezigheid of ontstentenis de adjunct-directeur, heeft volmacht ten aanzien van alle bevoegdheden die GBLT ter behartiging van zijn taken zijn toegekend, voor zover bij wettelijk voorschrift, bij of krachtens het delegatiebesluit dagelijks bestuur GBLT of in dit besluit niet anders is bepaald en voor zover de aard van de bevoegdheid zich niet tegen volmacht verzet;

 • 2.

  Het gestelde in lid 1 van dit artikel wordt in artikel 5 op onderdelen verfijnd en verduidelijkt.

Begrenzing van de volmacht, het mandaat en de machtiging

Artikel 4  

 • 1.

  De directeur maakt van de aan hem op grond van dit besluit verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft, die behoren tot zijn werkterrein en taak zoals weergegeven in zijn functiebeschrijving en naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij (in redelijkheid te beoordelen) behoren te worden afgedaan door de volmachtgever, het dagelijks bestuur van GBLT

 • 2.

  Deze volmacht geldt niet voor:

  • a)

   het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de adjunct directeur en de afdelingsmanagers;

  • b)

   het nemen van besluiten ten aanzien van het overschrijden van de vastgestelde begroting;

  • c)

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

  • d)

   het vaststellen van beleidsregels, voor zover deze bevoegdheid niet reeds aan de directeur toekomt als zijnde de aangewezen ambtenaar belast met de heffing en/of invordering als bedoeld in artikel 124 van de Waterschapswet respectievelijk artikel 232 van de Gemeentewet;

  • e)

   het voeren van mondeling en schriftelijk verweer in het kader van een rechterlijke procedure (tenzij hij hiervoor uitdrukkelijk is gemachtigd);

  • f)

   beslissen op bezwaar- en beroepschriften;

  • g)

   behandelen van geschillen en arbitrage;

  • h)

   aangelegenheden die de bevoegde functionaris persoonlijk, of zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, direct of indirect aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken.

Verfijning en verduidelijking van de volmacht aan de directeur

Artikel 5  

De volmacht aan de directeur betreft onder meer:

 • 1.

  de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten met betrekking tot het taakgebied van GBLT met inbegrip van de correspondentie daarover;

 • 2.

  het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen met betrekking tot het taakgebied van GBLT onder deze bepaling vallen onder andere:

  • a.

   het nemen van besluiten en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot de in de Regeling Financieel Beheer genoemde bedragen;

  • b.

   het besluiten tot het aanbesteden van leveringen en diensten tot de in de Regeling Financieel Beheer genoemde bedragen;

  • c.

   het verzekeren van eigendommen en risico’s, inclusief verzekeringen op personeelsgebied;

 • 3.

  het nemen van besluiten en verrichten van handelingen inzake verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • 4.

  het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de GBLT werkzaamheden en de wijze waarop deze werkzaamheden ten behoeve van de deelnemers worden uitgevoerd;

 • 5.

  het nemen van conservatoire maatregelen, het voeren van rechtsgedingen en het instellen van beroep;

 • 6.

  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en het nemen van beslissingen ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst met ambtenaren die hiërarchisch vallen onder de gevolmachtigde leidinggevende;

 • 7.

  Het ondertekenen namens het dagelijks bestuur van arbeidsovereenkomsten en daarmee verband houdende documenten;

 • 8.

  de aanwijzing van één of meer ambtenaren van GBLT als heffingsambtenaar of als invorderingsambtenaar;

 • 9.

  de aanwijzing van één of meer ambtenaren van GBLT of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder;

 • 10.

  het doen van aangifte van strafbare feiten waarvan het dagelijks bestuur kennis heeft genomen;

 • 11.

  besluiten tot toepassing van de hardheidsclausule op grond van artikel 63 AWR;

 • 12.

  opstellen van vernietigingslijsten van archiefbeschikkingen;

 • 13.

  afhandelen van klachten van derden van feitelijke aard over de taakuitvoering van de organisatie (bejegeningsklachten);

 • 14.

  het instellen van beroep in cassatie in belastingprocedures over waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen en in procedures over waardebeschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Voorts het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn om dergelijke cassatieprocedures te voeren;

 • 15.

  het vaststellen van (reiskosten) declaraties van bestuursleden. De (reiskosten)declaraties van de directeur worden vastgesteld door de voorzitter van het dagelijks bestuur.

Ondervolmacht

Artikel 6  

 • 1.

  De directeur verleent ondervolmacht aan de medewerkers van GBLT, voor zover dat in overeenstemming is met hun taak en werkwijze.

 • 2.

  Ondervolmacht wordt uitsluitend schriftelijk verleend.

 • 3.

  De directeur verklaart ten aanzien van de ondergevolmachtigde, het bepaalde in artikel 4 van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  De directeur kan aan het ondervolmacht aanvullende voorwaarden verbinden.

 • 5.

  In het krachtens ondervolmacht te nemen beslissing wordt melding gemaakt van het verleende ondervolmacht;

 • 6.

  De directeur is tegenover het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor alle beslissingen die in ondervolmacht zijn genomen.

Tekenbevoegdheid

Artikel 7  

Krachtens volmacht genomen beslissingen worden door de gevolmachtigde dan wel de ondergevolmachtigde ondertekend namens het dagelijks bestuur of namens de voorzitter.

Slotbepalingen

Artikel 8  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling.

Artikel 9  

Dit besluit kan worden aangehaald als het 'mandaat- volmachtbesluit directeur GBLT'.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur

d.d. 30 oktober 2019,

de directeur

de voorzitter