Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

NADERE SUBSIDIEREGELING VANGNET COVID-19

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNADERE SUBSIDIEREGELING VANGNET COVID-19
CiteertitelNadere subsidieregeling vangnet Covid-19
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/365720/CVDR365720_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-202102-03-2020nieuwe regeling

25-01-2021

gmb-2021-27210

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE SUBSIDIEREGELING VANGNET COVID-19

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

- gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015;

- gelet op het raadsbesluit d.d. 22 april 2020, waarbij budget beschikbaar is gesteld ter bestrijding van alle kosten die het gevolg zijn van de Coronacrisis, waaronder het financiële vangnet voor niet-commerciële instellingen;

- overwegende dat het Rijk een compensatiepakket corona voor gemeenten beschikbaar heeft gesteld;

- overwegende dat de gemeente Elburg zo mogelijk wil voorkomen dat in de gemeente gevestigde verenigingen, maatschappelijke of niet-commerciële instellingen, die door financiële problemen, als gevolg en ten tijde van de coronacrisis (na 1 maart 2020, of na het ingaan van RIVM-maatregelen) in hun voortbestaan bedreigd worden;

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel: Nadere subsidieregeling vangnet Covid-19

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van beleidsregel voor de uitvoering van artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015.

 

Artikel 1 Wettelijke grondslag

1. Voor alle subsidieaanvragen geldt dat de subsidie wordt verleend op basis van:

 • a.

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015.

2. Naast deze regelgeving die voor alle subsidieaanvragen geldt, gelden de regels die in deze nadere subsidieregeling zijn vastgelegd.

 

Artikel 2 Subsidie

1. Voor alle subsidieaanvragen geldt:

 • a.

  de activiteiten moeten bijdragen aan de realisatie van de in het gemeentelijk beleid opgenomen doelstellingen;

 • b.

  een aanvrager (rechtspersoon) komt voor subsidie in aanmerking als hij ten minste 10 leden heeft, of aan een activiteit minimaal 10 mensen deelnemen.

2. Het subsidiebedrag Vangnet Covid-19 bedraagt:

 • a.

  het bedrag dat nodig is om het financiële (exploitatie)tekort als gevolg van de coronacrisis, na 1 maart 2020, op te vangen. Hierop worden voorliggende voorzieningen vanuit het Rijk en/of de provincie in mindering gebracht;

 • b.

  de hoogte van de subsidie wordt individueel beoordeeld, het minimale bedrag is € 500;

 • c.

  het subsidieplafond voor alle aanvragen bedraagt € 500.000.

3. Aanvraagformulier:

 • a.

  voor de aanvraag van deze subsidie dient een aanvraagformulier (conform bijlage bij dit besluit) voor 1 januari 2022 te worden ingevuld;

 • b.

  aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

De aanvrager kan alleen in aanmerking komen voor subsidie wanneer:

 • a.

  het een vereniging, maatschappelijke of niet-commerciële instelling betreft;

 • b.

  deze organisatie zich bevindt in de gemeente Elburg of werkzaam is voor de Elburger samenleving;

 • c.

  er sprake is van een cruciale voorziening voor de Elburger samenleving. Een cruciale voorziening: betreft een voorziening in de vorm van een vereniging, maatschappelijke of niet-commerciële instelling die actief, werkzaam en gevestigd is in de gemeente. Zonder de aanwezigheid van deze specifieke voorziening wordt het welzijn van inwoners van de gemeente Elburg op een incidentele of structurele manier beperkt in de toekomst;

 • d.

  de levensvatbaarheid van de instelling voor de toekomst kan worden aangetoond;

 • e.

  de financiële gevolgen aantoonbaar zijn ontstaan ten tijde van de coronacrisis, na 1 maart 2020;

 • f.

  de financiële gevolgen aantoonbaar zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis of de maatregelen die zijn getroffen om deze te bestrijden;

 • g.

  er van andere voorliggende voorzieningen die mogelijk beschikbaar zijn vanuit het Rijk en/of de provincie gebruik is gemaakt en die een deel van de financiële gevolgen kunnen dekken;

 • h.

  door de aanvrager aantoonbaar schadebeperkende maatregelen zijn genomen, en;

 • i.

  de situatie niet mag zijn ontstaan door verwijtbaar gedrag van de aanvrager.

 

Artikel 4 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  als u niet voldoet aan de subsidievoorwaarden in de wettelijke grondslag genoemd in artikel 1 en de subsidievoorwaarden in artikel 3;

 • b.

  als het beschikbare subsidieplafond door de gedane aanvragen is bereikt.

 

Artikel 5 Verantwoording

1. De subsidie beneden de € 10.000 wordt bij verstrekking gelijk vastgesteld.

2. De aanvrager dient binnen twee weken nadat deze alsnog een tegemoetkoming van een andere voorliggende voorziening ontvangt dit te melden bij het college.

3. Het bedrag dat de aanvrager van deze andere voorziening ontvangt wordt in mindering gebracht op de subsidie van de gemeente Elburg en moet door de aanvrager terugbetaald worden.

4. Terugbetaling, genoemd in lid 3, moet geschieden binnen een door de gemeente Elburg vastgestelde termijn.

 

Artikel 6 Overige bepalingen

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze nadere subsidieregeling.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze Nadere subsidieregeling Vangnet Covid-19 treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 maart 2020.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 26 januari 2021.

De voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij