Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang
CiteertitelMandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2021nieuwe regeling

26-01-2021

gmb-2021-26909

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg en de burgemeester van de gemeente Elburg, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

overwegende dat,

 

de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten hebben besloten om ‘Beschermd Wonen’ en ‘Opvang’, als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, meer bepaald artikel 1.2.1 onderdeel b respectievelijk onderdeel c van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, vanaf 1 januari 2018 uit te voeren in plaats van de centrumgemeente Zwolle;

genoemde gemeenten daarbij tevens hebben besloten dat de gemeente Harderwijk de uitvoering Beschermd Wonen en Opvang op zich neemt;

genoemde gemeenten tevens hebben besloten dat de gemeente Harderwijk naast de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Beschermd Wonen en Opvang, verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de ondersteuning.

genoemde gemeenten daarbij bepaald hebben dat GGD Noord Oost Gelderland per 1 januari 2018 als regionaal toegangsorgaan voor Beschermd wonen en Opvang fungeert en dat daartoe door de gemeente Harderwijk het noodzakelijke onder-mandaat wordt verleend.

genoemde gemeenten daarbij hebben bepaald dat de afhandeling van bezwaarschriften inzake Beschermd Wonen, dan wel Opvang, blijft berusten bij de gemeente Elburg, terwijl de afhandeling van bezwaarschriften inzake subsidies wordt overgedragen aan het bestuur van de gemeente Harderwijk.

 

Gelet op,

de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 160, eerste lid aanhef en onder e en artikel 171 van de Gemeentewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015;

Artikel 1. Begrippen

In dit mandaatbesluit wordt verstaan, dan wel mede verstaan, onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om te besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in naam van het bestuursorgaan;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid feitelijke handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten in naam van het bestuursorgaan;

 • d.

  besluit: een schriftelijke beslissing, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb;

 • e.

  beschermd wonen: de voorziening als bedoeld in artikel 1.2.1 onder b van de Wmo;

 • f.

  opvang: de voorziening als bedoeld in artikel 1.2.1 onder c van de Wmo, met uitzondering van het onderdeel vrouwenopvang;

 • g.

  bestuur: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2. Mandaat

1. Aan het bestuur van de gemeente Harderwijk wordt mandaat verleend om:

 • a.

  binnen de beleidskaders van de gemeente Elburg namens het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Elburg en onder hun verantwoordelijkheid besluiten te nemen ter uitvoering van de wettelijke taken Beschermd Wonen en Opvang;

 • b.

  het nemen van besluiten omtrent subsidieverstrekking (namelijk subsidieverlening en subsidievaststelling) aan zorgaanbieders van Beschermd Wonen en Opvang en in dat kader het aangaan van opdrachten met betrekking tot Beschermd Wonen en Opvang voor kwetsbare burgers in de regio Noord-Veluwe;

 • c.

  het aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015 als bedoeld in artikel 6.1 daarvan, ten aanzien van Beschermd Wonen en Opvang;

 • d.

  de toegangsbeoordeling inzake Beschermd Wonen en Opvang in ondermandaat over te dragen aan de GGD Noord Oost Gelderland.

2. In afwijking van het eerste lid en onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Awb wordt van mandaat uitgesloten:

 • a.

  de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten, alsmede tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de Awb;

 • b.

  de beslissing om beroep en/of hoger beroep in te stellen;;

 • c.

  de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften.

 

Artikel 3. Volmacht en machtiging

1. Aan het bestuur van de gemeente Harderwijk wordt, om de uitvoering van de eerder bedoelde taken in het kader van Beschermd Wonen en Opvang mogelijk te maken:

 • a.

  volmacht verleend voor het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • b.

  machtiging verleend tot het verrichten van feitelijke handelingen.

2. De bevoegdheid om tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling over te gaan, dan wel om een feitelijke handeling te verrichten, houdt tevens in de bevoegdheid tot het wijzigen, opzeggen of anderszins beëindigen van die rechts- of feitelijke handeling.

3. Onder machtiging worden mede begrepen de voorbereidende handelingen in het kader van de behandeling van bezwaarschriften en beroepszaken, tenzij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Elburg vooraf heeft aangegeven hierin zelf te willen voorzien.

 

Artikel 4. Omvang en instructies mandaat, volmacht en machtiging

1. Een verleend mandaat omvat onder meer:

 • a.

  het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin;

 • b.

  het ondertekenen van besluiten;

 • c.

  het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

 • d.

  het intrekken van besluiten (niet in kader van bestuurlijke handhaving);

 • e.

  het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen, etc.;

 • f.

  het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen, etc.;

 • g.

  het behandelen van verzoeken om aanvullende informatie;

 • h.

  het behandelen van verzoeken tot kosteloze advisering aan derden;

 • i.

  het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

 • j.

  het verstrekken van inlichtingen over vastgesteld beleid;

 • k.

  het verlenen of weigeren van subsidie Beschermd Wonen en Opvang;

 • l.

  het toekennen van bedragen in termijnen betrekking hebbende op voorzieningen Beschermd Wonen en Opvang;

 • m.

  het verstrekken van voorschotten persoonsgebonden budget Beschermd Wonen alsmede de definitieve afrekening aan/met de Sociale Verzekeringsbank;

 • n.

  het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

 • o.

  het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

 • p.

  alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

2. Voor de uitoefening van bevoegdheden in mandaat die financiële consequenties hebben, geldt dat daarvoor een toereikend bedrag moet zijn opgenomen in de begroting centrum gemeentelijke middelen van de gemeente Harderwijk of middels een separaat raadsbesluit van de gemeente Elburg beschikbaar moet zijn gesteld.

3. Het bestuur van de gemeente Harderwijk is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij:

 • a.

  het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

 • b.

  uit het besluit financiële gevolgen voortvloeien die niet zijn voorzien in de begroting centrum gemeentelijke middelen van de gemeente Harderwijk;

 • c.

  het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Elburg vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

4. Indien zich één of meer van de onder a tot en met c in het voorgaande lid omschreven situaties voordoet, dan besluit het college van gemeente Elburg.

 

Artikel 5. (onder)mandaat, volmacht en machtiging bij medewerkers

Het bestuur van de gemeente Harderwijk is bevoegd om schriftelijk ondermandaat, ondervolmacht of ondermachtiging te verlenen aan medewerkers van de GGD Noord Oost Gelderland, voor zover deze medewerkers belast zijn of worden met taken strekkende tot uitvoering van Beschermd Wonen en Opvang, alsmede aan externen die namens de gemeente Harderwijk of de uitvoeringsorganisatie MeerinZicht uitvoering geven aan taken op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang.

 

Artikel 6. Plaatsvervanging

1. De plaatsvervanger van een medewerker met ondermandaat oefent dezelfde bevoegdheid uit als degene die hij vervangt.

2. Bij afwezigheid van zowel de medewerker met ondermandaat als diens plaatsvervanger, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de naast hogere leidinggevende van bedoelde medewerker met ondermandaat.

 

Artikel 7. Ondertekenening en ondertekeningsmandaat

1. In geval van uitoefening van de hiervoor genoemde publiekrechtelijke bevoegdheden worden stukken als volgt ondertekend: Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek/Elburg/Nunspeet/Harderwijk/Ermelo/Putten, namens dezen <functienaam met vermelding naam functionaris>.

2. In geval van uitoefening van de hiervoor bedoelde privaatrechtelijke bevoegdheden worden stukken als volgt ondertekend: Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek/Elburg/Nunspeet/Harderwijk/Ermelo/Putten, namens deze, <functienaam met vermelding naam functionaris>

3. In geval van uitoefening van de hiervoor bedoelde bevoegdheid tot het verrichten van feitelijke handelingen wordt als volgt ondertekend: Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek/Elburg/Nunspeet/Harderwijk/Ermelo/Putten, namens dezen, <functienaam met vermelding naam functionaris>.

 

Artikel 8. Informatieverstrekking

1. Het bestuur van de gemeente Harderwijk informeert gemeente Elburg in december van elk kalenderjaar over de in mandaat en ondermandaat genomen besluiten en over de wijze waarop het mandaat en ondermandaat worden uitgeoefend.

2. Het staat gemeente Elburg vrij om vaker informatie te vragen, aan welke verplichting door het bestuur van de gemeente Harderwijk gevolg dient te worden gegeven.

3. Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op volmacht en ondervolmacht en machtiging en ondermachtiging.

 

Artikel 9. Intrekking oude mandaatbesluit(en)

De eerdere mandaatbesluiten, die betrekking hebben op de aan het bestuur van de gemeente Harderwijk of aan onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen verleend mandaat, volmacht, machtiging en opdracht inzake Beschermd Wonen en Opvang, worden ingetrokken met ingang van de datum waarop dit mandaatbesluit in werking treedt.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang’.

2. De inwerkingtredingsdatum wordt bepaald op 1 januari 2021, dan wel de dag na bekendmaking, indien deze later is dan 1 januari 2021.

3. Dit besluit heeft na inwerkingtreding onmiddellijke werking voor alle fasen van besluitvorming waarin een procedure zich bevindt.

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 25 januari 2021.

De burgemeester ir. J.N. Rozendaal

De secretaris P.W. Wanrooij