Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Elburg 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRe-integratieverordening Participatiewet gemeente Elburg 2021
CiteertitelRe-integratieverordening Participatiewet gemeente Elburg 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8a van de Participatiewet
 2. artikel 10b, zevende lid, van de Participatiewet
 3. artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet
 4. artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet
 5. artikel 9, eerste lid, van de Participatiewet
 6. artikel 10a, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand
 7. artikel 10a, zesde lid, van de Wet werk en bijstand
 8. artikel 10b van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2021nieuwe regeling

25-01-2021

gmb-2021-26867

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Elburg 2021

De raad van de gemeente Elburg; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020;

gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, zevende lid, van de Participatiewet;

overwegende dat de gemeenteraad bij verordening regels dient vast te stellen ten aanzien van:

het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en artikel 10, eerste lid;

het opdragen van een tegenprestatie in artikel 9, eerste lid, onderdeel c;

de scholing of opleiding, bedoeld in artikel 10a, vijfde lid;

de premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid;

het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving, bedoeld in artikel 10b;

besluit: vast te stellen de volgende verordening: Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Elburg 2021.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet;

 • wet: Participatiewet.

 

Hoofdstuk 2. Beleid en financiën

Artikel 2. Beleid en financiën

1. Het college biedt belanghebbenden uit de doelgroep ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. Hierbij wordt de eigen verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij belanghebbenden gelegd en wordt gekeken naar de meest doelmatige oplossing met het oog op inschakeling in de arbeid.

2. Het college houdt bij het aanbieden van de ondersteuning en voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en

 • b.

  de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.

3. Het college kan ter nadere uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen waarin wordt vastgelegd welke voorzieningen, waaronder ondersteunende voorzieningen, het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

4. In deze regels kunnen voor bepaalde voorzieningen of subdoelgroepen grenzen gesteld worden om budgetoverschrijdingen te voorkomen. Een door het college ingesteld plafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening.

 

Hoofdstuk 3. Voorzieningen

Artikel 3. Beëindiging van voorzieningen

1. Het college kan een voorziening beëindigen als:

 • a.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;

 • b.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;

 • c.

  naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;

 • d.

  de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening;

 • e.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening;

 • f.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

2. Indien een niet-uitkeringsgerechtigde die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan de in de wet gestelde verplichtingen of aan het gestelde in het eerste lid, kan het college de kosten van de voorziening danwel de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen van die persoon.

 

Artikel 4. Werkstage

1. Het college kan een persoon een werkstage gericht op arbeidsinschakeling aanbieden als deze:

 • a.

  behoort tot de doelgroep, en

 • b.

  nog niet actief is geweest op de arbeidsmarkt of een afstand tot de arbeidsmarkt heeft door langdurige werkloosheid of door onvoldoende werkervaring.

2. Het doel van een werkstage is het opdoen van werkervaring of het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

3. Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

4. De werkstage duurt maximaal 3 maand met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van maximaal 3 maand.

5. In een schriftelijke overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:

 • a.

  het doel van de werkstage, en

 • b.

  de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

 

Artikel 5. Sociale activering

1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering als de verwachting is dat de persoon zonder deze stap niet tot betaalde arbeid geleid kan worden of als de maatschappelijke participatie van belanghebbende op deze wijze vergroot kan worden.

2. Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.

 

Artikel 6. Scholing

1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.

2. Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

 • a.

  de scholing of training vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, en

 • b.

  de belanghebbende beschikt over de mogelijkheden en capaciteiten om de scholing binnen redelijke termijn met goed gevolg af te kunnen ronden.

 

Artikel 7. Participatieplaats

1. Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand overeenkomstig artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.

2. Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met een maximale looptijd van 2 jaar.

3. De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 250,- per zes maanden, mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

 

Artikel 8. Participatievoorziening beschut werk

1. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken worden de nodige voorzieningen voor de arbeidsinschakeling aangeboden, waaronder in elk geval wordt verstaan fysieke aanpassingen van de werkplek of werkomgeving.

2. Voor zover nodig worden aan personen van wie is vastgesteld dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, tot het moment van aanvang van de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de wet, andere voorzieningen voor de arbeidsinschakeling aangeboden, zoals:

 • a.

  arbeidsmatige dagbesteding als bedoeld in artikel 5 onder 3.4 van de Beleidsregel maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente Elburg;

 • b.

  sociale activering als bedoeld in artikel 5;

 • c.

  scholing als bedoeld in artikel 6;

 • d.

  persoonlijke ondersteuning als bedoel in artikel 10;

 

Artikel 9. Ondersteuning bij leer-werktraject

Het college kan ondersteuning aanbieden aan een persoon uit de doelgroep ten aanzien van wie het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft:

 • a.

  van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of

 • b.

  van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

 

Artikel 10. Persoonlijke ondersteuning

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van systematische begeleiding als:

 • a.

  hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten;

 • b.

  hij extra ondersteuning nodig heeft, die meer is dan een werkgever normaliter biedt in het kader van inwerken;

 • c.

  hij een contract bij een bedrijf heeft voor minimaal 12 uur per week voor minimaal 6 maanden.

 

Hoofdstuk 4. Tegenprestatie

Artikel 11. Inhoud van een tegenprestatie

1. Het college kan onbeloonde maatschappelijke nuttige werkzaamheden opdragen als tegenprestatie voor zover deze werkzaamheden:

 • a.

  Additioneel van aard zijn;

 • b.

  Niet primair zijn bedoeld als re-integratie instrument.

2. Het college kan ter nadere uitvoering van deze verordening in nadere regels vastleggen welke werkzaamheden ingezet kunnen worden en welke aanvullende voorwaarden daarbij gelden.

 

Artikel 12. Het opdragen van een tegenprestatie

1. Het college kan iedere belanghebbende op wie de verplichting rust van artikel 9, lid 1 sub c Participatiewet, artikel 37, lid 1f van de IOAW en artikel 37, lid 1f van de IOAZ een tegenprestatie opdragen.

2. Bij het opdragen van de tegenprestatie houdt het college rekening met de persoonlijke situatie, individuele omstandigheden en capaciteiten van de belanghebbende.

3. Er wordt geen tegenprestatie opgelegd als een belanghebbende activiteiten met betrekking tot de inschakeling in de arbeid of nuttige maatschappelijke activiteiten verricht en deze activiteiten de capaciteiten en het vermogen van belanghebbende te boven gaan of een vergelijkbare omvang hebben als bedoeld in artikel 13. Hieronder wordt verstaan:

 • a.

  betaalde arbeid;

 • b.

  re-integratieactiviteiten;

 • c.

  vrijwilligerswerk;

 • d.

  mantelzorg.

 

Artikel 13. Duur en omvang van de tegenprestatie

1. De tegenprestatie wordt opgedragen voor maximaal acht uur per week.

2. De tegenprestatie wordt telkens voor de maximale duur van twaalf maanden opgedragen. Na deze periode kan opnieuw een tegenprestatie worden opgedragen.

 

Artikel 14. Geen werkzaamheden voorhanden

Het college draagt geen tegenprestatie op indien geen werkzaamheden voorhanden zijn die kunnen worden ingezet als tegenprestatie.

 

Hoofdstuk 5. Premies, toeslagen en verwervingskosten

Artikel 15. Loonkostensubsidie

1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

2. Om vast te stellen of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie hoort, maakt het college gebruik van een van volgende manieren:

 • a.

  Door beoordeling via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

 • b.

  Door beoordeling via de praktijkroute.

3. Het college kan advies inwinnen over het oordeel of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort bij een externe organisatie.

4. Voor het vaststellen van de loonwaarde maakt het college gebruik van de gecertificeerde methodiek Dariuz.

 

Artikel 16. Indienstnemingspremie

1. Het college kan een indienstnemingspremie verstrekken aan een werkgever die met een werkzoekende, die niet behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6, lid 1 e Participatiewet, een arbeidsovereenkomst sluit voor zover dit gezien zijn afstand tot de arbeidsmarkt passend is en de persoon hiermee uitkeringsonafhankelijk wordt.

2. De subsidie bedraagt maximaal €5.000,-. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet er sprake zijn van een voltijds dienstverband van minimaal zes maanden. Uitbetaling vindt achteraf plaats per periode van zes maanden. Het college is bevoegd dit bedrag periodiek aan te passen aan de prijsontwikkelingen.

3. De subsidie bedraagt €250,- per maand met een maximum van €3.000,-.

4. De aanvullende subsidie bedraagt €2.000,- wanneer de werknemer een vaste aanstelling verkrijgt.

5. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer werkzoekende niet eerder eenzelfde of soortgelijk beroep heeft uitgeoefend.

6. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt.

7. De indienstnemingspremie wordt niet verstrekt als de werkgever op grond van een andere regeling aanspraak maakt op financiële tegemoetkomingen in verband met de indiensttreding van de werknemer.

 

Artikel 17. Uitstroompremie

1. Het college kan eenmalig een uitstroompremie toekennen aan een langdurig werkloze die duurzaam uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid en daardoor niet langer recht heeft op algemene bijstand.

2. Een langdurig werkloze in de zin van het eerste lid is een persoon die gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden of langer op een uitkering aangewezen is of is geweest.

3. De premie bedraagt 25% van de per jaar maximum vrij te laten premie als bedoeld in artikel 31, tweede lid onder j van de Participatiewet.

4. De premie kan worden aangevraagd vanaf de zevende maand na de indiensttreding.

 

Artikel 18. Individuele studietoeslag

Vervallen.

Artikel 19. Overige premies, regelingen en vergoedingen

1. Het college kan, overeenkomstig art. 31, lid 2 onder j uit de wet, aan belanghebbende een premie van maximaal €150,- verstrekken indien belanghebbende na het oordeel van het college voldoende inzet heeft getoond bij deelname aan een voorziening zoals genoemd in artikel 4 en 5 van deze verordening.

2. Het college kan, overeenkomstig art. 31, lid 2 onder n uit de wet, inkomsten vrijlaten indien belanghebbende deeltijdwerk aanvaardt. Deeltijdwerk wordt geacht bij te dragen aan arbeidsinschakeling.

3. Het college kan aan belanghebbende een vergoeding verstrekken voor kosten die gemaakt zijn in het kader van arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie. Onder kosten wordt onder andere verstaan:

 • a.

  reiskosten boven 10 kilometer;

 • b.

  kosten voor kinderopvang;

 • c.

  kosten van schuldhulpverlening indien dit noodzakelijk is voor de arbeidsinschakeling;

 • d.

  kosten van werkkleding en overige noodzakelijke kosten.

4. Het college bepaalt de noodzakelijkheid van deze kosten.

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 20. Hardheidsclausule

1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

2. In bijzondere gevallen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Elburg 2021.

 

Artikel 22. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van:

 • 1.

  Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Elburg 2017.

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 25 januari 2021.

De voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

De griffier, mr. ir. M.C. Luiting