Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg
CiteertitelVerordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-202101-01-2021nieuwe regeling

25-01-2021

gmb-2021-26137

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg

Besluit van de raad van de gemeente Elburg tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg

 

De raad van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg

 

 

 

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2021.

De voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

De griffier, mr. Ir. M.C. Luiting