Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Achtkarspelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent een compensatie voor gemiste inkomsten als gevolg van maatregelen gericht op bestrijding van corona (Subsidieregeling compensatie corona Achtkarspelen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAchtkarspelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent een compensatie voor gemiste inkomsten als gevolg van maatregelen gericht op bestrijding van corona (Subsidieregeling compensatie corona Achtkarspelen)
CiteertitelSubsidieregeling compensatie corona Achtkarspelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt op 15 maart 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Achtkarspelen/393784/CVDR393784_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-202115-03-2021nieuwe regeling

21-01-2021

gmb-2021-25065

Z2021-00636

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent een compensatie voor gemiste inkomsten als gevolg van maatregelen gericht op bestrijding van corona (Subsidieregeling compensatie corona Achtkarspelen)

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  inkomstenderving: de inkomsten die aanvrager mist als gevolg van (rijks)overheidsmaatregelen gericht op bestrijding van corona;

 • 2.

  kosten: de kosten die aanvrager gemaakt heeft voor het nemen van maatregelen die in verband met corona noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten. Hieronder valt in ieder geval het verstrekken van desinfecterende middelen, extra huur en schoonmaak, extra inzet personeel en vrijwilligers en het plaatsen van kuchschermen, waarschuwingsborden en aanwijzingen;

 • 3.

  schade: de inkomstenderving vermeerderd met de kosten.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De Algemene subsidieverordening Achtkarspelen 2016 is van toepassing op subsidies die op basis van deze regeling worden verstrekt.

 • 2.

  Voor zover in deze regeling van de Algemene subsidieverordening afwijkende bepalingen zijn opgenomen, geldt deze regeling.

2. Culturele organisaties

Artikel 3 Te subsidiëren activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verstrekken als compensatie voor geleden schade als gevolg van maatregelen van de (rijks)overheid die gericht zijn op bestrijding van corona.

Artikel 4 Te subsidiëren instelling

De subsidie wordt alleen verstrekt aan culturele organisaties zonder winstoogmerk in de gemeente Achtkarspelen.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan tot en met 15 maart 2021 worden ingediend.

 • 2.

  De aanvrager maakt gebruik van een door de gemeente voorgeschreven (digitaal) aanvraagformulier.

 • 3.

  De subsidieaanvraag bevat een gespecificeerd overzicht van de inkomstenderving en de gemaakte kosten.

 • 4.

  Het college neemt per aanvrager maximaal één aanvraag in behandeling.

 • 5.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 6 Verplichtingen

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende verplichtingen:

 • 1.

  de schade is aantoonbaar corona-gerelateerd;

 • 2.

  de schade is ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020;

 • 3.

  de schade kan met financiële gegevens worden onderbouwd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college weigert een subsidie wanneer:

 • 1.

  de activiteit of de activiteiten waarvoor de maatregelen noodzakelijk zijn, geheel of deels gericht zijn op het behalen van winst;

 • 2.

  de schade minder bedraagt dan € 250;

 • 3.

  de aanvraag niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in deze regeling.

Artikel 8 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor culturele organisaties is vastgesteld op € 165.250.

 • 2.

  De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van de schade tot een maximum van € 50.000.

 • 3.

  Als de aanvrager een compensatiebijdrage heeft ontvangen van het rijk of de provincie, dan wordt deze compensatie verrekend met het totaal bij de gemeente ingediende bedrag van de schade.

Artikel 9 Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt de subsidie direct vast, zonder voorafgaande subsidieverlening. Het college beslist binnen acht weken op de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de in het kader van deze regeling verstrekte subsidies controleren, al dan niet steekproefsgewijs.

3. Sport

Artikel 10 Te subsidiëren activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verstrekken als compensatie voor geleden schade als gevolg van maatregelen van de (rijks)overheid die gericht zijn op bestrijding van corona.

Artikel 11 Te subsidiëren instelling

De subsidie wordt alleen verstrekt aan sportverenigingen in de gemeente Achtkarspelen.

Artikel 12 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan tot en met 15 maart 2021 worden ingediend.

 • 2.

  De aanvrager maakt gebruik van een door de gemeente voorgeschreven (digitaal) aanvraagformulier.

 • 3.

  Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen na het verstrijken van de gehanteerde uiterste indieningsdatum.

Artikel 13 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor sportverenigingen is vastgesteld op € 13.150.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   een sportvereniging tot 100 leden : € 500

  • b.

   een sportvereniging vanaf 100 leden : € 1.000

 • 3.

  Wanneer het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid verdeeld.

4. Slotbepalingen

Artikel 14 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, voor zover de toepassing van deze subsidieregeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het in deze subsidieregeling bepaalde.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling compensatie corona Achtkarspelen’.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie en eindigt op 15 maart 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen op 21 januari 2021.

secretaris,

dhr. mr. M.P. de Jong

burgemeester,

dhr. mr. O.F. Brouwer