Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-202101-01-2021nieuwe regeling

12-01-2021

gmb-2021-23961

12-01-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening Sociaal Domein gemeente Oost Gelre;

 

dat de raad in de hiervoor genoemde verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening nadere regels kan stellen;

 

Besluit:

 

 

De volgende “Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre” vast te stellen:

 

 

 

Artikel 1 Bijdrage in de kosten maatwerkvoorziening

 • 1.

  De bijdrage in de kosten is verschuldigd met inachtneming van de regels van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 2.

  Voor maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van de Wmo Zoov-indicatie, bedraagt de hoogte van de bijdrage voor een of meerder voorzieningen tezamen € 19,- per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënt tezamen. Op grond van hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 kan een cliënt geen eigen bijdrage verschuldigd zijn.

 • 3.

  De bijdrage in de kosten wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 • 4.

  Voor de volgende maatwerkvoorzieningen wordt geen bijdrage in de kosten geïnd:

 • a.

  Rolstoelen

 • b.

  Een pgb voor meerkosten bij eigen vervoer

 • c.

  Een pgb voor de ondersteuning bij verhuizing en herinrichting

 • 5.

  De cliënt die met korting gebruik maakt van het collectief taxivervoer (ZOOV) is een jaarlijkse bijdrage van € 50,- verschuldigd.

 • 6.

  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt geen bijdrage in de kosten geïnd met uitzondering van een woningaanpassing waarbij deze via de ouders/verzorgers wordt geïnd.

 • 7.

  De bijdrage in de kosten overstijgt niet de kostprijs van de maatwerkvoorziening.

 • 8.

  Indien een maatwerkvoorziening niet in eigendom wordt verstrekt wordt een bijdrage in de kosten opgelegd gedurende de periode waarvoor de maatwerkvoorziening wordt verstrekt.

 • 9.

  Indien het dienstverlening betreft, wordt een bijdrage in de kosten opgelegd zolang de dienst geleverd wordt.

 

Artikel 2 Bijdrage voor algemene voorzieningen

 • 1.

  Voor een algemene voorziening kan een cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd zijn aan de organisatie die zorg draagt voor uitvoering van de algemene voorziening.

 • 2.

  De organisatie die zorg draagt voor de algemene voorziening stelt de hoogte van de bijdrage vast en int deze.

 

Artikel 3 Pgb- tarieven

 • 1.

  De tarieven voor een pgb voor hulp bij het huishouden bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

hulp bij het huishouden 1 en 2 te leveren door een particuliere hulp

uur

€ 14,93

Voor hulp bij het huishouden 1 door een alfahulpservice-organisatie

uur

€ 16,62

 

Voor hulp bij het huishouden 1 door een reguliere leverancier van huishoudelijke hulp

uur

€ 28,20 (tarief t/m 30-06-21).

Voor hulp bij het huishouden 2 door een reguliere leverancier van huishoudelijke hulp

uur

€ 31,20 (tarief t/m 30-06-21)

 

 • 2.

  De tarieven voor een pgb voor begeleiding individueel bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Begeleiding individueel – ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 55,80

Begeleiding individueel – ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

uur

€ 65,40

Begeleiding individueel – stabiliseren en helpen bij door een professionele zorgverlener

uur

€ 52,80

Begeleiding individueel – stabiliseren en overnemen door een professionele zorgverlener

uur

€ 56,40

Begeleiding individueel – stabiliseren Plus door een professionele zorgverlener

uur

€ 64,20

Begeleiding individueel door een informele hulp

uur

€ 14,93

 

 • 3.

  De tarieven voor een pgb voor begeleiding groep bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Begeleiding groep – ontwikkelen door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 37,21

Begeleiding groep – ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 54,83

Begeleiding groep – stabiliseren en helpen bij door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 36,78

Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 43,38

Begeleiding groep – stabiliseren Plus door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 54,83

 

 

 

 

 • 4.

  Het tarief voor een pgb voor het vervoer naar begeleiding groep bedraagt maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Vervoer

etmaal

€ 19,25

 

 

 • 5.

  De tarieven voor een pgb voor kortdurend verblijf (logeren) bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Logeren – door een professionele zorgverlener

etmaal

€ 136,12

 

 

 

 

 • 6.

  De tarieven voor een pgb voor persoonlijke verzorging bedragen maximaal:

 

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Persoonlijke verzorging ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€45,60

Persoonlijke verzorging stabiliseren door een professionele zorgverlener

uur

€44,40

Persoonlijke verzorging door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt

uur

€ 14,93

 

 

 

 • 7.

  De tarieven voor een pgb voor beschermd wonen bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Wonen omklapwoning (met 24 uurs bereikbaarheid)

etmaal

€ 25,89

Wonen beschut Ambulant (met 24 uurs bereikbaarheid)

etmaal

€ 32,40

Wonen beschut (met 24 uurs bereikbaarheid)

etmaal

€ 37,69

Wonen beschermd gericht op ontwikkeling (met 24 uurs toezicht)

etmaal

€ 61,37

Wonen beschermd gericht op stabiliseren (met 24 uurs toezicht)

etmaal

€ 61,37

 

Artikel 4 Maximumhoogte pgb bij verhuis- en inrichtingskosten en sportvoorziening

Het pgb voor:

 • a.

  Verhuis-en inrichtingskosten bedraagt maximaal € 2.733,60

 • b.

  Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening voor drie jaar bedraagt maximaal € 2.397,00

 

Artikel 5 Pgb voor meerkosten bij eigen vervoer

Een pgb voor de meerkosten bij gebruik van een eigen auto is gebaseerd op;

 • 1.

  een kilometerprijs voor gebruik eigen auto van € 0,73 (Nibudcijfers 2020);

 • 2.

  een bijdrage in de kosten per kilometer is € 0,20 gebaseerd op het kilometertarief van het collectief vraagafhankelijke vervoer met Wmo-indicatie.

 

Artikel 6 Terugbetaling bij verkoop van de woning

Indien een woningaanpassing tot gevolg heeft dat de waarde van de woning stijgt, dient de cliënt bij verkoop binnen een periode van 10 jaar na gereedmelding van de woningaanpassing, deze verkoop zo spoedig mogelijk te melden bij het college en de meerwaarde volgens onderstaand afschrijvingsschema aan het college terug betalen:

- In het eerste jaar 90% van de meerwaarde

- In het tweede jaar 80% van de meerwaarde

- In het derde jaar 70% van de meerwaarde

- In het vierde jaar 60% van de meerwaarde

- In het vijfde jaar 50% van de meerwaarde

- In het zesde jaar 40% van de meerwaarde

- In het zevende jaar 30% van de meerwaarde

- In het achtste jaar 20% van de meerwaarde

- In het negende jaar 10% van de meerwaarde

Het terug te betalen bedrag bedraagt nooit meer dan het bedrag dat ten laste van het college is gekomen in verband met de woningaanpassing.

 

 

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze nadere regels worden de nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre, vastgesteld op 7 januari 2020 ingetrokken.

 • 3.

  Bestaande indicaties blijven gelden tegen het in de beschikking vastgestelde pgb-tarief.

 • 4.

  Van het in lid 3 gestelde kan ten gunste van de cliënt worden afgeweken.

 • 5.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’.

 

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 12 januari 2021,

Burgemeester en wethouders,

Dhr. J. Heerkens

Secretaris

Mw. A.H. Bronsvoort

Burgemeester