Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het Digitaal Opkopers Register (DOR)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het Digitaal Opkopers Register (DOR)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/602413/CVDR602413_4.html
 2. artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 3. artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2021nieuwe regeling

19-01-2021

gmb-2021-23311

1096932/1033619

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het Digitaal Opkopers Register (DOR)

De burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gelet op:

 • -

  artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017 (APV);

 • -

  artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

 • -

  artikel 2, tweede lid, Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

overwegende:

 • -

  dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte of ongebruikte goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  dat artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017 (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  dat artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (hierna DOR);

 • -

  dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67, eerste lid APV (verkoopregister) en in artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • -

  dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

besluit:

 

 • I.

  dat het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld op 19 januari 2021

mw. F. Ravestein

burgemeester