Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Elburg
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageAANWIJZING INZAMELMIDDELEN EN INZAMELVOORZIENINGEN

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/649533/CVDR649533_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-202101-01-2021Nieuwe regel

19-01-2021

gmb-2021-21916

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelet op de artikelen 3, lid 3; 4, lid 1, onderdeel b; 8, lid 2; 10, lid 4 en 13, lid 2 van de Afvalstoffenverordening gemeente Elburg;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Elburg;

 

besluiten: vast te stellen de volgende nadere regel: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Elburg

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Elburg;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, ondergrondse container, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  ACONOV: handelsnaam van ACONOV b.v.;

 • e.

  afvalkalender: het jaarlijks door of vanwege het college vastgestelde overzicht met de dagen waarop huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst en andere inzamelaars in de gemeente Elburg worden ingezameld. De afvalkalender verschijnt op de gemeentelijke website en wordt op verzoek op papier verstrekt;

 • f.

  inzameldag: de dag waarop het betreffende afvalbestanddeel volgens de afvalkalender bij een perceel wordt ingezameld;

 • g.

  grondgebonden woningen: woningen met tuin of buitenruimte, niet zijnde een woning die krachtens de aanwijzing in de zin van artikel 1, onder h wordt gelijkgesteld met niet-grondgebonden woningen;

 • h.

  niet-grondgebonden woningen: bovenwoningen, alsmede de door het college aan te wijzen woningen met tuin of buitenruimte die voor de toepassing van dit besluit worden gelijkgesteld met niet-grondgebonden woningen;

 • i.

  diftar (gedifferentieerd tarief): verrekening van variabele afvalstoffenheffing op basis van de frequentie waarmee de restafvalcontainer per huishouden per jaar wordt aangeboden, dan wel de frequentie waarmee een met een afvalpas te openen inzamelvoorziening voor restafval per huishouden per jaar wordt geopend;

 • j.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2. Aanwijzing van inzameldienst

1. Als inzameldienst op grond van artikel 3 van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  die instanties of instellingen met wie de gemeente op het moment van inwerkingtreding van dit besluit een overeenkomst heeft tot inzameling van één of meerdere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen;

 • b.

  de instanties of instellingen met wie de gemeente na de inwerkingtreding van dit besluit een overeenkomst sluit tot inzameling van één of meer bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen.

2. De aanwijzing als inzameldienst in de zin van het eerste lid van dit artikel geldt slechts voor de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die in de desbetreffende overeenkomst zijn genoemd.

3. De aanwijzing als inzameldienst vervalt van rechtswege op dag dat de overeenkomst waarop de aanwijzing ziet, beëindigd is.

 

Artikel 3. Aanwijzing van inzamelaars

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid onder b, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens;

 • b.

  alle apotheken gevestigd in de gemeente Elburg voor ongebruikte medicijnen en voor medisch gebruik bestemde naalden afkomstig uit Elburgse huishoudens.

 

Artikel 4. Aanwijzing van inzamelplaats

Als inzamelplaats op grond van artikel 5 van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  Grondstoffenstation Elburg/Elburg: aan de Broeklandstraat te Elburg;

 • b.

  Van Werven Recycling BV, Bovendwarsweg 93, te Elburg, voor de periode tot 1 september 2021, of zoveel later als door het college wordt besloten;

 • c.

  Gemeentewerf Elburg, aan Het Straatje 8 te Elburg.

 

Artikel 5. Tijdstip voor aanbieding bij een perceel

1. Voor de verschillende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt voor inzameling bij een perceel de volgende inzamelfrequentie:

 • a.

  restafval 1x per 2 weken;

 • b.

  bioafval/gft 1x per 2 weken;

 • c.

  oud papier en karton 1x per kalendermaand;

 • d.

  grof huishoudelijk afval, 1x per kalendermaand op afroep;

 • e.

  grof tuinafval, 8 x per kalenderjaar op afroep;

 • f.

  textiel, 6 x per jaar.

2. Het college stelt jaarlijks een afvalkalender vast waarin o.a. op basis van de in het eerste lid bepaalde inzamelfrequentie de inzameldagen van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden gepubliceerd. Gedurende het jaar kan het college wijzigingen op deze afvalkalender vaststellen.

3. Op grond van artikel 9 van de verordening gelden voor het ter inzameling aanbieden van de verschillende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen bij een perceel de volgende tijdstippen:

 • a.

  huishoudelijk afval dat met behulp van een inzamelmiddel wordt ingezameld mag niet vóór 20.00 uur op de avond voor de inzameldag op de weg worden geplaatst,

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging, maar uiterlijk voor 24.00 uur op de inzameldag van de weg zijn verwijderd,

 • c.

  Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval, mogen slechts op de met de inzameldienst of inzamelaar afgesproken datum en tijd op de weg worden geplaatst.

 

Artikel 6. Tijdstip voor aanbieding op een inzamelplaats

Op grond van artikel 9 van de verordening mogen huishoudelijke afvalstoffen op een inzamelplaats worden aangeboden:

 • a.

  bij de in artikel 4 onder a en c van dit besluit genoemde inzamelplaatsen: op de tijden van openstelling zoals die door het college worden vastgesteld en worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en de afvalkalender. Bij strijdigheid tussen de gemeentelijke website en afvalkalender is het gestelde op de gemeente website bepalend;

 • b.

  bij de in artikel 4, onder b van dit besluit genoemde inzamelplaats, op de tijden van openstelling zoals die door de firma Van Werven recycling BV worden bekendgemaakt.

 

Artikel 7. Gescheiden inzameling

1. Op grond van artikel 7, derde lid van de verordening, worden kunststofverpakkingen, metaal en drankenkartons (PMD) als onderdeel van het huishoudelijk restafval ingezameld.

2. In afwijking van artikel 7, derde lid van de verordening kan het college besluiten dat PMD onder nader te stellen voorwaarden afzonderlijk kan worden aangeboden bij de onder artikel 4 sub a genoemde inzamelplaats.

 

Artikel 8. Regels over het gebruik inzamelmiddelen

Op grond van artikel 10 van de verordening gelden over het ter inzameling aanbieden van afvalstoffen via inzamelmiddelen de volgende regels:

 • a.

  Voor het ter inzameling aanbieden van de afvalstoffen moet het voor het betreffende afvalbestanddeel aangewezen inzamelmiddel worden gebruikt, een en ander zoals aangegeven in bijlage 1 bij dit Uitvoeringsbesluit;

 • b.

  Klein chemisch afval (waaronder afgedankte batterijen en accu’s) en ongebruikte medicijnen en voor medisch gebruik bestemde naalden mogen niet via een inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden;

 • c.

  Bouw- en sloopafval en/of puin mogen niet via een inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden;

 • d.

  De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat deze geen hinder of (stank)overlast voor derden veroorzaken;

 • e.

  Inzamelmiddelen moeten goed gesloten op de weg worden geplaatst. Bij het plaatsen moet aan weerszijden van het inzamelmiddel 30 cm vrije ruimte gelaten worden. Het inzamelmiddel moet zo geplaatst worden dat de wielen aan de van de weg afgekeerde zijde van de container staan;

 • f.

  Uit de inzamelmiddelen mogen geen voorwerpen steken, die kunnen leiden tot verwondingen of bij gebruik van een huisvuilzak: tot scheuren;

 • g.

  Een inzamelmiddel inclusief de hoeveelheid afvalstoffen mag niet zwaarder zijn dan 80 kg;

 • h.

  Afvalstoffen die verkeerd zijn aangeboden en daardoor na een inzamelronde zijn achtergebleven, dienen door de afvalstoffenhouder zelf te worden verwijderd en alsnog op een juiste wijze ter inzameling te worden aangeboden. Dit geldt ook voor afvalstoffen die vastzitten in een inzamelmiddel en daardoor na leging achtergebleven zijn in het inzamelmiddel;

 • i.

  In de gebieden waar via minicontainers wordt ingezameld worden aan de (hoofd)gebruiker van een grondgebonden woning minicontainers ter beschikking gesteld;

 • j.

  De minicontainers blijven eigendom van ACONOV(DVL-milieu) en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • k.

  De minicontainers zijn adresgebonden en worden door de (hoofd)gebruiker aan de opvolgende gebruiker overgedragen;

 • l.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruiken en onderhouden van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen;

 • m.

  Bij vermissing of diefstal, of schade door onzorgvuldig gebruik van de gebruiker van de minicontainer anders dan veroorzaakt tijdens de inzameling, is de gebruiker aansprakelijk en zal deze de kosten van vervanging van de minicontainer dienen te vergoeden;

 • n.

  de inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een, ten behoeve van registratie, elektronische chip en van een sticker waarop identificatiegegevens, adresgegevens, het containervolume en de betreffende afvalstroom zijn vermeld ten behoeve van een doelmatige, scheiding, inzameling en toepassing van diftar, alsmede voor het toezicht op de naleving overeenkomstig artikel 21 van de verordening;

 • o.

  Op verzoek kunnen aan een gebruiker meerdere minicontainers ter beschikking worden gesteld tot een maximum van in totaal twee containers per afvalbestanddeel. Voor zover aan het verzoek een medische indicatie ten grondslag ligt, geldt voor de minicontainer voor restafval een maximum van drie;

 • p.

  Het college kan nadere regels stellen over het gebruik van inzamelmiddelen.

 

Artikel 9. Regels over het plaatsen van inzamelmiddelen

Op grond van artikel 10 van de verordening gelden voor het plaatsen van de inzamelmiddelen de volgende regels:

 • a.

  De afvalstoffenhouder plaatst het inzamelmiddel op het voetpad zo dicht mogelijk tegen de rijbaan, of bij het ontbreken van een voetpad op de rijbaan, zodanig dat de doorgang van het verkeer niet wordt belemmerd;

 • b.

  Als door of namens de gemeente daartoe gemarkeerde plaatsen, herkenbaar aan een symbool op de verharding, zijn aangewezen, mag het inzamelmiddel uitsluitend op die plaatsen worden aangeboden;

 • c.

  Het college kan in individuele gevallen bepalen dat het inzamelmiddel op een andere plaats dan de hiervoor genoemde moet worden geplaatst;

 • d.

  De aanwijzingen van de inzameldienst over de wijze van plaatsing van het inzamelmiddel dienen te worden opgevolgd;

 • e.

  Het college kan nadere regels stellen over het plaatsen van inzamelmiddelen.

 

Artikel 10. Regels over het gebruik van inzamelvoorzieningen

Op grond van artikel 10 van de verordening gelden over het ter inzameling aanbieden van afvalstoffen via inzamelvoorzieningen de volgende regels:

 • a.

  Voor het ter inzameling aanbieden van de afvalstoffen moet de voor het betreffende afvalbestanddeel aangewezen inzamelvoorziening worden gebruikt, een en ander zoals aangegeven in bijlage 1 van dit besluit;

 • b.

  Klein chemisch afval (waaronder afgedankte batterijen en accu’s) en ongebruikte medicijnen en voor medisch gebruik bestemde naalden mogen niet via een inzamelvoorziening ter inzameling worden aangeboden;

 • c.

  Bouw- en sloopafval en/of puin mogen niet via een inzamelvoorziening ter inzameling worden aangeboden;

 • d.

  De gebruiker is verplicht de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen hinder of overlast voor derden veroorzaakt;

 • e.

  De afvalstoffen mogen geen groter volume hebben dan passend bij de inworpopening van de te gebruiken inzamelvoorziening;

 • f.

  De inzamelvoorziening moet na gebruik goed gesloten worden;

 • g.

  Het college kan bepalen dat voor het openen van een inzamelvoorziening voor huishoudelijk restafval en/of voor een inzamelvoorziening voor bioafval/gft een afvalpas nodig is;

 • h.

  Huishoudelijke restafvalstoffen moeten in een goed gesloten zak in de hiervoor bestemde inzamelvoorziening worden gedeponeerd;

 • i.

  Textiel moet schoon en droog, in een gesloten plastic zak in de daarvoor bestemde inzamelvoorziening worden gedeponeerd;

 • j.

  Het is verboden afvalstoffen naast, bij of op de inzamelvoorziening te deponeren, ook niet indien er een storing is of als de inzamelvoorziening defect of geheel gevuld is;

 • k.

  Het college kan nadere regels stellen over het gebruik van inzamelvoorzieningen.

 

Artikel 11. Klein chemisch afval en ongebruikte medicijnen

1. Ongebruikte medicijnen en voor medisch gebruik bestemde naalden moeten goed verpakt bij een daartoe overeenkomstig artikel 3 van dit Uitvoeringsbesluit aangewezen apotheek ter inzameling worden aangeboden, dan wel bij een inzamelplaats worden aangeboden.

2. Klein chemisch afval (waar onder afgedankte batterijen en accu’s) moet bij een inzamelplaats ter inzameling worden aangeboden. Voor aanbieden gelden de voorwaarden zoals door het college bepaald en vermeld op de gemeentelijke website en de afvalkalender.

 

Artikel 12. Wijze van aanbieding van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval bij een perceel

Op grond van artikel 10 van de verordening gelden voor de afzonderlijke inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval (snoeihout en takken) bij een perceel de volgende regels:

 • a.

  De inzameling vindt op afroep plaats;

 • b.

  De afvalstoffenhouder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de daartoe aangewezen inzameldienst;

 • c.

  De volgende afvalbestanddelen worden niet aan huis opgehaald:

 • d.

  Bouw- en sloopafval, zoals harde steenachtige materialen, puin, gasbeton, dakpannen, sloophout en isolatiematerialen;

 • e.

  Asbest en asbesthoudende materialen;

 • f.

  Banden van auto, motor of bromfiets, met of zonder velgen;

 • g.

  Auto-, motor-, of bromfietsonderdelen;

 • h.

  Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA);

 • i.

  Zand, grond en aarde;

 • j.

  Klein chemisch afval/gevaarlijk afval;

 • k.

  Vlakglas, zoals draadglas, spiegelglas, autoruiten, figuurglas.

 • l.

  Het college kan nadere regels stellen over de wijze van aanbieding van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval bij een perceel.

 

Artikel 13. Gescheiden aanbieding op een inzamelplaats

Op grond van de artikelen 8 en 10 van de verordening gelden voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op een inzamelplaats de volgende regels:

 • a.

  Ten aanzien van de in artikel 4, onder a genoemde inzamelplaats geldt dat het college nader bepaalt welke bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afvalstoffenhouders ook afzonderlijk achter mogen laten op de inzamelplaats;

 • b.

  Voor het afzonderlijk achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op de in artikel 4, onder a genoemde inzamelplaats is een door de gemeente verstrekte afvalpas nodig;

 • c.

  Het college stelt nadere regels over de wijze van aanbieding van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen op de in artikel 4, onder a genoemde inzamelplaats;

 • d.

  Ten aanzien van de in artikel 4, onder c genoemde inzamelplaats geldt dat hier Klein Chemisch Afval (KCA) kan worden achtergelaten;

 • e.

  Voor de wijze van aanbieding op de in artikel 4, onder c genoemde inzamelplaats gelden de voorwaarden zoals door het college bepaald en opgenomen op de gemeentelijke website en de afvalkalender;

 • f.

  Ten aanzien van de in artikel 4, onder b genoemde bewaarplaats geldt dat hier de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden achtergelaten, zoals door het college vermeld op de gemeentelijke website en in afvalkalender. Voor de wijze van aanbieding gelden de voorwaarden zoals door Van Werven recycling BV bepaald en bekendgemaakt;

 

Artikel 14. De afvalpas voor de inzamelvoorziening en de inzamelplaats

1. Op grond van de artikelen 8 en 10 van de verordening gelden voor de afvalpas voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen en voor achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op een inzamelplaats de volgende regels:

 • a.

  De afvalpas blijft eigendom van de gemeente;

 • b.

  De afvalpas wordt eenmalig gratis verstrekt;

 • c.

  De afvalpas is adresgebonden;

 • d.

  Bij verlies, vernieling en diefstal moet er voor een nieuwe afvalpas betaald worden;

 • e.

  Per adres wordt maximaal één afvalpas verstrekt;

 • f.

  Bij een verhuizing moet de afvalpas op het adres worden achtergelaten of te worden afgegeven aan de verhuurder of nieuwe bewoners.

2. Het is verboden de afvalpas te gebruiken voor:

 • a.

  het aanbieden of laten aanbieden van afvalstoffen die niet afkomstig zijn van het adres waarvoor de afvalpas is verstrekt;

 • b.

  het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van de in artikel 15 van dit Uitvoeringsbesluit genoemde gevallen;

 • c.

  Bij misbruik kan de afvalpas worden geblokkeerd;

 • d.

  Het college kan nadere regels stellen over het gebruik van de afvalpas.

 

Artikel 15. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

1. Op grond van artikel 11 van de verordening kan het college besluiten dat de inzameldienst in opdracht van de gemeente Elburg de volgende bedrijfsafvalstoffen in dezelfde route als huishoudelijke afvalstoffen inzamelen:

 • a.

  Oud papier en karton (OPK), restafval en bioafval/gft afkomstig van kantoren, winkels, instellingen en dienstverlenende bedrijven als deze afvalbestanddelen naar aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met afval dat afkomstig is uit huishoudens;

 • b.

  Afvalstoffen bij scholen en verenigingen als bedoeld in artikel 3, vierde lid van dit besluit.

2. Op het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in dit artikel zijn artikel 4 tot en met 14 van dit uitvoeringsbesluit over het tijdstip en de wijze van aanbieden van de betreffende afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening van overeenkomstige toepassing.

3. Bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in dit artikel mogen niet worden achtergelaten op een inzamelplaats.

 

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van het gestelde in dit uitvoeringsbesluit voor zover toepassing gelet op het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

 

Artikel 17. Registraties en gebruik persoonsgegevens

1. Op grond van artikel 10, lid 1, Wet milieubeheer, vindt, ten behoeve van het heffen van het diftar (en het verrekenen van de kosten voor het inzamelen van grof huishoudelijke afvalstoffen op de inzamelplaats), een registratie plaats.

2. Deze registratie dient tevens voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening.

3. Deze registratie vindt iedere keer plaats dat een huishouden:

 • a.

  afval in een minicontainer met chip ter lediging aanbiedt;

 • b.

  met behulp van de door of namens de gemeente verstrekte toegangspas een inzamelvoorziening voor afval opent;

 • c.

  bij de inzamelplaats grof huishoudelijk afval aanbiedt.

4. Bij deze registratie worden adresgegevens gekoppeld aan de frequentie en tijdstip van aanbieden. De bedrijven waarmee de gemeente hiertoe een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten zijn bevoegd om, alleen voor dit doel, deze registratie uit te voeren.

 

Artikel 18. Citeertitel en Inwerkingtreding

1. Dit uitvoeringsbesluit treedt tegelijk met de Afvalstoffenverordening gemeente Elburg in werking.

2. Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Elburg”.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 19 januari 2021

De burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij