Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent het houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent het houden van hinderlijke of schadelijke dieren
CiteertitelAanwijzingsbesluit houden van hinderlijke of schadelijke dieren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit artikel 2:60, lid 1, Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/647349/CVDR647349_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2021nieuwe regeling

05-01-2021

gmb-2021-21299

Z/20/096236/187771

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent het houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 

Besluiten

Gelet op artikel 2:60, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2020

 

 • 1.

  De gebieden binnen de bebouwde kom van Leiderdorp, zoals bedoeld in artikel 1.1 van de APV en alle gebieden die zijn gelegen binnen een straal van 100 meter uit de grens van deze bebouwde kom aan te wijzen als plaatsen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is om de onder 2. aangeduide dieren aanwezig te hebben.

 • 2.

  Als dieren waarop het bepaalde van dit besluit van toepassing is, worden in elk geval de volgende diersoorten aangeduid:

  • -

   hanen.

 • 3.

  Het aanwijzingsbesluit artikel 2:60, lid 1, Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2010 van 4 mei 2010 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Leiderdorp, 5 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp

H. Romeijn

Secretaris

L.M. Driessen-Jansen

Burgemeester

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie van dit aanwijzingsbesluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten aanzien van de inwerkingtreding van dit besluit.