Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent loslopende honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent loslopende honden
CiteertitelAanwijzingsbesluit omtrent loslopende honden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/647349/CVDR647349_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2021nieuwe regeling

05-01-2021

gmb-2021-21296

Z/20/096235/187770

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent loslopende honden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 

Besluiten

Gelet op artikel 2:57, lid 1, onder a, van de Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2020

 

de volgende plaatsen aan te wijzen waar het naast een publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen.

 • a.

  Het recreatiegebied gelegen in de Munnikenpolder

 • b.

  Het middengedeelte in de Munnikenpolder waar in het broedseizoen van april t/m september broedende vogels zitten.

Gelet op artikel 2:57, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2020

 

 • 1.

  De volgende plaatsen aan te wijzen als honden losloopgebied.

   

  • 1.

   Bloemerd buiten de accommodaties, de natuurspeeltuin, de toegangsweg, de schooltuinen en het pad achter de schooltuinen;

  • 2.

   Dwarswateringdijk, het deel dat gelegen is tussen de Persant Snoepweg en de Vossiuslaan;

  • 3.

   Touwbaan, de groenstrook tussen de watergang en de achterzijde van de panden aan de evenzijde, tussen de Rietschans en de Beukenschans;

  • 4.

   Houtkamp

   • -

    het gedeelte langs de Van Diepeningenlaan tussen kinderboerderij en De Sterrentuin;

   • -

    het gedeelte langs de Engelendaal tussen het Munnikkenlaantje en de Waterschapsheuvel.

  • 5.

   Losloopgebied Munnikkenpolder, het gedeelte parallel aan de A4

 • 2.

  De volgende plaatsen aan te wijzen waar honden alleen in de periode van 1 oktober tot 1 april los mogen lopen.

   

  • 1.

   De Bloemerd, het pad achter de schooltuinen (de strook parallel aan de volkstuinen, vanaf de schooltuinen tot aan de Leysloot ten noordoosten van de hockeyvelden); buiten de accommodaties, de natuurspeeltuin, de toegangsweg, en de schooltuinen.

  • 2.

   Houtkamp

   • -

    het rieteiland tussen het Munnikkenlaantje en de Laan van Berendrecht;

   • -

    het middengedeelte van de Houtkamp (buiten de kinderboerderij en de speeltuin).

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie

Leiderdorp, 5 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp

H. Romeijn

Secretaris

L.M. Driessen-Jansen

Burgemeester

Indien u het niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit, dan kunt u tegen ons besluit op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie van dit aanwijzingsbesluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en -wethouders, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een eventueel bezwaarschrift, heeft geen schorsende werking ten aanzien van dit besluit.