Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland van 14 december 2020 houdende regels omtrent de vergoeding voor diverse adviescommissies Detailhandel (Verordening op de vergoeding voor diverse adviescommissies detailhandel Noord-Holland 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland van 14 december 2020 houdende regels omtrent de vergoeding voor diverse adviescommissies Detailhandel (Verordening op de vergoeding voor diverse adviescommissies detailhandel Noord-Holland 2020)
CiteertitelVerordening op de vergoeding voor diverse adviescommissies detailhandel Noord-Holland 2020
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 2. artikel 145 van de Provinciewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-202101-01-2021nieuwe regeling

14-12-2020

prb-2021-463

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland van 14 december 2020 houdende regels omtrent de vergoeding voor diverse adviescommissies Detailhandel (Verordening op de vergoeding voor diverse adviescommissies detailhandel Noord-Holland 2020)

Overwegende dat het wenselijk is de aan een commissielid toegekende vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie te verhogen op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie en gezien de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid.;

 

Gelet op artikel 2.4.2. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 

Gelet op artikel 145 Provinciewet;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Verordening op de vergoeding voor diverse adviescommissies Detailhandel Noord-Holland 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ADZ: de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid;

 • b.

  besluit: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 • c.

  lid: een onafhankelijk lid van de commissie, benoemd door Gedeputeerde Staten of de voorzitter van de commissie;

 • d.

  onafhankelijk lid: een lid als bedoeld in artikel 3 van het Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Zuid of een lid als bedoeld in artikel 3 van het Reglement regionale adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord;

 • e.

  RAC: de Regionale Adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord;

 • f.

  regeling: Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers;

 • g.

  vergadering: een bijeenkomst;

  • -

   ten behoeve van advisering van Gedeputeerde Staten over de ruimtelijke plannen en beleid op het gebied van detailhandel die verplicht aan de commissie moeten worden voorgelegd;

  • -

   ten behoeve van advisering van Gedeputeerde Staten over zaken op het gebied van detailhandel die overheden uit het werkgebied van de commissie ter niet-verplichte advisering aan haar voorleggen;

  • -

   ten behoeve van uitwisseling en vergroting van de kennis van de leden van de commissie over relevante onderwerpen op het gebied van detailhandel.

 • h.

  voorzitter: een voorzitter als bedoeld in artikel 4 van het Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Zuid of een voorzitter als bedoeld in artikel 4 van het Reglement regionale adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord.

Artikel 2 Vergoedingen ADZ

 • 1.

  De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de ADZ bedraagt per vergadering voor een onafhankelijk lid 175% en voor een voorzitter 275% van het bedrag genoemd in artikel 2.4.1 van het besluit.

 • 2.

  Reiskosten worden vergoed conform het besluit en de regeling.

Artikel 3 Vergoedingen RAC

 • 1.

  De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de RAC bedraagt per vergadering voor een onafhankelijk lid 125% en voor een voorzitter 225% van het bedrag genoemd in artikel 2.4.1 van het besluit.

 • 2.

  Reiskosten worden vergoed conform het besluit en de regeling.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2020.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de vergoeding voor diverse adviescommissies detailhandel Noord-Holland 2020

Haarlem, 14 december 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

K. Bolt, statengriffier