Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel uitgifte containers afvalstoffenheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel uitgifte containers afvalstoffenheffing
CiteertitelBeleidsregel uitgifte containers afvalstoffenheffing
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/648881/CVDR648881_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-202101-01-2021Nieuwe regel

12-01-2021

gmb-2021-12465

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel uitgifte containers afvalstoffenheffing

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van 12 januari 2020;

 

overwegende dat, het gewenst is om een beleidsregel[s] vast te stellen ter bevordering van de doelmatigheid, klantgerichtheid en de rechtszekerheid met betrekking tot de uitvoering van het beschikbaar stellen van containers voor de afvalinzameling;

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 9 van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregel uitgifte containers afvalstoffenheffing.

 

 

Artikel 1.  

Bij ieder perceel, of gedeelte van een perceel, ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen bestaat, worden drie containers uitgezet:

  • 1 container voor het kunnen aanbieden van restafval;

  • 1 container voor het kunnen aanbieden van gft-afval;

  • 1 container voor het kunnen aanbieden van papier.

 

Artikel 2.  

Op verzoek kan de gebruiker van een perceel bestemd voor bewoning één extra container in gebruik ontvangen voor restafval en/of 1 gft-container beschikbaar worden gesteld. Jaarlijks is voor de extra container voor restafval een vast bedrag per container verschuldigd zoals opgenomen in de tarieventabel behorend bij de verordening afvalstoffenheffing.

 

Artikel 3.  

1. Een belastingplichtige kan in aanmerking komen voor het gebruik van een extra container ten behoeve van het aanbieden van medisch afval in verband met een medische beperking, chronische c.q. levensbedreigende ziekte. Deze medische container wordt kosteloos verstrekt.

2. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor de medische container dient jaarlijks een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de gemeente Elburg. Bij dit verzoek dient een bewijsstuk te worden gevoegd waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking extra afval wordt aangeboden.

 

Artikel 4.  

Bij bijzondere percelen, zoals appartementencomplexen, kan worden afgeweken van het aantal beschikbaar te stellen containers.

 

Artikel 5. Slotbepaling

1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel uitgifte containers.

2. Deze beleidsregel is van toepassing op de uitvoering van het beschikbaar stellen van containers.

3. Hiermee vervalt het beleid Beleidsregel uitgifte containers en vrijstelling afvalstoffenheffing, van 19 februari 2019.

4. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 12 januari 2020.

De burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij