Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-342145

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-202101-01-2021Nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2021-9728

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummer (adressen) gemeente Het Hogeland

besluit vast te stellen de Nadere regels naamgeving en nummer (adressen) gemeente Het Hogeland

Artikel 1 Uitgangspunten voor naamgeving

 • 1.

  Nieuwe namen worden zo veel mogelijk ontleend aan:

 • a.

  algemeen bekende en vertrouwde, concrete zaken uit de natuur en het leven;

 • b.

  overgeleverde veldnamen;

 • c.

  plaatselijk gebonden persoonlijkheden, langer dan 10 jaar overleden;

 • d.

  plaatselijke gebeurtenissen, langer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden.

 • 2.

  In de volgende gevallen kan worden afgeweken van voorwaarden voor het vernoemen van personen, als bedoeld in het voorgaande lid onder c:

 • a.

  leden van het Koninklijk Huis kunnen bij leven vernoemd worden;

 • b.

  plaatselijk gebonden persoonlijkheden die geen 10 jaar zijn overleden kunnen vernoemd worden als zij voor de gemeente Het Hogeland een bijzondere maatschappelijke, culturele of sociale betekenis hadden;

 • c.

  personen die meer dan 10 jaar zijn overleden maar niet plaatselijk gebonden, kunnen vernoemd worden als zij internationaal, nationaal of regionaal een bijzondere maatschappelijke, culturele of sociale betekenis.

 • d.

  te vernoemen persoonlijkheden dienen van onbesproken gedrag te zijn, wat zonodig wordt onderzocht bij het NIOD.

 • 3.

  Bij vernoeming van personen kan een verklarende tekst worden vastgesteld. In andere gevallen kan het college afzonderlijk hiertoe besluiten. Verklarende teksten worden beperkt tot 60 karakters.

 • 4.

  Bij gelijknamigheid in naamgeving met elders voorkomende namen wordt gekozen voor plaatselijk gangbare en elders niet of weinig gebruikelijke achtervoegsels.

 • 5.

  Namen zijn nooit langer dan 80 karakters.

 • 6.

  Voor een goede vindbaarheid en ter vermijding van verwarring wordt bij voorkeur gekozen voor:

 • a.

  namen, die geen klankovereenkomst, gelijkluidendheid of verwantschap van begrip opleveren;

 • b.

  gemakkelijk en ongedwongen uit te spreken namen;

 • c.

  namen die niet langer dan 24 karakters zijn;

 • d.

  het vermijden van buitenlandse namen;

 • e.

  het vermijden van afkortingen in de naam;

 • f.

  terughoudendheid met voornamen, voorletters en titels bij personen en waar nodig hoogstens vermelding van waardigheden of ambten;

 • g.

  een schrijfwijze, waarvan de eerste letter van de naam met een hoofdletter begint.

Artikel 2 Uitgangspunten toekennen nummeraanduiding

 • 1.

  De hoofdregel voor het toekennen van nummeraanduiding is dat de nummeraanduiding het object volgt. De nummeraanduiding is een kenmerk van een object. De nummeraanduiding is nodig om het object te kunnen identificeren en om het te kunnen vinden. Als het object verdwijnt, verdwijnt ook de nummeraanduiding. Een nieuw object krijgt een nieuwe nummeraanduiding, dat echter in de benaming hetzelfde kan zijn als het oude adres. De nummeraanduiding kan alleen worden toegekend binnen een vastgestelde naamgeving.

 • 2.

  Een nummeraanduiding bestaat uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter en/of nummertoevoeging, waarbij die laatste bestaat uit een getal van maximaal 3 Arabische cijfers.

 • 3.

  Nummeringaanduiding moet voorts voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a.

  er is een logische nummeropvolging;

 • b.

  er gebruik wordt gemaakt van de toevoeging van een letter, waarbij de letters I, O of Q niet worden gebruikt vanwege mogelijke verwarring met cijfers en andere letters;

 • c.

  er gebruikt wordt gemaakt van hoofdletters..

Artikel 3 Wijze van nummeren

Het nummeren geschiedt als volgt:

 • 1.

  In een straat worden rechts even nummers en links oneven nummers toegekend in een oplopende reeks.

 • 2.

  Er wordt begonnen met nummeren vanaf het beginpunt van de straat dat het dichtst bij het centrum van de stad is gelegen, of als dat niet mogelijk of logisch is vanaf het beginpunt van de straat dat het dichtst bij het centrum van de buurt ligt of vanaf een ontsluitingsweg in de buurt.

 • 3.

  In doodlopende straten wordt van het begin van de straat af, ongeacht de looprichting, rechts even en links oneven genummerd.

 • 4.

  Op pleinen wordt - met de klok mee - doorlopend genummerd

 • 5.

  Wanneer een plein onderdeel uitmaakt van een straat wordt op dat plein doorgenummerd alsof het een onderdeel van die straat is.

 • 6.

  Er wordt zoveel mogelijk genummerd aan die straat, waaraan het begin van het toegangspad is gelegen en vanwaar de kortst begaanbare route naar de (hoofd)toegang loopt.

 • 7.

  Voor ruimten tussen adresseerbare objecten, die in de toekomst mogelijk bebouwd worden, moet het maximaal te verwachten aantal nummers worden gereserveerd.

 • 8.

  Een verblijfsobject, ligplaats en standplaats krijgen een specifieke nummeraanduidingen zoals weergegeven in bijlage 1 behorend bij deze nadere regels.

Artikel 4 De opmaak van documenten ten behoeve van naamgeving en/of nummering

 • 1.

  Het besluit openbare ruimte bevat in ieder geval een overzicht van de nieuwe naamgeving(en), en een situatietekening van de openbare ruimte(n).

 • 2.

  De tekening behorende bij het besluit openbare ruimte(n) bevat een situatie, de begrenzing van het weggedeelte en de bijbehorende straatnaam/straatnamen.

 • 3.

  Een besluit nummeraanduiding bevat in ieder geval het nieuwe adres en een situatietekening.

 • 4.

  De tekening behorende bij het besluit nummeraanduiding bevat in ieder geval een situatie en bij voorkeur een overzicht van de nummers per verdieping van het betreffende object.

Artikel 5 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland op 17 november 2021

H.J. Bolding, voorzitter

P.P.M. van Vilsteren, griffier

Bijlage 1 Toekenning nummeraanduiding

Wijze van nummeren

vanuit beginpunt straat dichts bij centrum woonplaats

rechts

even

links

oneven

Wat wordt genummerd

 • 1.

  Verblijfsobject

 • 2.

  Ligplaats

 • 3.

  Standplaats

Meergezinsgebouwen (meerdere bouwlagen)

portiekwoningen

nummering verticaal, eerst links

galerijflats

nummering horizontaal

Bedrijfsverzamelgebouw

elk functioneel zelfstandig verblijfsobject met een opvolgend nummer van naastgelegen authentiek nummer

bijvoorbeeld 27

bestaat nummer al, dan opvolgende letter of nummertoevoeging

bijvoorbeeld 27A of 27A1

Authentiek nummer hoofdgebouw

opvolgende nummer van naastgelegen authentiek nummer

bijvoorbeeld 27

bestaat nummer al, dan opvolgende letter of nummertoevoeging

bijvoorbeeld 27A of 27A1

Specifieke objecten

Parkeergarage

hoofdletter A

bijvoorbeeld 27A1

Berging

hoofdletter B

bijvoorbeeld 27B1

Telefooncentrale

hoofdletter C

bijvoorbeeld 27C1

Distributiestation gas of water

hoofdletter D

bijvoorbeeld 27D1

Garageboxen (serie)

hoofdletter G

bijvoorbeeld 27G1

Brugwachtershuisje

hoofdletter H

bijvoorbeeld 27H1

Kiosk

hoofdletter K

bijvoorbeeld 27K1

Loods

hoofdletter L

bijvoorbeeld 27L1

Mantelzorgwoning

hoofdletter M

bijvoorbeeld 27M1

Nutsvoorziening

hoofdletter N

bijvoorbeeld 27N1

Pinautomaat

hoofdletter P

bijvoorbeeld 27P1

Rioolgemaal of onderbemaling

hoofdletter R

bijvoorbeeld 27R1

Stook- of ketelruimte

hoofdletter S

bijvoorbeeld 27S1

Transformatorhuisje

hoofdletter T

bijvoorbeeld 27T1

Vakantie- of recreatiewoning

hoofdletter V

bijvoorbeeld 27V1

Windmolen of -turbine

hoofdletter W

bijvoorbeeld 27W1

Garage of bedrijfspand aan woning

Authentiek nummer woning met opvolgende letter of nummertoevoeging

bijvoorbeeld 27A of 27A1

Later geplaatst hoofdbouw of bedrijfspand bij woning

Authentiek nummer woning met opvolgende letter of nummertoevoeging

bijvoorbeeld 27A of 27A1

Ligplaats

Opvolgend nummer van naastgelegen authentieke nummer + 1000

bijvoorbeeld 1027

Standplaats

Opvolgend nummer van naastgelegen authentieke nummer + 2000

bijvoorbeeld 2027