Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent een regeling betreffende de auditcommissie (Regeling auditcommissie FUMO – 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent een regeling betreffende de auditcommissie (Regeling auditcommissie FUMO – 2020)
CiteertitelRegeling auditcommissie FUMO - 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Dantumadiel/338805.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Fryske%20Utfieringstsjinst%20Miljeu%20en%20Omjouwing/CVDR625683.html
 3. artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 4. artikel 80 van de Provinciewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2021nieuwe regeling

22-10-2020

bgr-2021-41

AB20201022

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent een regeling betreffende de auditcommissie (Regeling auditcommissie FUMO – 2020)

Het algemeen bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO),

 

gelet op:

 • -

  artikel 13, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling FUMO;

 • -

  artikel 6, lid 3 van de Financiële verordening FUMO;

 • -

  artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en

 • -

  artikel 80 van de Provinciewet,

BESLUIT:

 

vast te stellen een regeling op de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van een auditcommissie.

Artikel 1 Definities

In deze regeling en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de auditcommissie;

 • b.

  de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie;

 • c.

  de accountant: de in de Controleverordening FUMO bedoelde accountant die is belast met de controle op jaarrekening;

 • d.

  het normenkader: het normenkader als bedoeld in het programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten FUMO.

Artikel 2 Doel van de commissie

 • 1.

  De commissie treedt op als vertegenwoordiger van het algemeen bestuur en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie en afstemming tussen onder andere de accountant, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het management.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van het algemeen en het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Taken van de commissie

Tot de taken van de commissie worden in ieder geval gerekend:

 • a.

  het voeren van overleg als bedoeld in artikel 2, lid 3 en artikel 4, lid 3 van de Controleverordening FUMO;

 • b.

  de jaarlijkse voorbereiding van het door het algemeen bestuur vast te stellen normenkader;

 • c.

  het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting het algemeen bestuur betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

 • d.

  het voorbereiden van de aanbesteding van de accountantscontrole;

 • e.

  het voeren van een technisch overleg over de jaarrekening;

 • f.

  het algemeen bestuur adviseren over de besluitvorming van de volgende planning en control documenten:

  • -

   jaarstukken;

  • -

   begroting;

  • -

   bestuursrapportage;

  • -

   kadernota.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De commissie telt vijf leden, te benoemen door en uit het algemeen bestuur, waarvan één lid tevens lid van het dagelijks bestuur is.

 • 2.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, niet zijnde het lid van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  De auditcommissie wordt ondersteund vanuit de ambtelijke organisatie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert in ieder geval voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt in samenspraak met de secretaris plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

 • 3.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op.

 • 4.

  De oproepingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste één week voor de aanvang van de vergadering bezorgd.

 • 5.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 6.

  Op uitnodiging van de commissie kunnen derden, zoals de accountant en medewerkers van de FUMO, deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

 • 7.

  De ambtelijk secretaris maakt van het verhandelde in de vergadering een kort verslag en zendt dit toe aan de leden van de commissie en de overige deelnemers als genoemd in lid 6, voor zover zij hebben deelgenomen aan de vergadering.

Artikel 6 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing ervan, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking na publicatie in het Blad gemeenschappelijke regeling FUMO.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling auditcommissie FUMO - 2020”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 oktober 2020.

A.H. Postma,

voorzitter

P. Hofstra

secretaris/directeur